Стокови запаси — същност, видове, измерване, анализ, прогнозиране, планиране


Категория на документа: Икономика


21.Стокови запаси - същност." видове, измерване, анализ, прогнозираш планиране. Време и скорост на стоковото обръщение. Управление стоковите запаси

Търговски стоков запас е натурано-веществен размер на еднородни, разнородни, взаимозаменяеми стоки, които са предназначени за последваща продажба на населението. Стоковият запас е своеобразен покои в дижението на стоките. Тяхното основни предназначение е да осигуравят непрекъснатостта на стокооборота.

Стоковите запаси са стоките в наличност в търговското предприятие. Времето през което стоките се намират в каналите на обръщение е време, на престояването им като стоков запас. Или по-точно стоките се наричат стоков запас от постъпването им в склада или магазина, до напускането им от там. Когато суровините и материалите са в склада и очакват преработването, те се наричат запасни суровини. При транспортирането се наричат стоки на път. Ако пътуват с бавен транспорт се наричат запаси на път.
Стоковите запаси трябва да отговарят на няколко условия:

да съответстват на обема и структурата на пазарното търсене

да са в наличност във времето на тяхното реално предлагане

да са бързо ликвидни. Ликвидността е способността на вложените парични средства за производство да се превръщат в налични пари

Видовете запаси са:
1.Текущи запаси-гарантират протичането на нормална текуща дейност;
2.Сезонни запаси-поради сезонност в производството или търсенето;
3.Целеви запаси-натрупват се с цел поддържане на резерв в очакване на предвидена ситуация;
4.Начални - в началото на всеки планов период;
5.Крайни - в края на маркетинговата година;
6.Средни - средно за периода от време,които сме поддържали;
7.Минимални - минимум,който трябва да се поддържа;
8.Максимални - които се получават при нова доставка.

Минималните стокови запаси осигуряват поддържането на непрекъснатостта на продажбите. За максимални стокови запаси се приемат пределите, които не трябва да се надвишават, иначе ще се предизвикат необосновани разхоси по тяхното поддържане и съхранение. Средните стокови запаси за аналитични величини, които се изчисляват по аналитични методи.

Търговските запаси могат да се представят в три имерения - в натурални единици, по цени и по дни.

Стоковите запаси трябва да отговарят на няколко условия:
- да съответстват на обема и структурата на пазарното търсене
- да са в наличност във времето на тяхното реално предлагане
- да са бързо ликвидни. Ликвидността е способността на вложените парични средства за производство да се превръщат в налични пари
Стоковите запаси могат да се групират по различни принципи в зависимост от целата на тяхното използване, според стоковата си принадлежност (хранителни и нехранителни), според целите на тяхното формиране, според управлението им на фирмено равнище.
Минималните стокови запаси осигуряват поддържането на непрекъснатостта на продажбите. За максимални стокови запаси се приемат пределите, които не трябва да се надвишават, иначе ще се предизвикат необосновани разхоси по тяхното поддържане и съхранение. Средните стокови запаси за аналитични величини, които се изчисляват по аналитични методи.
Търговските запаси могат да се представят в три имерения - в натурални единици, по цени и по дни.

Планиране и прогнозиране на Стоковите запаси

Стоковите запаси са икономическа категория, пряко свързана с развитието на пазарното стопанство и функционирането на стопанските субекти. Те са еднакво необходими и значими, както за начинаещ, така и за съществуващ бизнес. Това е така, защото СЗ са част от стоковото предлагане, която е предназначена да осигурява материалната основа за непрекъснатост на продажбите и задоволяване потребностите на клиентите.

Основната цел на СЗ е поддържането им в оптимални граници.

Оптимален е този СЗ, осигуряващ пълноценно реализиране мисията на ТФирма и функциониращите в нея структурни подразделения, непрекъснатост на продажбите, задоволяване потребностите на клиентите, при висока скорост на обръщение и минимални разходи.

Оптимизирането на СЗ в ТФ е възможно чрез следните действия:

* Правилно определяне на целите и основните задачи по отношение на СЗ;

* Изучава и проектиране на цялата съвкупност от условия и фактори, които ще влияят върху поведението на СЗ, в по-близки и далечни периоди от време;

* Прогнозиране и планиране параметрите на СЗ в различните им форми на проявление;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стокови запаси — същност, видове, измерване, анализ, прогнозиране, планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.