Стойност на парите във времето


Категория на документа: Икономика


СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

ас. Красимир Костенаров

1. Концепция за стойността на парите във времето

Концепцията за стойността на парите във времето е ключова във финансите и при оценката на активи. В основата на концепцията стои тезата, че два парични потока могат да се сравняват единствено ако възникват в един и същи момент във времето. При потоци, възникващи в различни времеви периоди, се налага да се извърши корекция, която да ги направи сравними. Причините, поради които парите имат различна стойност във времето са следните:
- Парите имат свойството да са капитал и като такъв да увеличават своята стойност;
- С течение на времето парите се обезценяват и губят част от покупателната си способност в следствие на инфлационните процеси;
- Инвестирането е процес на отлагане на текущо потребление и заменянето му с бъдещо. Един инвеститор ще реши да отложи текущото си потребление, ако има някакъв стимул за това. Обикновено това е по-високата сума на парите в края на инвестиционния период. Същата логика можем да се представи и по друг начин - една и съща сума за даден инвеститор би имала различна стойност в различни времеви периоди.

Поради изброените фактори е прието да се казва, че един лев днес е по-скъп от един лев утре. За притежателя на парите, от гледна точка на времето, те могат да имат следните два вида стойности:
a) бъдеща стойност;
b) настояща стойност.

1.1 Бъдеща стойност на паричен поток

Дефиниция: Бъдеща стойност на паричен поток е стойността на сума, към даден бъдещ момент, притежавана в настоящия (сегашния) момент.

На фиг. 3.1 е изобразена времевата линия и схематичното изобразяване на бъдещата стойност, която се изчислява към избран момент в бъдещето.

Фиг.3.1. Бъдеща стойност на паричен поток

1.2 Настояща стойност на паричен поток

Дефиниция: Настояща стойност на паричен поток е сумата в настоящия (сегашния) момент на паричен поток, който се очаква да се получи (или изразходва) на дадена бъдеща дата.

На фиг. 3.2 отново е изобразена времевата линия и схематично е показан настоящия момент, към който се приравняват бъдещ паричен поток.

Фиг. 3.2: Настояща стойност на паричен поток

Традиционно бъдещата стойност на един паричен поток е по-голяма отколкото настоящата стойност. Прието е процесът на определяне на бъдещата стойност на паричен поток да се нарича олихвяване, а процесът на намиране на настоящата стойност на бъдещ паричен поток - дисконтиране.

2. Олихвяване на еднократен паричен поток
2.1. Проста лихва

Олихвяването на еднократен паричен поток за един период от време се нарича проста лихва. Периодът може да бъде една година, месец, седмица или всеки друг период от време. Еднократният паричен поток се увеличава със сума, която се получава като се умножи с лихвения процент:

или
, където

е бъдещата стойност на еднократния паричен поток;

е стойността на паричния поток, който подлежи на олихвяване;

i е размерът на лихвата, изразена в процент.

Изразът се нарича коефициент на олихвяване, лихвен фактор или лихвен множител.

Пример 1.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стойност на парите във времето 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.