Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи, разходи и дългов коефициент


Категория на документа: Икономика


Minimum
,80


Maximum
86,20


Range
85,41


Interquartile Range
26,89


Skewness
,793
,137

Kurtosis
-,135
,274


При финансовия резултат средната(Mean) е 1801,08. Тя се интерпретира като очакваната печалба на дадено предприятие от извадката на популацията.Доверителния интервал(95% Confidence Interval for Mean) е от -1949,04 до 5551,19 ,което означва, че с вероятност 95% търсената фирма ще има финансов резултат в този интервал. Този интервал се получава като от средната стойност прибавим/извадим стандартната грешка умножена по Z. В нашият случай стандартната грешка е 1905,985. Максимумът и минимумът показват най-големият и най-малкият финансов резултат от всички фирми и са съответно 296138 и -218260. Максимумът и минимумът ни показват, че фирмите, които са участвали в извадката ще имат финансов резултат между тези две стоности. А обхватът(Range), който ни дава разликата между двете, е 514398. . Асиметрията(Skewness) и ексцесът(Kurtosis) ни показват как изглежда графиката на разпределение. Колкото по-голям е ексцесът, толкова повече струпване на наблюдения имаме около средната.Положителната асимптота означава,че по-голямото струпване е от лявата част, т.е. от всички фирми, чиито финансов резултат варира около средната, по-голямата част са с по-малък финансов резултат. При положителна асиметрия модата, медианата и математическото очакване (средната) са разположени в съответния ред.

При факторът "Приходи" средната е 288203,75. Тя се очакваната печалба на дадено предприятие от извадката на популацията. Доверителния интервал е от 211314,91 до 365092,59, което означва, че с вероятност 95% търсената фирма ще има Приходи в този интервал. Максимумът е 4570785, а минимумът е 1423 Обхватът е 5706431. Асиметрията (Skewness) е 0,793, което означава, че ексцесът(Kurtosis) е -0,135.

Факторите "Разходи" И "Дългов коефициент" се анализират по аналогичен начин.

За да установим връзката между избраните фактори ще използваме методите на корелацията. От таблицата по-долу се вижда зависимостите между финансовият резултат от другите компоненнти. От изчислението на корелацията на представените данни виждаме, че зависимостта е умерена (0,3-0,7).

Отрицателната корелация между финансовия резултат и дългов коефициент (%) показва, че има обратна зависимост.

Correlations

Приходи
Разходи
Финансов резултат
Дългов коефициент (%)
Приходи
Pearson Correlation
1
,999(**)
,494(**)
,154(**)

Sig. (2-tailed)

,000Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи, разходи и дългов коефициент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.