Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи, разходи и дългов коефициент


Категория на документа: Икономика


t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
Std. Error Difference
95% Confidence Interval of the Difference

Upper
Lower
Финансов резултат
Equal variances assumed
5.902
.021
.873
30
.390
4231.727
4849.196
-5671.653
14135.10814135.108

Equal variances not assumed


.595
9.298
.566
4231.727
7106.377
-11765.747
20229.20120229.201

След проведения Independent Samples Test ,сравнявайки Пловдив и София и Пловдив и Ловеч стигнахме до заключение,че за тези два теста нулевата хипотеза не може да бъде отхвърлена понеже нулата попада в доверителните интервали, Sig. (2-tailed) е по-голямо от 0,05, както и t е в допустимата област.Следователно .приемаме, че финансовите резултати от области Пловдив и София и Пловдив и Ловеч са равни.

Заключение:От проведеното изледване за степента на зависимост на финансовия резултат от приходите,разходите и дълговия коефициент установихме,че не можем да построим подходящ модел за изследване и да направим нужната ни оценка.След извършения Independent Samples Test за срявняването на някои двойки области установихме,че не можем да отхвърлим нулевата хипотеза и дори има вероятност финансовия резултат в наблюдаваните и сравняваните от нас области да са еднакви.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи, разходи и дългов коефициент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.