Статистиката като наука и практика


Категория на документа: Икономика


Статистиката като наука и практика
1. Познавателна същност на понятието статистика.

Понятието статистика е с неустановен национален произход, дискусиите за неговото съдържание продължават и до днес. По думите на френския статистик Пеше понятието статистика се свързва с италианската буква стартера , което означава мисли, защото тегли и сравнява силата и богатствата на отделните държави. Други статистици свързват понятието статистика с латинската дума status - състояние, защото според тях статистиката характеризира състоянието на държавите към определен момент от време. Съществува научна позиция, че понятието статистика е свързано с немската дума stadt - град, защото статистиката сравнява състоянието на градовете. Първия курс по статистика е четен от проф. Георг Ахеновоа като учебник за държавата. Той показва връзката на статистиката с потребностите на държавата. На съвременния етап понятието статистика се свързва най - малко със следните 7 представи:

а) статистически метод

б) теория на статистиката

в) статистиическа теория

г) институции които се занимават със статистическа наука

д) дейности

е) сборници по статистика

ж) тестове (формули) за проверка на статистически хипотези
2. Еволюция на статистическките знания

освен Херодот преброяване на населението са се извършвали и в Египед 3000г пр. Хр. Събирани са сведения за населението на земята, служещите, броя на данъците и други. Подобни преброяваниея са извършвани в Месопотамия, Персия, Китай и др. Най големи знания получава Римската империя. Тук за първи път се въвежда периодичност за статистическите преброявания, сведения за земята, данъците, населението, неговия възрастов състав и т.н.

Разгромът на римската империя от варварите обрича статистическите знания на забрва. Минават повече от 300г по време на ВГО (великите географски открития) развитието на световната търговия, създаването на колунални идеи, пораждат обществен интерес отново към статистическите данни и към статистическите знания за тяхното получаване. В развитието на статистическите знания се оформят три научни школи, те са:

а) Европейска континентална школа - 1660 - 1990г. в нея се развиват статистически знания, за изясняване на предмета при изучаване на държавата и човешкото общество. Теоретичен план, концептуалните знания на тази школа са свързани: 1/ с изясняване на предмета на науката; 2/ целта на статистическия метод; 3/ развиване на теорията за статистическия метод; 4/ с развивването на статистиката , с естествознанието и с науките за човешкия труд; 5/ с развиване на връзката на статистическата наука с държавната наука.

б) Англо-саксонска школа - 1665 - 2012г и продължава; Нейното развитие е свързано с политическата аритметика и с геометричната школа.

Политическата аритметика е свързана с ранни измервания на националния доход, на доходите на различни групи на икономиката, с изучаване на разждаемостта, смъртността и застраховането на живота.

Биометричната школа развиава знанията за природата на природната наследственост изследвана от Френсис Голдан и Чарлз Дарвин. При нея обекта на статистическата наука се мести от човешкото общество и икономиката за развитието му към изследвания на произхода на видовете и тяхното оцеляване. Най виден представител на тази школа е карл Пирсен, той написва фундаментален труд "граматика на науката" в нея написва идеята за науката основаваща се на статистическата наука.

в) Руската школа - 1773 --> 1779-1918 - 1918-1991г концептуалните знания на руската школа се развиват в 5 основни направления:

1/ за университетстка статистика

2/ за статистическата наука която обслужва информационните потребности на др науки, които изучават обществото

3/ за статистиката като обществената наука, субект на обществото и предмет на измервания на неговия строеж и принос за развитието му.

4/ за статистиката като универсален метод

5/ за статистиката като методична наука.
Тази разнопосочност на теоретичните знания за статистиката е само външна статистическата практика за производство на статистическа информация, знанията на тези направления взаимно се преплитат в единно цяло.
Третата българска държава статистиката се развива главно на 25,06,1880г. се създава статистическо организационно разделение към Мин на фин. Което трябва да организира преброяването на населението на българската държава. Първия курс по статистика е прочетен през 1921г. от проф. Наум Долински ввъв ВТУ - Варна
3. Статистически метод

Той е система от правила и техники обощени логически за разкриване на статистически закономерности в масови явления , по големи признаци в конкретните усовия на дадени време и място. Той включва 3 групи статистически метод: 1/ методи за масово статистическо наблюдение

а) методи за изчерпателно наблюдение
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистиката като наука и практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.