Статистика


Категория на документа: Икономика


Статистика-3 теста по време на семестъра/с последваща защита пред лекторката/,курсов проект,домашни работи.При оценки през семестъра 4,5 или 6,както и 80 % от домашните работи,се защитава курсов проект и се дава възможноста за по-ранно вземане на изпита.
12:30-14:30-сряда-консултации.к.204
Учебници-в конспекта,по желание;материалите от лекции са достатъчни,за да се вземе изпитът.
Блок 1
Статистиката-практика и теория за познание,разбиране и оценка на истината за съществуващото иставащото в действителността

1.Определение-статистиката е отворена система от правила за търсене,намиране и използване на изформация за истината в конкретна проблемна ситуация.
Що е информация-тя е сведение,което намалява моето незнание за истината в конкретна проблемна ситуация.

Философски аспекти на статистиката:
1.Въпрос 1-кой има потребност от статистиката-това е човекът
2.В.2. Кога човекът има потребност от статистиката-когато той се намира в проблемна сиуация/нотя да е осъзната като такава/

Проблемна ситуация 1:
Човекът се намира в първа проблемна ситуация,когато иска да види N дадености/в случая N>2/ като едно цяло спрямо даден признак.

3.Въпрос 3-защо човекът би трябвало да има потребност от статистиката-за да може да се ориентира за истината в конкретна проблемна ситуация,кактои да може своевременно да реагира с цел осигуряване и поддържане на добро здраве в неговите 3 аспекта-физическо здраве,духовно здраве и финансово здраве.
4.В.4. Как човекът може да усвои статистиката по-лесно-с помощта на 3 езика:словесен/който не е универсален/,език на символите/той също не е универсален/ и език на образите/тук става въпрос за информационни образи,с негова помощ се кодира,прекодира и мащабира получената информация;той е универсален език/.

Блок 2
Изчерпателно статистическо изследване/ИСИ/ на истината в първа проблемна ситуация

Тема 2.1. Генерална съвкупност,статистически признак,статистическа таблица,статистическо разсейване,честотно разпределение.

Генерална съвкупност/ГС,Gn/-така наричам множество от N дадености,конкретизирани с общ дефиниционен белег,пространствен и времеви контур.Броят N на даденостите се нарича 'обем на генералната съвкупност'.Всяка даденост от генералната съвкупност в рамките на изчерпателното статистическо изследване се разглежда като единица от нулев ранг/т.е. като неразделима единица на по-дребни части/.Единиците в ГС могат да бъдат или хора,фирми,семейсва,градове,държави,животни и др.

-->Работен пример-обявяваме за ГС студентите от специалност МИО втори курс редовно обучение,които са посетили учебните занятия по статистика на 07.10.2013 г. от 07:30 в 7 ауд. и седят на първите 3 банки до прозореца.Студентите са дефиниционен белег,мястото е пространствен онутр,а времето-времеви контур.

За проекта-избираме една ГС и я разработваме.

Какво трябва да направя,за да си осигуря данните за всяка една единица от ГС спрямо определен статистически признак-статистическият признак е всеки признак,според който искам да видя всички единици от дадена ГС като едно цяло.
Затова ще различаваме 2 основни вида статистически принаци:
-числов признак-нарича се още количествен или вариационен;това е всеки признак,чиято стойност е число,придружено със съответната подходяща мерна единица.Примери за числов признак-възраст,ръст,тегло,личен месечен доход,оценка подадена учебна дисциплина/когато са зададени с числа/.
-нечислов статистически признак-нарича се още качествен,категориен или дихотомен/само с 2 стойности/.Такъв е всеки статистически признак,чиято стойност не е число,а е дума,изречение или др.Примери за нечислови признаци-пол,цвят на очите,мнение,народност,семейно положение и др.
Като втора стъпка регистрираме стойноститепо интерсувашите ни статистически признаци-по 2 основни начина:
*явен/директен/-получаваме стойностите директно
*анонимен/индиректен/-чрез анкета

Продължение на работен пример-желая да видя всяка единица от нашата ГС като едно цяло спрямо следните статистически признаци/които се бележат с X /:
X=пол
X=възраст, години
X=народност
X=семейно положение
X=личен месечен разход,лв
X=оенка по висща математика
X=оценка по макроикономика
X=ръст,см
X=тегло,кг
X=предпочитан муз.жанр
X=мнение за уч.процес
X=мнение за управление на правителствотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.