Статистическо оценяване


Категория на документа: Икономика


16.Статистическо оценяване. Видове оценки. Грешки при статистически оценки на параметри

Статистическо оценяване
Статистическата оценка е някаква функция на резултатите от наблюдения, получени на основата на репрезентативните извадки. Тя е предназначена за оценка на неизвестни обобщаващи характеристики и параметри на известна или неизвестна функция на разпределение.

Видове оценки
При стат. оценяване на базата на получени от случайни извадки данни се получават обобщаващи характеристики, които се приемат като обосновани оценки на неизвестните параметри на разпределение в ген.съвкупност. получените оценки могат да бъдат точкови и интервални.
Точковите се изразяват чрез конкретни числа. Те могат да бъдат оценки на ср.величина, на дисперсия и др. Чрез точковата оценка неизвестният параметър на съвкупността се представя с помощта на точно опр.величина, напр: средната на извадката се приема за точкова оценка на неизвестната средна на ген.съвкупност. При точковото оценяване не може да се твърди, че оценката ще съвпадне напълно с оценявания параметър на ген.съвкупност. Стремежът е да се намери най-добрата оценка на даден параметър. Този стремеж се осъществява в съответствие с 4 критерия за адекватност на точковите оценки. Тези критерии са: неизместеност, ефективност, състоятелност, достъпност.
Неизместена е тази оценка, която има мат.очакване = оценявания параметър.
Ефективността на оценките зависи от техните дисперсии, една оценка е толкова по-ефективна, колкото дисперсията е по-малка.
Състоятелността на оценките се определя от това как те реагират при увеличение на обема на извадките. Ако при увеличение на обема на извадката се стреми към оценявания параметър, тя е състоятелна.
Достъпността на оценката е свързана с получената информация, от която се получава. Оценката е достатъчна ако при изчисляването й се използваж цялата информация съдържаща се в извадката.

Намирането на точкови оценки, които да удовлетворяват 4-те критерия е възможно чрез използване на следните методи за точково оценяване. Те са: метод на моментите, метод на максималното правдоподобие, метод на най-малките квадрати и др.
Получена сл.извадка е обременена със сл./стохастична/ грешка. Основният недостатък на точковата оценка се изразява в това, че не дава възможност да се определи размерът на тази грешка, който е свързан с обема на извадката. Такава възможнот е налице при интервалната оценка. Тя се основава на познание на стохастичното разпр. на оценките. При интервалното оценяване се построява определен интервал, за който може да се твърди със зададена вероятност, че съдържа неизвестния параметър на ген.съвкупност. интервалът съдържа точкова оценка и максимална стохастична грешка.

Грешки при статистически оценки на параметри
Систематични грешки - възникват на етапа на стат.наблюдение.
- липса на данни за накои единици във вече формираната извадка
- грешки на наблюдението на някои единици
- грешки, които възникват при проверката на записванията, кодирането и сводката на резултатите в таблиците.
Груби грешки - могат да възникнат в резултат на пресмятанията, при неправилно отчитане на показанията на измервателния прибор и т.н.
Стохастични грешки - присъщи са само за репрезентативните стат. изучавания. При тях се наблюдава само част от единиците на ген.съвкупност, макар и представителна. Стох.грешки съществуват обективно. Те са неизбежни и съпътстват всяко репрезентативно изучаване. Величината на ср.стох.грешка, с която са обременени точковите оценки на параметри, изчислени от извадката, може да се използва основно за три цели:
1) да се сравни точността, която дават различните подходи за формиране на извадка
2) да се изчисли обемът на извадката, който е необходим за изследването
3) да се оцени точността, действително постигната в изследването

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистическо оценяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.