Статистическо изследване на среднагодишната температура на Видин


Категория на документа: Икономика
НА ТЕМА: СРЕДНА ГОДИШНА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА - ГРАД ВИДИН
1960 - 2008 г.

Изработил:
Емануела Любомирова Петрова
Спец. Статистика и иконометрия
III курс гр.37 фк: 092280
Температурата на въздуха като характеристика на климата е резултат от интензивността на слънчевата радиация и зависи от количеството топлинна енергия, излъчена от повърхността на земята през нейните 24 часови и годишни цикли. Температурата на въздуха засяга топлинните условия на заобикалящите структури и (чрез нейните крайни и средни стойности) приспособяването на отоплителните и климатични системи в сградите, както и системите за отопление със слънчева енергия. Предвижданите температури са в °C.

От графиката се вижда, че средногодишната температура на въздуха се движи около 11 оС.

Тенденцията на развитие е основният, най-важен компонент в динамиката на икономическите явления и процеси. Тя се формира под влиянието на различни причини, които имат важно, общо свойство - действат през целия изследван период, влиянието им е в една и съща посока, с приблизително една и съща сила и почти по един и същи начин. Тенденцията е резултат от действието на систематичните фактори и определя най-общото направление на изменение на стойностите на временните редове.
Проверката на хипотезата на наличие на тенденция преминава през следните етапи на работа:
1. Формулират се двете хипотези: нулевата за стационарност на реда или за липса на тенденция и алтернативната - за наличие на тенденция в динамичния ред.
2. Изчислява се емпиричната стойност на коефициента на Спирман ( δем )

δем = 0.246530612
Изчислява се величината ( Zем )

Zем = 1.707964082

3. При предварително определен риск от грешка α се намират табличните значения на тестовата характеристика. α от 5% - Zт = 1.96
4. Сравняват се Zем и Zт.
Zем > Zт - в реда има тенденция.

Критерии за избор

Модел
критерии

σ
R^2
F
AIC
BIC
1) Yi=a0+a1*ti
0.609
0.606
4.10
-0.910
-0.833
2) Yi= a0+a1*ti+a2*t2
0.595
0.104
3.77
-0.916
-0.800
3) Yi= a0+a1*1/ti
0.635Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистическо изследване на среднагодишната температура на Видин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.