Статистически величини


Категория на документа: Икономика


Тема № 8 Статистически величини

1. Същност и видове - В резълтат от провеждането на статистическото изучаване се получават различни статистически величини. Те са строго определени по място и време. Изразяват се в съответната мерна единица, отговаряща на спецификата на изучаваното явление. В зависимост от различни признаци се определят конкретните видове статистически величини. Те са следните:

- В зависимост от етапа на който са получени -
а/ първични - Те се получават при осъществяването на на първите 2 етапа на изследването.
б/ производни - Получават се при статистическия анализ.

- В зависимост от съдържанието и наините на изчисляване -
а/ сбсолютни
б/ отностителни
в/ средни
2. Абсолютни величини - Те са първични по отношение на относителните и средни величини. Използват се за получаване на обобщаваща числова характеристика на масовите явления, която е определена по място и време. Изразяват се в съответната мерна единица - брой, метър, тон, литър и др. Мерните единици, които се прилагат по отношение на абсолютните величини са:

- В зависимост от броя на величините -
а/ прости - брой, метър, тон и др.
б/ сложни - Комбинация от 2 различни по своя характер величини /напр. - човекоден, човекочас, киловатчас, пътниккилометър/.

- Според начина на изразяване:
а/ натурални - тонове, метри, литри и др.
б/ трудови величини - човекоден, човекочас.
Разновидност на натуралните са условнонатуралните абсолютни величини. Те се изчисляват, за да се получат сумарни агрегирани абсолютни величини изразени с натурални единици.

- Според своя обхват абсолютните са:
а/ индивидуални /единични, прости/
б/ сумарни - агрегирани

- Според съдържанието са:
а/ величини на обем - Те изразяват количеството на единиците.
б/ величини на равнище - Те показват границите ,до които достигат определенията на изучаваните признаци - себестойност, разходи и др.
в/ величини на маса - Те са произведение на обем и равнище /например стокооборот в лв./
3. Относителни величини - Те представляват отношения между 2 абсолютни величини. Използват се главно за характеризиране динамиката на изучаваното явление. При изчизляването им в числителя се поставя сравняваната величина, а в знаменателя величината, която е приета за база за сравнение. Тези величини могат да приемат за база единица. В такъв случай те се изчисляват като коефициенти. Ако базата за сравнение е равна на 100% те се изчисляват в проценти. В практиката съществуват случаи, при които съотношението между двете величини показва, че числителя е неколкократно по-малък от знаменателя. В такива случаи се изчисляват следните относителни величини:

- промили - ‰ - Базовата величина при тях се приема за равна на 1000 единици. Те се изчисляават за определяне на коефициентите на раждаемост, смъртност, естествен прираст и др.

- продецимили - ‰₀ - Тази величина се използва за явления, които се срещат рядко. Базовата величина е равна на 10000 единици.

- просантимили - ‰₀₀ - Те също се използват в редки случаи. При тях базовата величина е равна на 100000 единиц.
Видове относителни величини:
а/ Относителни величини на динамика - Те характеризират изменението на едноименни величини във времето. Те се получават чрез деление равнищата от 2 различни периода и се представят като коефициенти или в %. В практиката те са известни като хронологични индекси. За тяхното изчисляване се използват данни от текущ период (Уi), който е в числителя. От предшестващ период, който може да бъде базисен (Уо) или верижен (Уi-1). Верижния период е предходния на сравняваната величина. Чрез тях се измерва относителния размер или относителното различие в дадена съвкупност по времето. По този начин се измерва и темпа на растеж.
При изразяването в %, ако от темпа на растеж се извадят 100% се получава нова относителна величина изразяваща динамиката, която се нарича темп на прираст. С тази величина се установява какво изменение се наблюдава в изучаваното явление, т.е. дали се появява увеличение или намаление. Темпът на прираст може да се изчисли и като отношение на абсолютния прираст към базата за съответния период.

Години
Обем на произведената пр-я
Базисен
Верижен
2004
10
Y1
Y1
2005Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистически величини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.