Статистически методи за анализиране на икономически показатели във фирма


Категория на документа: Икономика
СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

ІІ. ПЪРВА ЧАСТ: Кратка характеристика на предприятието

ІІІ. ВТОРА ГЛАВА: Статистически методи за анализиране на икономически показатели в " Мони" ЕООД - гр.Габрово
1. Индексен факторен анализ
2. Дисперсионен анализ
3. Регресионен и корелационен анализ

2.1. Еднофакторен регресионен и корелационен анализ

2.2. Многофокторен регресионен и корелационен анализ

ІV. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

V. ИЗПОЛЗАВАНА ЛИТЕРАТУРА

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Статистика - това са числови (цифрови) данни, които характеризират различни аспекти от живота - политически отношения, култура, население, производство и т.н.
През последните години събирането на статистическа информация нарасна да такава степен, че би било невъзможно за всеки от нас да бъде в течение дори за част от нещата, пряко свързани с неговия живот, ако получената информация не бъде "обработена" и поднесена в подходящ вид. Винаги е било важно големите количества данни да се представят в подходяща за използване форма. През последните десетилетия тази необходимост значително нарасна. Това се дължи, както на развитието на компютрите, които дават възможност за много кратко време да се направи онова, за което преди са били необходими месеци или дори години, така и на количествения подход, все по-широко използван от науката, където всеки аспект от човешкия живот вече се измерва по един или друг начин.

В настоящата курсова работа ще ви преставим статистически анализ на икономическите показатели на фирма "Мони" ЕООД - гр.Габрово,както оценка и препоръка за повишаването им.

Основна задача е да анализираме динамиката , тенденциите и факторното влияние върху производителноста на труда в предприятието, като за тази цел ще ни помогнат различни статистически методи. На база получените резултати от осъществения статистически анализ, ще дадем препоръки за по-ефктивно и оптимално функциониране на фирмата.

Статистическите методи ,които сме използвали за нашия анализ са следните:

* Изследване на влиянието което оказва равнището на производителността на труда,като факторен показател при функционална връзка : годишен обем продукция, средногод.равнище на производителността на труда,чрез индексен факторен анализ.

* Измерване на зависимостта между равнището на призводителността на труда и работната заплата,чрез прилагането на корелационен анализ.

* Моделиране на определената зависимост между средно месечната работна заплата и средномесечната производителност на труда в предприятието ,чрез регресионен нанализ.

В следващата част от курсовата ни работа ще преставим всички от изброените осъществени анализи, както и препоръките и изводите ,до които стигаме след направените изчисления.

ІІ. ПЪРВА ЧАСТ: Кратка характеристика на предприятието

"МОНИ" ЕООД - ГР. ГАБРОВО е търговско дружество, основано със 100% частен капитал, регистрирано на основание чл.3 ал.1 от Търговския Закон на Република България с решение No.694 от 10.05.2002 г. - партида No.9, том 23, стр.24, по фирмено дело No. 324/ 2002 г. при Габровски Окръжен Съд.

От 1998 г., до сега: Фирмата стартира: производствена дейност - в областта на металорежещи и други режещи инструменти; производствено-ремонтна дейност: възстановяване и ремонт на машини за инструменталното производство и други машини; производство на нестандартно машинно оборудване; производство на пластмасови консумативни изделия.

Фирмата е водеща в производството на малки серии нестандартни металорежещи инструменти и машинна екипировки изцяло по задание на клиента и с високо качество, а също така и в дистрибуцията на продукти на своите търговски партньори и клиенти.

Към настоящия момент, фирмата е специализирана в следните дейности:
> Производство и дистрибуция на металорежещи инструменти - стандартни и по задание на клиента;
> Производство и дистрибуция на други изделия - стандартни и по задание на клиента:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистически методи за анализиране на икономически показатели във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.