Статистически анализ на едномерни емпирични разпределения


Категория на документа: Икономика


Статистически анализ на едномерни емпирични разпределения.
1. Познавателна същност

Емпиричното познавателно разпределение се получава чрез групировка на единиците на статистическата съвкупнос. То показва колко често се среща всяко значение на признака в дадената съвкупност в определени времеви и пространствени граници. Емпиричните разпределения са другото название на групираните вариационни статистически редове. Те се представят само таблично. За по доброто им възприемане се използва графичния метод. С него се построяват хистограма и полином на разпределението.

Хистограмата е плоскостна, стълбовидна диаграма на интервални вариационни редове. Полигома на разпределение е рафичен образ на интервалните вариационни групи. Когато статистическата съвкупност клони към безкрайност, полинома на разпределение клони към плавна крива. Хистограмата и полинома на разпредление са първата аналитична стъпка към изучаване на емпирични равномерни единични статистически разпредления, основани по обем крайни статистически съвкупности.
2. видове статистически разпределения.

а) според броя на признаците им биват едномерни, двумерни и многомерни

б) според обхвата на единиците на статистическата съвкупност те биват общи (генерални) и извадкови (частични)

в) според формата на разпределение на единиците те биват симетрични, умерено симетрични и други форми.

г) по графичен образ емперичните разпределения биват - хистограма и полином на разпределение.
3. типични форми, разпределение на едномерните статистически решения.
а) симитрично разпределение
б) асиметрични равномерни разпределения - те се изразяват във втори квадрант на декартовата система.
В) бимодално разпределение - показва качествено разпределение. Статистическата съвкупност трябва да се разложи на две съркупности.
4. Анализ за емпирични разпределения
а) цел на статистическия анализ на всяко статистическо разпределение е цел да се определи центъра му и степента на отклонение на другите единици от него за да се измери тяхното влияние върху пространственото изместване и връхната източеност на разпределението на единиците в анализирания.
4.2 величини на централните - свързани са с центровете на статистическите величини и се намират с алгебрични величини за да се събере информация за разпределението на единиците в него. Средната величина се намира за центровете когато не е показано състоянието на статистическите величини. Тя се използва когато единиците на съвкупността изразяват обратна зависимост. Формула на емпиричното разпределение се основава на съорношението медианата и хордата.
4.3 Термини на вариация
Степента на разсейването се измерва с различни обобщаващи характеристики - такива са вариационен обхват. Средното аритметично отклонение най точната мярка ... от математическия център се осребрява по формулата на средната квадратична величина. Когато единиците на две или повече съвкупности които ще се сравняват с различни физически мерки се използва коефицент на вариация. Много подходяща за сравняване на разсейване в статистически съвкупности
4.4 Величини на симетрия - с тях се характеризира страничната изтегляност в ляво или в дясно на емперичното разпределение. Величините на асиметрия биват имперични величини и афтенитични величини. Империчните се основават на съотношениети между средната аритметична медианата и модата, изразено със следното равенство ...
Нормирането на всяка една от тези две страни води до образуването на следните емпирични обощаваши величини на:

а) коефицент на асиметрия на Пирсен

б) коефицент на асиметрия на Мю.
когато коефицента е равен на 0 означава че липсва асиметрия и разпределението е асиметрично.
Аналитични величини на асиметрията.

5. тълкуване на резултатите получени при анализ след имножение на имперични разпределения.

използването на нормалното разпределение като еталон за оценка на степента на асиметрия и ексцез във вариационните редове има дълбоко познавателен смисъл. Известно е че нормалното разпределение е математически модел на вероятностите на множество независими случайни величини. когато вариацията им се дължи на случайни фактори то кривата на полигома на разпределение трябва да разполага с по коривата му с норамланата. Подобни случай се срещат при статистическия контрол на качеството. Когато кривата на полигома на разпределение на вариационния ред се различава от нормалната това показва че има външни систематичнодействащи факти. Такива са кривите на разпределение в областа на икономиката.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистически анализ на едномерни емпирични разпределения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.