Статистически анализ на депозитите на домакинствата в Република България


Категория на документа: Икономика


СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1.УВОД

Депозитите представляват парични средства или ценни книжа, оставени на съхранение в кредитните учреждения и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице при предварително уговорени условия. Те са спестявания за определен срок - три, шест месеца, година, две, за това време върху тях се начислява договорената лихва. Срочните депозити възникват с откриването на депозитна сметка, като за целта се сключва договор с Банката, съгласно който клиентът депозира в Банката определена сума пари за предварително фиксиран период, а тя се задължава да изплати определената лихва в определен момент /края на този период, авансово или в друг предварително определен момент, напр. на края на всеки месец/. Срочните депозити имат фиксиран срок, за който е в сила лихвеният процент, договорен между банката и нейния клиент. Лихвеният процент по срочните депозити е по-висок от този по разплащателната сметка и обикновено той нараства с увеличаване на срока на депозита, например 6 месеца, 1 година и т.н., за който клиентът е сключил договора. Ако депозитът бъде изтеглен по-рано от договорения срок, клиентът обикновено губи лихвата по депозита или част от нея. Ако клиентът иска да внесе допълнителни средства по срочния депозит, е добре да се поинтересува, дали в договора, който е сключил с банката, съществува възможност за довнасяне по всяко време до изтичане срока на депозита, без това да нарушава договорената лихва. Прието е лихвата по депозита да се обявява на годишна база, като проста лихва, а не за срока на депозита. Така например, ако е сключен договор за 3-месечен депозит и годишната лихва е 4%, на датата на изтичане срока на депозита /на падежа/, лихвата, която ще се получи, е 1% върху главницата по депозита.

Съществуват и т.нар. овърнайт депозити - това са депозити със срок от 1 ден. Обикновено тези депозити се правят от корпоративни или институционални клиенти на банките за големи по размер суми. Лихвеният процент по овърнайт депозитите обикновено е по-висок от този по разплащателната сметка /безсрочния депозит/.

2.Обект на изследване

Обект на статистическото изследване е обема на привлечените депозити, лихвения процент и рабатната заплата на домакинствата.

3.Цел на анализа

Целта на нашето изследване е да определим степента на влияние на лихвения процент и заплатата на домакинствата върху обема на привлечените депозити.

4.ЗАДАЧИ:

- Анализ на влиянието на промените в лихвения процент върху обема на депозитите за периода от 2002-2011г.

- Анализ на влиянието на промените в работната заплата на домакинствата върху обема на депозитите за периода от 2002-2011г.
5.Източници

Източниците на информация са интернет страницата на Националния статистически институт - www.nsi.bg и страницата на БНБ - www.bnb.bg

Описателните методи за анализ, наречени още елементарни методи използвани за анализ на динамични редове включват три групи от инструменти:
1. Абсолютни - От групата на абсолютните величини най-често се използват абсолютен обем, абсолютен прираст, прираст на прираста и др.

В случая съм използвала абсолютния прираст. Той има за цел да изрази нарастването (положително и отрицателно) на равнища на динамичният ред през текущия спрямо приет за еталон. В зависимост от това какъв период се избира за еталон се различават две групи величини - верижни и базисни абсолютни прирасти.
1. При верижните абсолютни прирасти се съпоставят текущото равнище и непосредствено предхождащото го.

Пример за верижен абсолютен прираст е реалния лихвен процент:
Лихвен процент при обеми от 2002г
Темпове на прираст на реален лихвен процен
0,03

0,03
1,85
0,03
-0,44
0,03
-5,46
0,03
-9,26
0,03
2,94
0,04
24,82
0,05
67,79
0,04Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистически анализ на депозитите на домакинствата в Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.