Стандартизация на управлението


Категория на документа: Икономика- системност - характеризира взаимовръзката между стандартизационните норми за всяко едно от изграждащите изделието елементи, които взети в една обща цялост образуват подсистема на системата от стандарти;

- прогресивност и оптимизация на стандартите - отразява съответствието между развитието на науката, техниката, управлението и производството в световен аспект;

- обвързаност между стандартите - принцип, чрез който се цели оптималното задоволяване на потребностите на клиентите чрез съгласуване на взаимосвързаните компоненти на обектите на стандартизация;

- изпреварваща стандартизация - състои се в поставянето на завишени изисквания и норми към обектите на стандартизация в сравнение с постигнатото до момента в практиката. Характерен белег на този принцип е наличието на периоди от време между процеса на стандартизиране и процесите на изследване на стандартизираните дейности (например производството). Тук процесът на стандартизиране се извършва преди процесите проектиране и технологична подготовка, и след процесът Стандартът е нормативен документ по стандартизация, който определя норми, правила и изисквания към обекта на стандартизация изследване. По този начин процесът на стандартизация е възможно да приключи много по-рано от процесът на началото на процеса на производство на изделието или изграждане на организацията;

- научен подход - състои се в обобщаване на практическия опит, провеждането на научни изследвания и др.;

- приоритетност - съгласно този принцип се въвеждат критерии за типизация, йерархичност и значимост на стандартизиранитеобекти;

- взаимозаменяемост - отнася се до осигуряването на идентични изисквания към изделията с едни и същи приложимости.

Дефинирането на успешна система за въвеждане на система за качество в общините - местната администрация може да се извърши след анализ на съществуващите външни фактори: Визията на България след присъединяването и към ЕС е - "България да стане конкурентноспособна страна - членка на ЕС с високо качество на живот". Присъединяването и процесите на глобализацията създават необходимост от конкурентно развити структури и общество: производствени, управленски и др. Европа трябва да обнови базата на своята конкурентноспособност, да увеличи своя петенциа за растеж и своята продуктивност; Публични услуги на местно ниво изразени чрез интервенции, насочени към дейности като насърчаване на системи за управление на околната среда (ISO 14000, EMAS), разразботване на иновативни методологии и инструменти (като сравнителна оценка на риска), обучение по устойчиво развитие и управление на комунални услуги във връзка с водоснабдяването, програми и планове за предотвратяване на риск; Други видове дейности които ще допренесът за подобряване качеството на публичните стоки и услуги; Същестсвуващите множество програми и конкретно Оперативна програма "Административен капацитет", при която въвеждане на сертификати за качество на администрации е адекватно за финансиране и вече се практикува; Децентрализацията предполага повишени изисквания към управленските практики и дейности за местните администрации; Техноголичното оборудване и информационното осигуряване на местните власти е на добри нива. Всички администрации, включително и на малките общени разполагат с компютърна техника и друго съвременно офис оборудване и постоянен достъп до интернер; Ефикасна държавна администрация и услуги насърчаване на дейности, които имат за цел да гарантират една ефективна държавна администрация; Засилване на капацитета за ефективно участие в процеса на вземане на решения чрез: оценки на въздействието на проекти на нормативни актове и проекторешения, системи за наблюдение и отчетност, постоянна оценка на извършена работа; Устойчивото развитие е фундаментална цел на ЕС, която изисква взаимосвързани и съгласувани полити в областта на икономиката , социалната сфера и околната среда; Опазване на околната среда като хоризонтален приоритет е свързано с устойчивото развитие; Стратегическата цел на оперативна програма "Околна среда 2007-2012г." е " подобряване, запазване и възстановяване на естестествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура".

Както се вижда външните фактори създават изключително брагоприятна рамка за създаване на система за качество на общинските администрации. От една страна това се явява между приоритети на страната, от друга има реални финансово осигурени програми чрез които могат да се въведат системи за качество в местните администрации.

В следствие развитието на обществата в последните столетия довежда до логичния изход: рационализация на системите за извършване на дейност ( работа ) във всичките и форми. Рационализацията помага за изграждането на едно ново модернно и добре работещо общество с добре развита организация, която улеснява живота на гражданите. Благодарение на стандартизацията на работата , днес хората оспяват да обработват по - вече информация за по - кратко време и да бъдат по- полезни един на друг от когато и е да е било в сверата на общесвените услуги и прочие.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стандартизация на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.