Стандартизация и сертификация на стоките в EEП


Категория на документа: Икономика
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИOНАЛНО И СВЕТОВНО

СТОПАНСТВО

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА ПО "ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР"

Тема: " Стандартизация и сертификация на стоките, допуснати до Единния европейски пазар"

Изготвил: Дата:21.12.2013г. Специалност: гр. София

Фак.№

Проверил: доц. д- р Лиялна Василева

Увод.

Създаването на единния европейски пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз, което дава уникални предимства на европейските граждани. Една от базовите свободи, на които се основава функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз е именно свободното движение на стоки. Различните технически изисквания спрямо стоките в различните европейски държави са основната бариера, която органите на ЕС се стремят да премахнат за да улеснят търговията на стоки на европейския пазар.

Още в началото на 60-те години Европейската комисия започва работа по хармонизирането на националните технически законодателства на държавите членки на Европейския съюз. Политиката на Общността е насочена към хармонизиране на стандартите и техническите изисквания. В края на 80-те години се стигна до извода, че само единната валидност на европейските закони и правила не е достатъчна за осигуряването на общ пазар и свободно движение на стоките. Взаимното признаване на изпитванията и сертификатите се превръща в политическа цел на Европейския съюз.

Настоящата разработка има за цел на първо място изясняване същността сертификацията и стандартизацията на стоките, както и законодателството и подходите, които ЕС прилага в тази сфера. Изясняването на практиката, която се прилага в България също е от съществено значение с оглед пълноправното й членство в ЕС. В рамките на ЕС широко приложение намират и редица международни стандарти от важно значение. Необходимо е да се обърне внимание и на ползата от стандартизацията и сертификацията както за предприятията, така и за гражданите в рамките на Единния европейски пазар.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Същност на стандартизацията и сертификацията.

Политиката на Европейския съюз за свободно движение на стоки, хора и капитали се базира на уеднаквени норми, т.е. технически изисквания за производството и за качеството, както и процедури за доказване на съответствието на продукта, процеса или услугата с определените изисквания. В основата на дейностите за постигане на това е стандартизацията. Стандартизацията е сложна система от дейности, включващи разработването, одобряването, разпространяването и прилагането на правила, показатели, единици за измерване и много други предписания за общо и повтарящо се прилагане - за решаване на реално съществуващи или потенциални задачи. Стандартизацията е насочена към уеднаквяване на изискванията за изработка, опаковка, транспортиране и съхранение на стоките, както и за уеднаквяване на правилата за приемане, изследване и контрол. Чрез стандартизацията се уеднаквява и терминологията. Обект на стандартизация са почти всички суровини, материали и готова продукция в сферата на стопанския и обществен живот, науката, образованието, здравеопазването, търговията и услугите. Има области, в които стандартизацията е невъзможна, но не е и необходима като изкуството, литературата и др.

Съществуват три вида стандартизация на стоките - национална, регионална, международна.

Националната стандартизация е задължителна за стоки, които се произвеждат в рамките на дадена държава. В България например се приемат следните категории стандарти: Български Държавен Стандарт (задължителен за всички стоки, произведени на територията на Република България); Отраслова нормала (на ведомствено равнище, задължителна за определеното предприятие или организация от съответното ведомство, трябва да съответства на БДС); Фирмен стандарт (на равнище конкретно предприятие, задължителен е само и единствено за даденото предприятие, утвърждава се от ръководителя на предприятието).

Регионалната стандартизация се прилага на регионално ниво. За ЕС тя се прилага главно от Европейския комитет по стандартизация (CEN), в който могат да членуват организации по стандартизация на държави-членки на Европейския съюз.България е пълноправен член на CEN.

Най-широко приложение намира международната стандартизация. Международните стандарти се издават основно от няколко международни неправителствени организации. Когато международни и регионални стандарти отговарят на интересите на Република България, те се въвеждат и у нас и този процес се нарича хармонизация. Когато международен стандарт е приет със статут на БДС, то след абревиатурата БДС се изписва и съответния международен или регионален стандарт, с който БДС е хармонизиран .

Стандартът представлява доброволно писмено споразумение, което установява важни критерии за продукти, услуги и процеси. Стандартите осигуряват съответствието между продуктите и услугите с целите за тяхното предлагане, както и тяхната съпоставимост, и съвместимост. Те са документи, разработени с консенсус на основата на обединяване на резултатите от науката, технологиите и производствения опит. Стандартите са общопризнати правила и норми и може да включват подробни технически спецификации (характеристики и изисквания към продуктите), процедури за производство, методи за изпитване и оценяване на съответствието. Стандартите се разработват, преработват, изменят, коригират или отменят в зависимост от новостите в развитието на науката и технологиите. За да може да се отговори на потребностите на обществото и пазара, непрекъснато расте необходимостта от разработване на нови и осъвременени стандарти.

Стандартите са пряко свързани както с начина ни на живот, така и с условията на работа, като все по-често обхващат и услугите. Много често, дори когато не го осъзнаваме, стандартите правят живота ни по-безопасен, по-здравословен и по-лесен. Стандартите се разработват при спазването на принципите на стандартизацията - международна, регионална и нациаонална.

Сертификацията е процедура, чрез която трета страна (орган по сертификация) дава писмена гаранция, че даден продукт, процес или услуга отговаря на съществените изисквания. Сертификацията също може да бъде национална, международна и регионална.

Сертификата е документ, който удостоверява, че дадена стока отговаря на определени нормативни изисквания. Чрез сертификата се поддържа определено равнище на качество на стоката и се гарантира опазването на околната среда и здравето на потребителя.

2. Стандартизация и сертификация на ниво ЕС.

За да завърши успешно изграждането на общия европейски пазар, наред с премахването на митата ЕС насочи усилията си и към премахване на всички нетарифни търговски пречки, които държавите могат да ползват, за да държат чуждата конкуренция далече от своя пазар. По отношение на движението на стоки на първа линия тези пречки са особени технически спецификации, които продуктите трябва да изпълнят за допускане до вътрешния пазар. За да се премахнат тези пречки, Общността разви три паралелно приложими подхода:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стандартизация и сертификация на стоките в EEП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.