Стаж в банка ДСК


Категория на документа: Икономика


Целеви потребителски кредит за финансиране на студенти и докторанти

Банка ДСК е една от първите банки, сключила договор за партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката, за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа.
I. За всички, които:
* Желаят да продължат образованието си или вече са студенти или докторанти
* Обучават се в редовна форма и не са прекъсвали или отстранявани от университета
* Не са придобили вече съответната степен, за която учат и нямат навършени 35 години
Банката предлага достъпно финансиране на разходите за обучение, които са свързани със заплащане на такси и/или издръжка*, без изискване за предоставяне на обезпечение по кредита ( ипотека,поръчители).
*Кредитът за издръжка се предоставя при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението и може да се ползва от родителя, упражняващ родителски права, а ако това са и двамата родители - от единия от тях.
II. Параметри по кредита:
1. Максимален размер:
> За кредит за заплащане на такси за обучение - общата сума на всички дължими такси за целия или оставащия срок на обучение, съгласно учебния план на съответната специалност или научна степен.
> За кредит за издръжка - сумата на семестриалните издръжки, за оставащия срок на обучение, съгласно учебния план. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците за съответния семестър. Кредитът се предоставя само при раждане или осиновяване на дете.

2. Гратисен период: До изтичане на 1 година от завършването на образованието (първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа). Не се изисква плащане на лихва и главница по кредита през периода.

3. Срок на издължаване: до 10 години, след изтичане на гратисния период.

4. Лихвен процент: 7% годишна фиксирана лихва, която се начислява само върху усвоената сума на кредита

5. Валута: лева

6. Такси: без такси.

7. Усвояване:
> При кредит за плащане на такси за обучение-на етапи в началото на всеки семестър, по сметка на университета/ научната организация
> При кредит за издръжка-в началото на всеки семестър по РС на студента/докторанта в Банка ДСК
8. Погасяване-на равни месечни вноски след изтичането на гратисния период
III. Какви документи са необходими на студентите при кандидатстване за кредит
1. За плащане на такси за обучение
> Копие на документ за самоличност
> Удостоверение, че са приети за студенти/докторанти

2. За издръжка
> Допълнително: Копие на акта за раждане на дете или копие от влязло в сила съдебно решение за осиновено дете; Документ от университета или научната организация , удостоверяващ, че студентът/докторантът е имал това качество в годините на раждане/осиновяване на дете.
Банката предлага и още много видове кредити:
* Кредити за текущо потребление
* Жилищни кредити
* Други

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж в банка ДСК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.