Стаж в банка ДСК


Категория на документа: Икономика


* По-ниски цени на банковите операции в сравнение с тези в поделение на Банката.
* Удобна възможност за спестяване чрез уникални продукти, създадени специално за ДСК Директ.
* Лесен и безплатен начин за плащане на сметки за комунални услуги.
* Банка ДСК ползва само най-добрите банкови информационни системи, което осигурява високо и надеждно обезпечаване за електронно банкиране и картови операции в режим он-лайн.

Касови операции

В клона на Банката банковите служители са разпределени на каси. Има една главна каса, а останалите са оперативни каси. Със заповед на Мениджъра на клона се решава, кой ще поеме главната каса при отсъствие на служителя.
Освобождаването от касова наличност от оперативните каси към главна каса става, като се преброят и в системата на банката се зададе прехвърлянето, като се въведат сумата и копирите. Разпечатват се необходимите документи, като един екземпляр остава за същата оперативна каса и един за главна каса.
Приемането от главна каса става като в банковата система се отчете приемането на парите, като се въведат сумата и копирите, както и се направи преброяване на парите. Издават се отново документи, които се разпределят между главна и оперативна каса.
Всичко това се повтаря между главна каса и всички други оперативни каси.

Проверката на касовата наличност се извършва от определен от Мениджъра на клона банков служител, който отговаря за вътрешния контрол, както и от друго лице което не работи в клона, но идва да извърши външен контрол.
По всяко едно време на деня, служителя отговарящ за вътрешния контрол може да реши и да направи изненадваща проверка на дадена каса, като той трябва да провери дали парите които са въведени в системата отговарят на тези, които се намират при проверявания служител, като те не трябва да надвишават максимума позволен за оперативна каса. Проверява се също така дали всички платежни нареждания са изпълнени веднага след като са били получени от клиента и др.

Кредитни сделки

Кредити за малки и средни предприятия

Размерът на кредитите е съобразно бизнес нуждите на клиента.
При инвестиционните кредити се изисква участие със собствени средства - минимум 20% от стойността на инвестицията.
Срокът за усвояване на кредита и гратисният период са по договаряне, и зависят от кредитната сделка и бизнеса Ви.
Кредитите можете да усвоите и погасите като:
Стандартен - вид кредит, който се усвоява еднократно или на части /траншове/ в договорен за това срок, след което се погасява по договорен погасителен план или еднократно, със или без гратисен период за главницата. Срокът за издължаване е до 10 години, независимо от размера на кредита.
Кредитна линия - вид краткосрочен кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване. Предлага се възможност за продължаване на срока. Срокът за издължаване е до 10 години, независимо от размера на кредита.
Овърдрафт - краткосрочен кредит, предоставян по разплащателна сметка за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. По кредита се договаря размерът и крайният срок за погасяване, без да се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване. Всяко постъпление по разплащателната сметка на клиента се отнася за погасяване на дължимите лихви и размера на ползвания кредит. Предлага се възможност за продължаване на срока.
За обезпечаване на кредитите се приемат всички допустими от българското законодателство обезпечения.
Банката събира такса за разглеждане на искане за кредит, такса за управление на предоставен кредит и др. съпътстващи кредита такси съгласно Тарифата си.
Предимства
* гъвкав подход при финансиране на стопанската Ви дейност
* не се изисква представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци по кредити за оборотни средства
* възможност за договаряне размера на таксата за управление на кредитите по кредити със срок за издължаване над 1 година.
* допуска се усвояване по кредити за оборотни средства, без представяне на фактури и други разходооправдателни документи
* финансирате бизнеса си при конкурентни лихвените условия и такси
* за клиенти, които са на пълно обслужване от Банката се договаря преференциален лихвен процент по кредитите
* кратък срок за проучване - до 10 дни след представяне на изискваните документи
* професионално отношение от компетентен и креативен екип от специалисти.

Кредити за земеделски стопани

Специални КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ, които дават достъп до предоставените от Европейския съюз и Държавния бюджет средства:
ДСК ЕВРОСТАРТ - кредит за финансиране на предпроектни дейности и разплащане на разходи, свързани с експертни оценки, консултации, проучвания, подготовка на документация, вкл. сертифициране и др. разходи, необходими за разработване на проект и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от ЕС.

ДСК ЕВРОМОСТ - кредит за разплащане на допустими разходи от съответната оперативна програма за реализиране на одобрени за финансиране проекти:
ДСК ЕВРОПРОЕКТ - кредит за съфинансиране за разплащане на разходи, свързани с изпълнението на проекта, одобрен по програма на ЕС.
ДСК ЕВРОФИНАЛ - кредит за разплащане на ДДС по проекти, финансирани от ЕС.

За финансиране на сезонни разходи
В съответствие с интереса на земеделските стопани/ производители за получаване на средства от земеделските еврофондове, Банка ДСК допълни продуктовата гама с нов кредитен продукт за оборотни средства - Кредитна линия за авансово ползване на средства от субсидията чрез възможност за финансиране преди стартиране на кампанията за подаване на Заявления за подпомагане и/или издаване на удостоверения от ДФ Земеделие. Размерът на кредитната линия се определя на база получена субсидия за предходна календарна година. След представяне на удостоверение за заявени площи, когато субсидията е за площи или друг документ, удостоверяващ получаването на такава през настоящата календарна година, размерът на кредита може да се предоговари до 90-95% от размера на очакваната субсидия. Със средствата от кредита се подпомага финансирането на сезонни разходи за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция, до превеждане на субсидията по разплащателната сметка, открита в Банка ДСК. След получаване на субсидията, същата се отнася в погашение на предоставения кредит.
Кредитна линия за авансово финансиране на сезонни разходи за земеделци, които доказват, че са регистрирани производители на различни видове земеделска продукция, животновъди и/или производители на продукти от животински произход, и/или са получавали субсидии за селскостопански дейности от ДФ Земеделие по сметки в Банка ДСК или други банки, с минимум 2-годишна кредитна история.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж в банка ДСК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.