Стаж в банка ДСК


Категория на документа: Икономика


Лицето, на чието име е открита разплащателната сметка, е титуляр на сметката. Титулярът може да се разпорежда със сметката чрез законния си представител или негов пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
Титулярът се разпорежда с разплащателната сметка в съответното поделение на Банката, където е открита сметката и където се съхраняват необходимите документи за идентифициране на титуляра и представляващите го лица. По изключение при спецификата на дейността и наличие на териториално обособени структури титулярът може да заяви желание за банково обслужване и достъп до сметката от различни поделения на Банката.
Титулярът се задължава да уведомява Банката за настъпили промени в правния си статут, както и при промяна на лицата, които имат право да се разпореждат с авоарите по сметката. Тези промени имат сила по отношение на Банката само от момента, в който тя е била писмено уведомена за настъпилата промяна, включително и в случаите, когато промените са били регистрирани и в публичен регистър.
По открита разплащателна сметка Банката извършва следните видове платежни услуги:
* внасяне на пари в брой;
* теглене на пари в брой;
* изпълнение на наличен паричен превод;
* получаване на наличен паричен превод;
* изпълнение на кредитен превод;
* получаване на кредитен превод;
* изпълнение на директен дебит;
* плащане чрез директен дебит.

Международни (презгранични) плащания

Структура на IBAN номера на банкова сметка, процедури по въвеждането на новите номера
Какво е IBAN?
Международният номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е номер на сметка на банков клиент, съставен в съответствие с международен стандарт ISO 13616.
До януари 2006 г. IBAN е въведен в 42 страни. Всички страни - членки на Европейския съюз, използват IBAN стандарта. Всяка страна, въвела IBAN стандарта, определя специфична форма и дължина на банковите сметки.
Какво представлява IBAN в България?
Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба № 13 на Българската народна банка. Той представлява последователност от 22 знака - букви и цифри.
IBAN номер се генерира за всяка банкова сметка на клиент само от банката, която го обслужва. От 5 юни 2006 г. всички плащания в страната и тези към чужбина ще се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат. Тези сметки ще се разпознават от всяка банка в Европейския съюз и в страните, възприели IBAN стандарта.
Структура на IBAN в България?

Използваният в България IBAN се състои от следните елементи с обща дължина 22 знака:
1.код на държавата - BG;

2. контролно число - двe цифри. То служи за проверка на коректността на въведената IBAN сметка.
3. основен номер на банковата сметка (BBAN). Той се състои от 18 знака (букви и цифри) и включва:

3.1. код на банката, състоящ се от 8 знака (кодът за Банка ДСК е STSA9300):
* идентификатор на банката - 4 знака (букви), които са първите 4 знака от международния банков идентификационен код (BIC код) на банката;
* идентификатор на банковата адресируема единица (БАЕ - клон или офис на банката) - 4 знака (цифри), които я идентифицират в рамките на банката ;

3.2. идентификатор на вида сметка (например разплащателна, ДДС сметка и др.) - 2 знака(цифри);

3.3. останалите осем знака (цифри и букви) се определят от всяка банка.
Знаците, използвани в структурата на IBAN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z).
В електронна форма IBAN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях.
На хартия IBAN се изписва като последователност от 22 знака, разделени от ляво на дясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група е непълна.

Банкови карти

Дебитни карти
Дебитната карта /Картата/ се издава въз основа на сключен договор между Банката и Международна картова организация (MasterCard International или VISA International) (по-нататък наричани общо "МКО") и представлява вид платежен инструмент, върху който е записана информация по електронен начин и се използва многократно за идентификация на Клиента и за отдалечен достъп до разплащателната му сметка.
Банката издава следните видове дебитни карти:
* Maestro
* VISA Electron
* MasterCard Space
* VISA Space
* ДСК Старт, Тийн, МаксСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж в банка ДСК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.