Стаж в банка ДСК


Категория на документа: Икономика


Банкова тайна, справки и сведения за влоговете
Служебни лица, които нарушават банковата тайна носят административна, гражданска и наказателна отговорност.
Сведенията за влоговете, представляващи банкова тайна, освен на БНБ и на титуляра, могат да се дават на други лица само в следните случаи:
* Наличие на писмено съгласие на титуляра
* Въз основа на решение на съда. Под "съд" в тези случаи трябва да се разбира всички съдилища, без съдебен изпълнител

Запори върху влогове
Запори по влоговете се приемат и налагат съгласно действащото законодателство. Запорното съобщение се приема в ЦУ на банката или в поделенията й, само ако са посочени името и единния граждански номер (ЕГН) на длъжника или на трето задължено лице.
* Банката приема и изпълнява запори за присъдени вземания и запори за присъдени вземания по влогове на физически лице
* Запорното съобщение от публичен изпълнител или органа, установил вземането ( по реда на ДОПК), или от органа на НОИ (по реда на КСО), запорът се счита за наложен от часа в деня на връчването му в Банката, а от съдебен изпълнител в деня на връчването.
* Приемането, налагането, изпълнението и вдигането на запори в ЦУ и поделението на Банката се извършва в съответствие с разпоредбите на относимите вътрешни актове на Банката.

Действия при смърт на титуляр
Сведения за влоговете на починал титуляр се дават на наследниците по закон или завещание само за времето, следващо датата на смъртта, въз основа на представено удостоверение за наследници, издадено от съответната община (кметство) или завещани - в оригинал или нотариално заверено копие.
Олихвяване на сумите по влоговете
Приетите на влог пари, се олихвяват с определяни и обявени от Банката лихвени проценти.
> Банката може да променя лихвените % по влоговете, при наличие на някоя от предвидените в договорите за влог или общите условия към тях предпоставки
> Промяната на лихвените % по срочни влогове влиза в сила от датата, определена в решението на органа, а промяната по спестовните влогове и РС - 2месеца след оповестяване на клиентите по приетия в съответните договори начин.
> Лихва се начислява във валутата, в която се води влогът на база 360 лихводни за година и 30 лихводни за месец, освен ако за отделен вид влог не е регламентирано друго. Денят за отделен вид влог не е лихвен ден.
> Банката не начислява лихви по влогове, по които остатъкът е спаднал под минималния олихвяем.
> По спестовните влогове и по РС начислените лихви се капитализират в края на годината, ако не е уговорено друго или при закриване на влога/сметката.

Срочни влогове

* Срочни влогове за срок от 1,3,6 и 12 месеца
* Срочни влогове за срок от 18,24,36 и 60 месеца
* Срочни влогове "ДСК Аванс"
* Срочни влогове "ДСК Спектър"
* Срочни влогове "ДСК Палитра"
* Срочни влогове "ДСК Ритъм"
* Срочен влог с нестандартен срок

Спестовни влогове

* Безсрочен влог
* Детски влог
* Детска спестовна сметка "ДСК Бъдеще"
* Спестовна сметка "ДСК Мотив"
* Безсрочна сметка "ДСК Стимул"
* Безсрочна сметка "ДСК Стимул Плюс"

Видове банкови сметки
* Разплащателни сметки - за съхранение на пари;
* Депозитни сметки;
* Сметки на разпоредители с бюджетни средства - за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица;
* Спестовни сметки - за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка;
* Набирателни сметки - за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение;
* Акредитивни сметки - за предоставени за разплащане на клиента с трето лице, което има право да получи средствата при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива;
* Ликвидационни сметки - за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация;
* Особени сметки - за съхранение на пари на лица, за които е открито производство по несъстоятелност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж в банка ДСК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.