Стаж в банка ДСК


Категория на документа: ИкономикаОткриване на влог

Всяко пълнолетно лице може да открие влог на свое име, включително и в полза на трето лице, лично или чрез пълномощник.
* Влог на малолетно лице се открива от законния ми представител, а на непълнолетно-от него със съгласието на родител/попечител.
Лицето, в полза на което е открит влогът, се посочва в документа за влог, като в заглавната страница на спестовната книжка на реда "Вносител/ при поставено условие/" или в свободното поле на договора (за влогове, за които не са издавани спестовни книжки), под подписа на титуляра, вносителя записва " В полза на ...(име, ЕГН, данни от документа за самоличност и адреса на ползващото се лице) и текстът се заверява с подписа на обслужващия служител и титуляра.
* При откриване на влог на непълнолетно лице, родителят/ попечителят изразяват съгласието си - "Давам съгласие за сключване на договор", имената си и се подписва. В спестовната книжка - в заглавната страница на реда " Вносител/при поставено условие/" и се подписва.

* Влог в полза на трето лице може да бъде открит, доколкото тази възможност не е изключена от отделните продукти
> При откриване на влог в полза на трето лице, вносителят или негов пълномощник с изричното нотариално заверено пълномощно попълва заявление, в което посочва данните на лицето, в полза на което внася парите.
> Заявлението се съхранява в отделна папка по хронологичен ред на подаване. Договорът за влог се сключва с вносителя, който става титуляр на влога.

При извършване на операции по влоговете се предприемат следните основни действия по реда на ПКПИПФТ:
* Изискване на декларация за произход на парите
* Снемане на копие от документа за самоличност на вносителите на пари в брой по влогове на трети лица в случаите по ЗМИП и посочени в Правилата
* Осъществяване на мониторинг върху операциите и докладване на съмнителни операции
* Периодична преоценка на рисковия профил на клиента
* Блокиране на авоари и операции при условията на ЗМФТ и Правилата.

Предоставяне на платежни услуги и извършване на разпоредителни действия по влоговете.
* По спестовните влогове и РС, Банката предоставя следните видове платежни услуги:
* Внасяне на пари в брой
* Теглене на пари в брой
* Изпълнение на наличен паричен превод
* Получаване на наличен паричен превод
* Изпълнение на кредитен превод
* Получаване на кредитен превод
* Изпълнение на директен дебит
* Плащане чрез директен дебит, с изключение на влоговете, по които се издава спестовна книжка

* По срочни влогове Банката предоставя следните видове платежни услуги:
* Внасяне на пари - в брой или чрез превод от друга сметка, открита в Банката
* Теглене на пари - в брой или чрез превод по друга сметка, открита в Банката.

* По спестовните влогове платежните нареждания се изпълняват само до размера на разполагаемата наличност по тях.
* По РС платежните нареждания се изпълняват само до размера на разполагаемата наличност по сметката или до размера на договорения кредит - овърдрафт, ако има такъв.
* Не се изпълняват нареждания от наличностите по спестовната компонента и виртуалната карта към РС, водеща за ДСК Директ.
* Не се извършват частични плащания по отделни платежни нареждания.
* При безналични преводи, в които е посочен IBAN на сметка на получателя във валута, различна от валутата на превода, сумата се превалутира служебно във валутата на сметката по действащия безкасов курс на Банката към момента на получаване на превода.
Разпоредителни действия по влога са:
* Теглене на пари в наличност
* Нареждане на КП
* Плащане чрез ДД
* Предоставяне на влог за обезпечение
* Закриване на влог - в това число при сливане на няколко влога на едно и също лице или промяна на договорения срок по срочни влогове
* Прехвърляне на срочен влог на друго лице
* Промяна на вида на разплащателната сметка
* Уведомяване за изгубен или откраднат документ за влог и получаване на нов документ за влог, представляващ дубликат на изгубен, откраднат или унищожен документ за влог.
Не се допуска разпореждане с влог преди титулярът да е идентифициран по правилата!
Титулятът може да се разпорежда с влога си лично, чрез пълномощник или чрез законния си представител, когато е малолетен или със съгласието на родител (попечител), когато е непълнолетен. Разпореждането с влога се извършва срещу представяне на документ за влог и документ за самоличност. При разпореждане чрез пълномощник се предоставя и оригиналът на пълномощното (или заверено копие на пълномощното). При различие в имената между документа за самоличност и тези в документа за влог, титулярът следва да предостави документ за идентичност на имената, издаден от органа, направил промяната. В документа за влог се отразяват промяната в имената и основанието, а в информационната система на Банката - промяната на имената. Копие от документа, удостоверяващ идентичността на имената се прилага към документите за дневна отчетност към датата на извършване на промяната.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж в банка ДСК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.