Стаж в банка ДСК


Категория на документа: Икономика


Икономически университет - Варна
Финансово счетоводен факултет

Отчет
за проведения стаж в Банка ДСК за периода от 15.07.2013г до 15.08.2013г

Изготвил: Ръководител:
Веселина Арнаудова Недялка Александрова
Спец. Ск, гр. 1, фак. № 2610

Кратко описание на вътрешните нормативни актове, имащи отношение към отчетността и контрола в банките.
В Банка ДСК (по нататък наричана "Банката") се използват Наредба за дейността на касовите служби, Наредба за банковите карти, Наредба за видовете банкови сметки, които могат да се открият в Банката и др. В тези наредби са посочени и обяснени правилата за работа с различните услуги, които предоставя Банката на своите клиенти. Как и кой може да се възползва от тях и как банковите служители максимално добре да улеснят клиентите.
Система на вътрешно-банков контрол-регламентиране и организация. Технология на контрола, длъжностни лица, система за въздействие.
В Банката вътрешния контрол се извършва от специално избрано лице от Мениджъра на клона, който го запознава с задълженията и отговорностите му свързани с вътрешно-банковия контрол. Как, кога и по какъв начин да процедира. Какви документи са нужни при провеждане на вътрешния контрол в банката.
Запознаване с банковата тарифа на банката за оказаните услуги.
Част от Тарифата на банката е представена в края на отчета.
За откриването, поддържането и обслужването на разплащателната сметка и за извършване на всички видове платежни операции по сметката титулярът заплаща такси и комисиони,съгласно Тарифата на Банката, действаща към датата на събиране на таксите и комисионите, съответно - към датата на извършване на съответната операция, във връзка с която са дължими. На основание чл. 48, ал. 2 ЗПУПС и в отклонение на чл.49, ал.1от закона Банката начислява такса и за предоставяне на Титуляра на извлечение за наличността и извършените операции по разплащателната сметка, съгласно Тарифата действаща към датата на събиране на таксата. Тарифата на Банката е достъпна за справки и информация в банковите салони и през Интернет страницата на Банката.
Дължимите такси и комисионни се заплащат в брой или се удържат служебно от Банката чрез задължаване на разплащателната сметка на титуляра до наличността по нея. Титулярът се задължава да осигурява необходимите средства за осъществяване на наредените операции, съпътстващите ги банкови такси и комисионни, както и определената такса за оперативно поддържане и обслужване на сметката.
Запознаване със специфичните отчетни обекти, характерни за банките.
> Документиране - представяне на специфичните първични и вторични документи, ред на съставяне, оформяне, движение и съхранение

Част от първичните документи използвани от банката са представени в края на отчета.

Първичния документ за внасяне на пари в брой по сметката на трето лице е Вносна бележка (в края на отчета). За целта клиента попълва нужните реквизити по първичния документ, като се старае да не пропусне или сгреши при попълването, за да не се наложи да се попълва нов документ. Служителя на гишето взима документа и документа за самоличност и проверява да дали всичко е наред, след което пристъпва към внасянето на сумата в брой. Когато служителя извърши необходимите процедури в системата на банката той връща документа за самоличност и документ за превода на парите, като едно копие което остава за него заедно с вносната бележка. Всичко се съхранява в Банката по определения от нея ред и място.

Влогове и влогонабиране
Общи правила за влоговете
Общите правила за влоговете са разработени на основание:
* Закон за кредитните институции (ЗКИ)
* Валутен закон (ВЗ)
* Закон за наследството (ЗН)
* Търговски закон (ТЗ)
* Семейния кодекс (СК)
* Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
* Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)
* Наредба №3 за условията и реда за изпълнение на платежните операции и за използване на платежни инструменти
* Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
* Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ)
* Закон за нотариусите и нотариалната дейност
* Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)
* Други относими нормативни актове
Банката може да сключва следните видове договори:
* Договор за спестовен влог
* Договор за срочен влог
* Договор за разплащателна сметка
Комитетът за управление на активите и пасивите (КУАП) на Банка ДСК определя вида на валутата, в която се откриват и обслужват влоговете, минималният размер на сумата за откриване, минималният неснижаем остатък , минималният олихвяем остатък, лихвите и др. условия по влоговете.
Лицето, на чието име е открит влог, е негов титуляр.
> Банката не открива влогове на повече от един титуляр, включително и ако те са съпрузи.
> Всяко лице може да бъде титуляр на повече от един влог
> Не се допуска откриване на анонимен влог или влог на фиктивно име
> Не се допуска възстановяване на закрит влогСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж в банка ДСК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.