Средства за международни плащания


Категория на документа: Икономика


Под средства за международни плащания се разбират платежни ефекти (документи, ценни книжа и др.), чрез които се оформят вземания и задължения между участниците в международните икономически сделки. Разделят се на две групи: платежни и кредитни средства (наричани още платежни ефекти). Кредитните и платежните средства са откъснати от реалната икономическа сделка, която ги поражда - т.с. определящо е не това какво се търгува, а е важно дали самите платежни ефекти са правилно оформени и съдържат всички задължителни реквизити, които ги правят валидни и с юридическа стойност. Кредитните - използват се за оформяне на задължения (вземания), възникнали първоначално на кредитни условия. Платежните средства се използват за погасяване на задължения.

От гледна точка на издателя им средствата за международни плащания се разделят на 4 групи: търговски, банкови, борсови ценни книжа и банкноти.

Средствата за международните плащания са: Запис на заповед, Менителница, Чек и Паричен превод.

Менителница (трата, римеса)
Представлява безусловно нареждане на издателя до друго лице да заплати на трето лице или на негова заповед фиксирана парична сума в посочен срок. Тя е кредитен документ. Участват 3 лица:
● издател (трасант) - той има вземане от трасата и задължение към ремитента.
● платец (трасат, акцептант) - той има задължение към трасанта.
● поемател (ремитент) - в негова полза се извършва плащането от трасата.
Менителницата е характерна с нейната абстрактност и безспорност. Абстрактност - в нея не се посочват конкретните причини, поради които е възникнало задължението. Безспорност - лицето, на което тя е предявена за плащане няма правото да противопоставя на това искане възражения, основани на негови договорни отношения с трасанта. Задължителните й реквизити са описани в Женевската конвенция (която предвижда 8 задължителни реквизита) и "Международната конвенция за менителниците и записите на заповед" също урежда задължителните реквизити, процедурите по протест и предявяване на искове и т.н. Менителницата (подобно на записа на заповед) може да се прехвърля чрез джиро, да се авалира, да се сконтира, залага, протестира и т.н. Често една менителница се издава в три екземпляра, в които фигурира уточнението да се плати само, ако по другите екземпляри не е извършено плащане. Менителницата изпълнява 4 икономически функции:
● Кредитна функция
● Функция на средство за разплащане
● Гаранционна функция
● Инструмент за рефинансиране

Запис на заповед
(проста, соло-менителница)
Това е едностранно безусловно поет ангажимент от издателя за изплащане на посочен падеж на друго лице или негова заповед на определена сума. Учасват 2 лица:
● Издател - той е едновременно и платец.
● Ремитент
Това е кредитно средство. Записът на заповед (подобно на менителницата) може да се прехвърля чрез джиро, да се авалира, да се сконтира, залага, протестира и т.н. Записа на заповед се използва за:
● Уреждане на отложени плащания.
● Инструмент за финансиране на външната търговия.
Чек
Това е писменно нареждане на неговия съставител до обслужващия го кредитен институт (в който има текуща сметка или открит кредит) да заплати определена сума на трето лице. Това е платежен инструмент. Чекът може да се използва като заместител на парите. Използва се основно в сферата на международните нетърговски плащания, осъществявани за туристически услуги, издръжка на лица в друга държава и т.н. При него участват 3 лица:
● Чекоиздател
● Чекодържател - бенефициент
● Платец - това е кредитната институция в която чекоиздателят има открита сметка.
Отново се изразява абстрактно задължение. Задължителните му реквизити са записани в "Международната конвенция за чека" приета на конференцията в Женева през 1931г. Чекът може да се прехвърля чрез джиросване или чрез препоръчителен текст (вж. "БОНУС").
Чекът изпълнява:
● Функция на платежно средство.
● Функция на средство за разпореждане с кредит.
● Функция на средство за безналично разплащане.
● Функция на средство за получаване на пари от текуща сметка.

Паричен превод
Представляват нареждане на една банка от една страна до друга банка в друга страна да заплати определена сума на определено лице. Нареждането може да е самостоятелно (нареждането се дава от банката наредител, когато тя оперира със собствени средства) или прието (нареждането се дава не от банка, а от друго лице). В първия случай участват 3 лица:
● Банка наредител
● Банка платец
● Бенефициент
Във втория случай участва допълнително и лице наредител. Нареждането за превод се съставя в свободен текст

Други средства за международните разплащания са: плащането с банкноти и плащането с ценни книжа и купонитеот тях, но не са широко използваеми поради редица техни ограничения, както и самите им характеристики.

-----------------------------------------------------БОНУС-------------------------------------------------------------

При чека - ако поредното прехвърляне е бланково, чекодържателят може да постъпи по един от следните три начина:
1. да преоформи бланковото джиро в поименно на свое име или на името на друго лице;
2. да прехвърли чека на друго лице без или с посочването на неговото име;



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Средства за международни плащания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.