Средносрочно прогнозиране на употребата на алкохолни напитки от домакинствата


Категория на документа: Икономика


Хипербола І-ви вид

-
Хипербола ІІ-ри вид


Хипербола ІІІ-ти вид


Логаритмична

-
S-образна


Обратнологаритмична
За анализирането на данните съм подбрал няколко от трендовите модели с два параметъра, с цел определяне на най-подходящия за прогнозиране.

Методите са: права, експонента ІІ и хипербола І

Най - разпространеният е методът на правата линия.Уравнението има вида y = a + bt. Y - размерът на явлението през определен момент или интервал; t - време, като под това понятие се обединяват всички систематично действащи фактори и причини определящи трайната тенденция; а и b - параметри на правата. а - свободен член; b - коефициент на пропорционалност.

Правата линия е подходяща, когато размерът на явлението по отделните интервали се изменя общо взето с еднакви абсолютни прирасти.

Експонента ІІ има вида y = e(a + bt). e - основата на натуралните логаритми(е = 2.718...). У равнението се логаритмува като се получава lny = a+bt.Тук параметърът b измерва темпа на прираста.

Експонентите са подходящи за модели за описване на трайната тенденция, когато размерът на явлението се изменя общо взето с постоянни темпове на прираст(намаление).

Хипербола І е трендов модел. Използва се за средносрочно прогнозиране. Уравнението има вида y = a + b/t.

Всички параметри в трендовите уравнения са неизвестни. Те трябва да бъдат оценени по някакъв метод въз основа на действителните данни за размера на явлението по отделни интервали и моменти от време.Един от най-подходящите и най-често прилаган метод за оценка на неизвестните параметри на моделите е методът на най-малките квадрати(МНМК).

За да се определят параметрите на уравненията по МНМК се съставят системи от нормални уравнения. Системите съдържат толкова уравнения, колкото са неизвестните параметри - два, три, четири и т.н.

Моделите, които съм подбрал съдържат два параметъра и следователно техните системи имат по две уравнения.

Системата от нормални уравнения на правата линия има вида:
∑y = Na + b∑t
∑yt = a∑t + b∑t2

Системата от нормални уравнения на експонента ІІ има вида:

∑lny = Na + b∑t

∑lnyt = a∑t + b∑t2

Системата от нормални уравнения на хипербола І има вида:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Средносрочно прогнозиране на употребата на алкохолни напитки от домакинствата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.