Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър


Категория на документа: Икономика


> разработване на структури, механизми за координация и сътрудничество както между отделните министерства и с всички потенциални партньори;
> подобряване на оценка, по-специално предварителната;
> засилване на процедурите за управление и контрол, които вече се представят добре;
> премахване на проблеми, възникнали по време на учредяването на компютъризирана счетоводна система;
> подобряване на съставянето на регионална статистика.

"Средиземноморска програма" - оперативна програма

Оперативна програма Транснационално сътрудничество в рамките на целта за европейско териториално сътрудничество, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

На 20 декември 2007 г. Европейската комисия одобри Програмата за транснационално сътрудничество между Кипър, Франция, Обединеното кралство, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения, Испания за перииода 2007 - 2013г. Програмата "средиземноморски" попада в рамките, посочени за целта европейско териториално сътрудничество и разполага с общ бюджет от около € 256 милиона. Финансирането от Общността чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) възлиза на около €193 милиона, което представлява приблизиелно 2,2 % от общите инвестиции на ЕС, предвидени за целта европейско териториално сътрудничество в рамките на политиката на сближаване за периода 2007 - 2013 г. Програмата има за цел да укрепи икономиката на региона, за да се гарантира растеж и заетост и за бъдещите поколения. Тя има за цел също така да подкрепи териториалното сближаване и подобряване на пълномощията за защита на околната среда и устойчиво развитие на региона.

"Устойчиво развитие и конкурентоспособност" - оперативна програма

Програма по Конвергенция и обективна Регионална конкурентоспособност и заетост, съфинансирана от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Европейската комисия одобри на 17 септември 2007 г. програма за регионално развитие за периода 2007 - 2013 г. Тази програма включва подкрепа на Общността на Кипър в рамките на цел "Сближаване" и " Регионална, конкурентоспособност и заетост" цели. Общият бюджет на програмата е около € 579 600 000, а инвестицията на Общността чрез ЕФФР и КФ възлиза на € 492,6 милиона.
Предназначение и цел на инвестицията на ЕС - Оп
еративната програма предвижда инвестиции в необходимата среда и енергийна инфраструктора, за да се гарантира, че страната е в състояне да изпълни задълженията си, както е предвидено в законодателството на тялото на ЕС. Планирано е също новата транспортна инфраструктора, с оглед на подобряване на връзките на страната с външния свят. Така трябва да се засили конкурентоспособността чрез разширяване и укрепване на добавените дейности с висока стойност в здравеопазването и туризма. Има и териториално измерение на програмата, с инвестиции, насочени към подобряване на качеството на живот и нивото на икономическата активност както в сексите, така и в градските райони.

4. Изводи

Политиката на регионално развитие придобива все по-голямо значение за пълноценната интеграция на страните членки в съюза. Провеждането на тази политика осигурява значителни ресурси от страна на общността и същевременно поставя специфични изисквания към страните членки. Европейската политика на регионално развитие се основава на принципа на териториалната солидарност, който изисква създаване на относително равностойни условия на живот в отделните части от територията на всяка страна.

Финансовите ресурси одобрени от страна на Европейската комисия за Испания и Португалия ще имат решаващ принос за подобряване на конкурентоспособността, за разширяване на дейностите в областта на изследванията и технологичното развитие, за подобряване на заетостта, за подобряване на знанията и квалификацията, както и за увеличаване ролята на регионалните и местни власти. И в двете страни регионалната политика е с приоритетно значение, защото тя залага на солидарността, засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на различията в развитието между техните региони.

Въз основа на написаното по горе ясно се вижда, че Кипър и Португалия са страни с по-нисък от средното за ЕС брутен вътрешен продукт на човек от населението. И двете страни са с по-слаба икономика и не са сред лидерите. Но благодарение на фондовете на ЕС и отпуснатите от тях средства, те попадат в графа "прогресиращи страни". Което означава, че Кипър и Португалия усвояват отпуснатите средства по възможно най-добрия начин.

5. Използвана литература :

* Докова С., Петров К. "Регионално развитие и регионална политика", София, 2012
* Панушев Е. "Икономическа интеграция на Европейския съюз"
* http://epp.eurostat.ec.europa.eu
* http://ec.europa.eu/regional_policy
* http://umispublic.minfin.bg
* www.portugal.gov.pt
* www.ine.pt
* http://www.mfa.gov.cy
* http://www.theglobaleconomy.bg/Cyprus
* www.investor.bg
* http://www.mcit.gov.cy
* http://www.mediapool.bg

??

??

??

??

21
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.