Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър


Категория на документа: Икономика


-


Цел "сближаване"

Регионите от ниво NUTS 2, чийто БВП (брутен вътрешен продукт) на глава от населението е по-нисък от 75% от средния за Общността, са допустими по цел "сближаване":
Регионите на Португалия са: Norte, Centro, Alentejo, Região Autónoma dos Açores

Цел "регионална конкурентоспособност и заетост"

Регионите, които не са покрити нито от цел "сближаване", нито от временната помощ (региони NUTS 1 или NUTS 2 в зависимост от държавите-членки), са допустими по цел "конкурентоспособност и трудова заетост".
Временна, постепенно намаляваща помощ (наречена "phasing-in") се предоставя до 2013 г. на регионите NUTS 2, които са били покрити от предишната цел 1, но чийто БВП надхвърля 75 % от средния БВП на ЕС15.
Райони, допустими за временна помощ по цел "конкурентоспособност и трудова заетост" в Португалия са : Região Autónoma da Madeira

Таблица 2 БВП/Ч от населението

Според данните за БВП/Ч се очертава тенденция на най-висок БВП/Ч в Lisboa, където през 1999 г., той е 141 на човек от населението, през 2000 става 142, а през 2008 г. се наблюдава спад на 138. Тенденция на нарастване на БВП за периода 1995 - 2008 г. се наблюдава при RA Madeira където от 89 нараства и достига до 128.

В Португалия най-богатите региони са Мадейра и Лисабон, а най-бедните Алгарве, Азорски острови, Норт и др. В тази връзка ако се проследи тенденцията на безработица за Португалия, може да се види, че ако през 1990 г. безработицата е 4,6%, то през 2012 г. тя е 12,7%. Тук като фактор, който в голяма степен въздейства е финнасовата криза, която осезателно се чувства от гражданите на държавата, предвид това че нямалят техните доходи, а голяма част от тях остават и без работа.
На база изнесените данни може да се обобщи, че регионите от ниво NUTS 2, чийто БВП (брутен вътрешен продукт) на глава от населението е по-нисък от 75% от средния за Общността, допустими по цел "сближаване" в Португалия са Norte, Centro, Alentejo, Região Autónoma dos Açores. Схема на временна намаляваща помощ (наречен "phasing-out") предоставена на регионите, които биха били допустими по цел "сближаване.

3.Региони за планиране в Кипър

Геогравско разположение и членство в ЕС

Република Кипър е държава, разположена на остров Кипър. Двата основни и официални езика в Република Кипър са гръцкият и турският, но на острова се говорят също английски и руски. Остров Кипър е разделен на две части - Република Кипър, член на ЕС, както и Севернокипърска турска република, която няма официално международно признание. Република Кипър е президентска република, като всяка новоизбрана президентска двойка получава мандат от пет години. Изпълнителната власт се упражнява от 11-членен министерски съвет. Президентът определя министрите, членове на министерския съвет, и правителствения говорител.

Отношенията между Кипър и Европейския съюз датират от 1972г., когато Република Кипър подписа Споразумение за асоцииране с Европейската икономическа общност (ЕИО). Тези отношения се развиха постепенно, въпреки тежките условия, възникнали след турската окупация от '74г. и окупацията на голяма част от кипърската държава, което доведе до забавяне в подписването на Споразумението за Митнически съюз с ЕИО, окончателно подписано през 1987г. До края на '80-те години отношенията Кипър - ЕИО имаха основно търговски характер. След подаването на молба за членство през 1990г. европейският път на Кипър постепенно се разгърна и беше положен на стабилни основи, за да бъде днес върховен политически избор на правителството, на цялото политическо ръководство и целия народ. Целта на присъединяването представляваше най-надеждната перспектива за гарантиране на едно мирно бъдеще за народа на Кипър в условия на сигурност и благоденствие.

Демогравска характеристика

Населението на Кипър към 2012 г. е 1 300 000 души, като съпоставено с 2000 г. то е 980 000 души. (виж графика 2) Пред последните години се наблюдава положителен естествен прираст на населението. Градът с най-голямо население е Лимасол - над 70 000 души. Столицата Никозия е на 3-то място по брой на населението с 42 000 жители.
графика

Икономическо развитие и БВП

"Тежката индустрия" на Кипър би могъл да е туризмът. Този сектор дълги години след обявяването на Република Кипър бе "тежка индустрия" за острова. Постепенно обаче от втората половина на 70-те години по ред причини акцентът се премести към банковия сектор. От тогава, въпреки разделението, островът започна да се утвърждава като успешно делово и банково средище, да се превръща в привлекателна дестинация за фирми с международна активност и да се квалифицира като "данъчен рай". Основната причина за това е стратегическото положение на острова на кръстопътя между Европа, Азия, Близкия изток и Африка. Става дума за страна с идеална "часова зона" за технократа на пазара. Германското сп. "Шпигел" писа, че Кипър не е само привлекателно място за данъчни длъжници, а "класическа дестинация за легализиране на незаконни руски капитали, преминаващи първо през офшорните компании в Карибския район, а след това през банковите сметки в Кипър".

Безработицата в Кипър е нараснала с по-бърз от очаквания ритъм в рамките на спасителната му програма и представлява сериозно изпитание за бъдещето, се посочва в доклад на Европейската комисия, цитиран от гръцкия вестник "Катимерини" и БТА. Нивото на безработицата ще достигне 19,5% през 2014 г. от 17% тази година, посочва Брюксел в оценка за придържането на Кипър към условията на спасителния му план. За сравнение, прогнозата от април предвиждаше безработицата да нарасне до 16,9% следващата година от 15.5% през 2013 г.

Международните кредитори на Кипър очакват икономиката на страната да се свие с 8,7% през 2013 г. и с 3,9% през 2014 г., преди да се върне към растеж от 1,1% през 2015 г.
графика БВП на Кипър (млрд. $)

Кипър е страната с един от най-ниския БВП в Европейския съюз. От графика 3 може да видим, че от 2001 г. до 2011 г. графиката се движи във възходящ ред. Като през 2001 г. БВП е 9,68 млрд. $, а през 2011 г. - 24,99 млрд. $. Също така се забелязва и лек спад след 2008г., който е в следствие на настъпилата през 2009 г. световна икономическа криза, като БВП от 25,32 млрд. $ пада на 23,13 млрд. $ през 2010 г.

Специфика на регионалната политика на Кипър

Постигнат е значителен напредък в подготовката на страната за изпълнение на структурните политики. Що се отнася до териториалната организация, през февруари 2002 г., Евростат прие предложението на Кипър по отношение на временната класификация NUTS. Цялата страна е посочена като едно цяло при нива NUTS I, II и III. Административните области са класифицирани в NUTS ниво IV и общини на ниво NUTS V. Определянето на областите, обхванати от цел № 2 е в процес. Цялостното разпределение на правомощията по отношение на програмирането и прилагането на структурните фондове и на Кохезионния фонд е одобрен от Съвета на министрите. Бюрото за планиране ще бъде бъдещ Управляващ орган за всички единни програмни документи (ЕПД), докато по счетоводство и финансови услуги дирекция на Министерството на финансите ще се превърне в разплащателния орган. По отношение на програмирането, Кипър ще подготви три SPDs (по Цел 2, Цел 3 и рибарство), да бъдат представени на Комисията през март 2003 година. През април 2002 г., междуведомствена комисия за програмиране и управление и комитет за наблюдение са създадени. През март 2002 г. Комисията одобри първия трансграничен INTERREG 3 програма с Гърция. По отношение на мониторинга и оценката, планът за създаване на система за управление беше представен на Конференцията за присъединяване март 2002. От януари, вътрешен одит съвет е отговорен за финансовото управление и контрол.Изготвянето на регионалните статистически данни продължава. Не е имало напредък, обаче, по отношение на законодателството.

От 1998 г. насам, на регионалните различия между северната и южната част на острова, са се увеличили. След като се намери политическо решение на кипърския проблем, изпълнение на икономическата и социалната политика на сближаване ще трябва да се работи за намаляване на пропуските.Преговорите за присъединяване на главата за регионалната политика (№ 21) са били временно затворени и Кипър не е поискала никакви преходни периоди. В допълнение към административния си капацитет, е необходим напредък в следните области:
> да определи по-подробно функциите и задълженията на установените органи;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.