Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър


Категория на документа: Икономика


* Подобрение на производствения сектор
* Международна ориентация на икономиката
* Подобряване на публичната администрация
* Знания и икономическо развитие, основано на иновации

Оперативна програма "Norte"

На 10 октомври 2007 г. Европейската комисия одобри регионалната оперативна програма за региона Norte в Португалия за периода 2007 - 2013. Програмата е с обш бюджет от около € 4,3 млрд. Целта на програмата е насърчаването на по - добри технологични стандарти в регионалната икономика. Очаква се да се увеличи конкурентоспособността, предоставянето на колективни услуги, опазване на околната среда, градското развитие, транспорта и туризма. Целта на програмата включва също засилено социално и териториално сближаване, което се дължи на по - добро качество и условия на заетост.

Приоритети:
Оперативната програма е структорирана в следните шест приоритета:
* Конкурентоспособност, иновации и знания
* Икономическо подобрение на специфични ресурси
* Опазване на околната среда и териториално подобрение
* Развитие на градската система
* Управление и институционално активиране
* Техническа помощ

Оперативна програма: "Centro"

На 9 октомври 2007 г. Европейската комисия одобри оперативна програма за регион Centro в Португалия за периода 2007 - 2013г. Програмата е с общ бюджет отоколо € 2,9 млрд. Основната цел на оперативната програма е да се установят условията за растеж чрез:
* Създаване и популяризиране на региона
* Повишаване на нивото на квалификация на човешките ресурси
* Бизнес иновации и конкурентоспособност
* Използване на ресурси и богатствата на региона

Оперативна програма "Madeira"

На 5 октомври 2007г. Европейската комисия одобри програма за автономната област Мадейра (Португалия) за периода 2007 - 2013 г. Програмата е с бюджет от около €450млн. Основната цел на оперативната програма е да се гарантира икономически растеж и заетост чрез действия на регионално равнище, предназначени да развиват иновации, предприемачество и иформационност в обществото.

Оперативна програма: "Alentejo"

На 9 октомври 2007 г. Европейската комисия одобри оперативнапрограма за региона Alentejo на Португалия за периода 2007 - 2013 г. Тази програма разполага с общ бюджет от около € 1,46млрд.

Целта на програмата е да се засили конкурентоспособността чрез:
* насърчаване на иновациите и създаването на малки предприятия, както и за създаване на благоприятни условия за инвестиции в региона;
* съживяване на градовете и подобряване на условията на живот, като например транспорта и повишаване на местните райони, култура и здраве;
* изпълнение на действия за защита на околната среда и селските райони, стимулиране на регионалната икономика и насърчаване на местните селскостопански продукти.
Туризмът е друг фактор за икономическото развитие на региона, по-специално чрез използване на потенциала, предлаган от язовира Alqueva и летищни проекти Бежа.


Оперативна програма "Азорски острови"

На 5 октомври 2007г. Европейската комисия одобри оперативна програма за Азорски острови в Португалия. Оперативната програма попада в рамките на целта за сближаване и е с общ бюджет от около € 1,20 млрд.

Целта на оперативната програма е да се гарантира ефективност на икономическото производство и създаване на работни места.Той също така ще допринесе за сближаването и баланс в региона, както и за достъпа на населението до по-високи нива на квалификация, благосъстоянието и качеството на живот.

До края на програмния период, на оперативната програма се очаква БВП на глава от населението от 70% да достигне средния за ЕС-25. Това основно предизвикателство ще включва значителен ръст в регионалната икономика, подкрепяна от създаването на около 1 800 до 2 000 работни места на година, а също и действия за подобряване на пазарната ефективност, по-специално чрез увеличаване на производителността.


Оперативна програма "Алгарве"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.