Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър


Категория на документа: ИкономикаНай-голямото разходно перо на местните власти е в областта на капиталовите инвестиции и по-специално - в транспорта, инфраструктурата, началното обучение и жилищата. Разходите на автономните региони също е съсредоточено в тези области и върху социални дейности.

Португалия преживява страхотни вътрешни промени след революцията от 1974 година, когато губи петвековните колониални територии в Африка, Азия и Южна Америка, както и бива приета за страна член в Европейската Икономическа Общност през 1986 година. Европейските фондове спомагат за превръщането на страната в глобален лидер в множество производствени области като дървообработване, полимерия, металообработване, софтуер, керамика, текстил, обувки, хартия, корк, вино, туризъм и др. Всичко това подобрява значително португалската икономика, стандарта и качеството на живот, както и позициите на страната на международните пазари. Дори в последни години инвестициите на международни компании в Португалия се числят като много ефективни заради позитивните резултати, които страната показва.

Демографска характеристика

Населението на Португалия към 2010 г. е 10 636 000 души, като съпоставено с 2000 г. то е 10 211 000 души. Пред последните години се наблюдава отрицателен естествен прираст на населението (-4 573). Съответно от седемте региона на Португалия най-гъсто населени са Лисабон (2,641,006 души) на Порто (1,691,981 души) или около 40% от населението на цялата страна.

Икономическо развитие и БВП

Португалия е индустриална страна с високо развит сектор на услугите и селското стопанство. Главни отрасли са мореплаването, риболовът, текстилната и консервната промишленост. Развито е винопроизводството (световно известното порто, вината на Мадейра, младото виньо верде). Отглеждат се лозя, маслини, цитрусови плодове и зърнени култури. Голямо значение за икономиката на страната има туризмът. Около 49% от чуждестранните туристи са испанци, а 14% са англичани.

Португалия остава страната с най-нисък БВП в Западна Европа и е измежду най-бедните в Европейския Съюз. През 2007 година пък Световния Икономически Форум нареди Португалия на 43-о място в своя доклад за Световно Развитие, който в най-общи линии проследява възможностите на всички 134 страни, взели участие в него, да предложат по-добри условия за живот. През 2005 година списание The Economist публикува анкета, според която Португалия е на 19-о място като страна с най-добро качество на живот в света.

графика . БВП на Португалия

От графика 1 се вижда че от 2000 г. до 2008 г. БВП на Португалия се покачва със всяка една година. Това показва че субсидиите отпуснати от Европейския съюз по различни програми са добре усвоени. През 2008г. БВП достига своя връх от 251,93. След което в последните 4 години започва отново да спада.

Португалия бързо натрупа в последните години държавни дългове - над 130 млрд. евро (около 85% от БВП), а бюджетният дефицит скоча на близо -10%. Икономическият прираст през 2009 г. е отрицателен. Съответно и там стремглаво расте безработицата. За да покрива дълговете си, страната е принудена да заема все по-скъпи кредити, след като неотдавна и нейният рейтинг е понижен. Така Португалия е принудена да плаща с близо 6% най-високите лихви по емитирани от държавата облигации. И макар социалистическото правителство да се противопоставя на твърденията, че Португалия е следващият потенциален кандидат за банкрут в ЕС, то е принудено да предприеме крути фискални мерки, за да забави пропадането. Спрени са приоритетни инфраструктурни проекти като бързия влак, свързващ Порто и Лисабон с Испания и много др. Целият строителен сектор буквално е замръзнал. Бързо се ограничава и без това ниският социален стандарт на населението.

Специфика на регионалната политика на Португалия

Бюджетът, отделен за най-отдалечени европейски региони ( в които влизат Мадейра и Азорските острови), възлиза на 7,84 млрд. евро за периода 2007-2013 г. (източници на финансиране са: ЕФРР, ЕСФ, ЕЗФРСР, ЕФР, POSEI). Само програмите на ЕФРР и на ЕСФ предоставят на тези региони бюджет в размер на съответно 4,5 млрд. и 1,3 млрд. евро. Извън програмите на структурните фондове, редица европейски инициативи вземат под внимание специфичните особености на регионите, по-конкретно в областта на конкуренцията, селското стопанство, научните изследвания, търговията и транспорта.

Важни административни структури имащи отношения към регионалната политика и регионално развитие имат комисиите за регионална координация и развитие в Португалия (заедно със свързаните с тях механизми за партньорство и по-специално регионалните съвети) адресират проблеми, свързани с партньорството на по-високо регионално ниво, координация на секторните политики в районите,регионални отговорности за управлението на оперативната програма за регионално развитие и др. Основните белези, които са същевременно и фактори на успеха, на Комисиите за регионална координация и развитие и свързаните с тях структури за партньорство, са:
* Деконцентрирани структури на министерството, отговорно за регионално развитие, но с относителна административна и финансова самостоятелност;
* Конкретни и сравнително широки отговорности за осъществяване на публични политики в района, по-специално планиране на развитието, програмиране и управление на структурните фондове, устройствено планиране, подкрепа за общините;
* Локализиране на подходящо ниво и в подходящо министерство за да отговарят за регионалните оперативни програми;
* Осигуряват консенсусна визия и стратегия за развитие на района и представяне на регионалните интереси при разработването на национални планови документи. От своя страна, съответстващата на нуждите стратегия е предпоставка за наличие на достатъчно качествени проекти и усвояване на средствата от фондовете;
* Осигуряват прилагането на интегриран регионален (мултисекторен) подход;
* Спомагат за идентифициране на по-големи проекти с регионално значение, за обединяване на ресурсите и за избягване на конкуренцията между общините при локализиране на проектите;

Благодарение на постоянната аналитична дейност могат да бъдат обективен арбитър между различни интереси (особено различни общински интереси по отношение на локализирането на големи проекти);
Оказват специализирана подкрепа на партньорите - общини, социални партньори - при изпълнението на техните задачи (основната роля на КРКР е не да контролират партньорите, а да им помагат);
Главен недостатък на комисиите е, че нямат политическа легитимност (респ. не са свързани с избран орган на управление), а на свързаните с тях Регионални съвети - че имат само консултативна функция (нямат право да вземат решения).
От друга страна, постиженията на Комисиите за регионална кординация развитие вероятно са максимумът, който е постижим в условията на държава с централизирано устройство и централизиран подход към публичните политики.
Друг недостатък е, че в състава на съветите не участват представители на централните власти и техните агенции, свързани с изпълнението на програмите, което не позволява гарантиране на изпълнението на регионалните стратегии (не и на регионалните оперативни програми.

Nuts2 на регионите

Регионите в Португалия по Nuts2 отново могат да бъдат изледвани по характеристиките гъстота на население, БВП/Ч, ниво на безработица, и средна възраст.

Цялата територия на Европейския съюз е покрита от една или няколко от целите на кохезионната политика. За да определи географската допустимост за включване, Комисията се основава на статистически данни. Европа е разделена на няколко групи от райони според класификацията NUTS (класификация на териториалните статистически единици).
Въведени са схеми на временна помощ за регионите, които са получавали съществена помощ преди разширяването, за да се избегнат резките промени между двата програмни периода.

Оперативна програма "Тематични елементи на конкурентоспособността"

На 11 октомври 2007 г. Европейската комисия одобри регионалната оперативна програма за регионите: Norte, Centro и Alentejo в Португалия за периода 2007 - 2013. Оперативната програма попада в рамките на целта за сближаване и е с общ бюджет от около € 3,1 млрд. Основната цел и предназначение на програмата е да насърчава устойчивия икономически растеж и да се интегрира португалската икономика в икономиките на други държави - членки на ЕС.

Очаквано въздействие на инвестициите:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.