Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър


Категория на документа: Икономика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
КАТЕДРА "ТУРИЗЪМ"

Курсова работа
Регионална политика на Европейския съюз

Организиране и планиране на регионална политика
в Португалия и Кипър

( Сравнителна характеристика )

Изготвил: Проверил:
Теодора Иванова доц. Д-р С.Докова
спец. Туризъм - редовно обучение гл. ас. И. Владев
III курс, Ф.№599/11

Варна 2013

Съдържание

1. Характеристика на регионалната политика на ЕС - 3 стр.

2. Региони за планиране на Португалия - 4 стр.

3. Региони за планиране на Кипър - 15 стр.

4. Изводи - 21 стр.

5. Използвана литература - 22 стр.

1.Същност на регионалната политика на ЕС

Регионалната политика на Европейския съюз придобива важно значение в цялостния дебат за политическата и икономическа интеграция. Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в отделните части на Европа водят до обособяването на региони с неравномерност и специфика в социалното и икономическото им развитие. С времето този проблем се задълбочава и налага необходимостта от мерки посредством, които да бъдат преодоляни тези различия. Това бива възможно чрез инструментариума на регионалната политика на ЕС, която цели подпомагане на изостаналите райони, с оглед повишаване на тяхната конкурентоспособност и за ефективното им участие в единния пазар, главно чрез осъществяването на инфраструктурни проекти за подобряване на транспортната мрежа, за усъвършенстване на телекомуникациите, както и повишаване на квалификацията на работната сила. Необходимостта от регионално развитие и регионална политика може да бъде оправдана и с това, че принципът на териториална солидарност изисква създаването на относително равностойни условия на живот в отделните части на територията на страната, че съществуващите във всяка страна регионални различия пораждат социални и политически проблеми, че регионалните и национални икономики са тясно свързани, както и от това, че само пазарните сили не могат да осигурят балансирано регионално развитие.

От възможностите, които предлага регионалната политика на ЕС могат да се възползват държаните членки на съюза. Всяка една от тях може да използва безвъзмездните европейски ресурси за обновяване на пътната си инфраструктура, за създаването на подходяща социална среда и др. Затова чрез своята регионална политика ЕС налага своето виждане за развитието, планирано на местно ниво и дава възможност на страните да развият онези части на тяхната територия, които са изостанали, стимулира се икономическия разтеж, както и да разберат, че е в техен интерес да поемат бъдещето си в собствените си ръце и да управляват сами средствата, предоставени от ЕС.

Регионалната политика на ЕС се развива в 3 насоки:
> Придава регионално значение на осъществяваните единни или съгласувани политики в рамките на съюза
> Координиране на националните регионални политики
> Осигуряване на необходимите финансови средства за ускорено развитие на изостаналите региони.

2.Региони за планиране на Португалия

Географски особености и членство в ЕС

Португалия (на португалски: República Portuguesa, Португалска република) е държава в най-южната част на Западна Европа, разположена е на Пиренейския полуостров и в Атлантическия океан (Мадейра, Азорските и Селвагенски острови). Граничи с Испания на север и изток. Португалия е република с ограничени пълномощия на президента, избиран за 5 години. Законодателен орган е Събрание на Републиката . Изпълнителната власт се състои от правителство, начело с премиер-министър.

Основната административно-териториална единица в Португалия е общината . В страната има 308 общини, включващи по няколко селища. Чрез тях до голяма степен се осъществява местното самоуправление. Общините се управляват от двукамарни съвети, съставени от общинска камара и общинско събрание . Поради своята отдалеченост от Лисабон, през 1978 Азорските острови и островите Мадейра са преобразувани в автономни региони със собствени правителства.
Португалия е разделена на 7 региона и 30 подрегиона. Техните граници не са съобразени с делението на окръзи, но включват само цели общини.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.