Сравнителен анализ на организационните структури на компаниите Samsung, Sony и Panasonic


Категория на документа: ИкономикаПо важни положителни страни на линейната структура са:

* провежадане на единна политика и контрол в организацията;

* подчинените получават непротиворечиви разпореждания непосредствено своя ръководител, ръководителят носи пълна отговорност за резултатите от дейност на организацията;

* осигурява се единство в ръководството от горе до долу т,.е. осъществява се принципа на единоначалието използващ противоречивостта и несъгласуваността в разпорежданията.

Основни недостатъци са:

* ръководителите трябва да притежават разностранни знания необходими за управлението на организацията,което на практика е трудно постижимо;

* силната централизация при разработването и вземането на решения;

* ниска степен на делигиране на права на подчинените на по ниските равнища на подчинение.

В случая на върха на скаларната верига е Главният изпълнителен директор, а надолу се подреждат останалите отдели, които са му подчинени.

Функционалната структура се изразява в ограничаване правата на отделния началник или ръководител в рамките на своята функционална област.По този начин така профилираните ръководители могат по добре да се проявяват и да разгръщат своите професионални и организационни качества. Съставните звена при функционалната организационна структура са обобсобени на базата на по важните функции които водят към постигане целите на организацията и образуват т.н. функционални блокове. В случая компания Самсунг съставя следните функционални звена: Digital Media and Communications и Device Solutions.

Основните предимства на този вид структура са:

* максимално използване на предимставата на специализацията на труда;

* намалява се дублирането на функционалните области;

* по ефективно се изпозлват ресурсите на органзацията;

* съдейства се за усъвършенстване на знанията и уменията на персонала.

Недостатъци:

* увеличават се възможностите между функционалните отдели тъй като те са заинтересовани да реализаират своите цели и задачи отколкото общите цели на организацията;

* относително бавен процес на разработване и вземане на управленски решения;

* сравнително дълъг път на решенията от ръководителя,до подчинените в големите организаций.

* недостатъчна кординация между отделните функционални отдели;

* нарушава се принципи на единоначалие и се намалява личната отговорност.

Последният вид структура, която се наблюдава в организационната дейност на Самсунг е дивизионална продуктова организационна структура. При този вид структура организацията се разчленява на елементи, наречени дивизии, акцентирайки върху един или група от признаци. Тук отделните дивизии се формират на базата на семейство от продукти, които изискват различни производствени технологии.

Основно предимство на дивизионална продуктова организационна структура е, че създава условия за гъвкавост и бърза реакция на промените във външната среда. Също така се създават условия за специализация на производството и реализацията на продуктите.

Недостатъците произтичат най-вече от:

* неефективно използване на ресурсите;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на организационните структури на компаниите Samsung, Sony и Panasonic 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.