Сравнение на теориите за мотивацията на Маслоу, Алдърфър и Херцберг. Какво е общото и различното между тях?


Категория на документа: Икономика
Икономически Университет Варна

КУРСОВА РАБОТА

на тема

"СРАВНЕНИЕ НА ТЕОРИИТЕ ЗА МОТИВАЦИЯТА НА МАСЛОУ, АЛДЪРФЪР И ХЕРЦБЕРГ. КАКВО Е ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО МЕЖДУ ТЯХ"

Изготвил: Проверил:

ВАРНА
2014

В общата теория на управлението "мотивацията" се разглежда като процес, в основата на който стоят неудовлетворените потребности на хората, тяхното възникване, осъзнаване и удовлетворяване чрез определено поведение, в резултат на което се получава "възнаграждение". "Мотивацията" е обект на изследване и изучаване от различни учени, които създават и защитават свои теории. Тези теории разглеждат потребностите като вътрешно състояние на човека и се опитват да ги опишат и систематизират. В случая ще разгледаме и сравниме следните теории за мотивацията:
 Теория на Е.Маслоу за йерархия на потребностите
 ERG теория на Кл.Алдърфър
 двуфакторна теория за мотивацията на Фр.Херцберг

Маслоу създава известната теория за "йерархия на човешките потребности". Според нея мотивацията на човека се основава на комплекс от пет групи потребности, които са подредени в йерархичен ред:

 физиологични потребности - това са основните потребности на хората от храна, вода, подслон, почивка, избягване на болка и т.н. /основно заплащане/.

 потребности от сигурност - включват потребности от защита от физически и психологически опасности, идващи от обкръжаващата среда /безопасност на труда, допълнителни плащания, осигуровки/.

 потребности от обвързване - отразяват желанието на хората да бъдат приети от останалите, да имат приятели, включват чувството за социално взаимодействие, стремежа към обич, привързаност и подкрепа от други индивиди /работа в група, разбиране с колегите, с клиентите, с началниците/.

 потребности от уважение - свързани са със стремежа към самоуважение, признание от другите, към доказване на увереност и престиж /признание, висок статус, допълнителни служебни задължения/.

 потребности от себеактуализация - това е най - висшата категория потребности, която отразява стремежа на личността към самореализация / възможност за обучение, служебно израстване, изява на творческите способности/.

В теорията на Маслоу тези пет групи потребности се намират в строого определена йерархия, изразена чрез пирамида. Първите три равнища - физиологичните, потребностите от сигурност и обвързване, се наричат нисши потребности. Потребностите от уважение и себеактуализация се наричат висши потребности. Теорията на Маслоу се основава на постановката, че неудовлетворените потребности мотивират човешкото поведение. Първо трябва да бъдат удовлетворени в значителна степен потребностите от по - ниските равнища и чак тогава започват да се активизират висшите потребности.

Теорията за мотивация на Клейтън Алдърфър или т.нар. "ERG" теория е модификация на теорията на Маслоу. "ERG" е съкращение от думите "existence" - съществуване, "relatedness" - обвързване и "growth" - растеж. В нея той разграничава само три вида потребности:

 потребности от съществуване - физическо здраве и благополучие.

 потребности от обвързване - отразяват доставящите удовлетворение взаимоотношения с други хора.

 потребности от растеж - свързани с развитие на вътрешния потенциал на човека, със стремежа към личното израстване и разширяване на компетенциите.

Двуфакторната теория за мотивацията на Фредерик Херцбергс се появява през втората половина на 50-те години на ХХ век и се основава на тезата, че не всички потребности на хората са мотиватори. Разграничават се две основни групи потребности "хигиенни" и "мотиватори", откъдето произлиза наименованието на неговата теория като "двуфакторна".

 Хигиенните фактори са свързани с обкръжаващата среда, в която се извършва работата.Те са нейните външни условия. Такива са заплащането на труда, сигурност на работното място, условията на труд, социалният статус, политиката на компанията и др. Според Херцберг тези фактори не мотивират служителите за постигане на по - високи резултати в работата.

 Мотиваторите са втората група фактори, които според Херцберг определят равнището на удовлетвореност от труда. Те са вътрешни работни фактори, защотоса свързани с характеристиките и самата същност на работата. Такива са признанието, поемането на отговорност, напредък, израстване на личността, трупане на опит и развитие.

Общото мужду трите теории е, че във всяка една от тях се разглеждат и изучават потребностите, които при Маслоу се разграничават в пет групи, при Алдърфър в три, и при Херцберг в две. Също така общо между теориите на Маслоу и Алдърфър е наличието на йерархично подреждане на човешките потребности, при което се счита че хората се изкачват по йерархичната им стълбица стъпка по стъпка. Според Маслоу удовлетворяването на потребностите се осъществява еднопосочно, нагоре по пирамидата, а според Алдърфър, когато човек не успее да удовлетвори потребност от дадено по - високо равнище, той се връща към вече удовлетворените потребности от по - ниско равнище, т.е. ERG модела допуска движение по йерархията на потребностите не само в посока отдолу-нагоре, но и отгоре-надолу. Съвсем различна обаче е постановката в теорията на Херцберг. Тя се определя от хигиенните фактори и мотиватори, които в различна степен и в зависимост от липсата и наличието им са предпоставка за висака степен на неудовлетвореност, липса на неудовлетвореност, липса на удовлетвореност и висока степен на удовлетвореност.

Аз лично симпатизирам на терията за мотивация на "Алдърфър", и я определям като най-точна и приложима в съвременните условия на организация на труда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение на теориите за мотивацията на Маслоу, Алдърфър и Херцберг. Какво е общото и различното между тях? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.