Спедитори и участието им в логистичната верига


Категория на документа: Икономика


Спедитори и участието им в логистичната верига

Реферат по Стопанска логистика

Изготвил: Нели Арангелова
Стопанско управление задочно
3-ти курс
Факултетен номер: 0908472058
27.02.2014г.

Транспортната дейност е допълваща дейност. Тя обслужва производството и дистрибуцията на продукти и поради тази причина се повишава тяхната стойност в мястото на тяхното потребление. От тази гледна точка съществуват много на брой заинтересовани страни,които желаят да оптимизират разходите за транспорт. Тази оптимизация не е много лесен процес, поради факта, че клиентите, които са производители, потребители ползват услугите на спедитори,товародатели, изпращачи. Тези страни имат избор по отношение на очакваните от тях транспортни услуги. Тези услуги се получават на транспортния пазар и за да може да се ориентираме ние трябва да го познаваме. Другата трудност при оптимизиране на транспортния процес е, че много от произведените услуги са отдалечени пространствено от тяхната употреба. Всичко това изисква специална организация на транспортния процес,която включва няколко превозвачи и за да получим някаква цена,трябва да обвържем тези участници. Третата причина е необходимостта да поддържаме конкурентоспособност. Целта е да поставим основите на така наречения транспортен пазар. Как се формира той и какви са равнищата му. Основни резултати са ориентация по отношение на видовете транспорт, условията за получаване на транспортни услуги, права и задължения и основните агенти в сферата на транспорта.
Спедиторът е един от основните преки агенти и имат важно значение в логистичната верига. Той действа в товарния транспорт и като цяло неговите функции се изразяват в подпомагане на клиентите във връзка с доставките и за решаване на всичките им транспортни проблеми. Спедиторите се явяват посредници между износителите, които се нуждаят от превоз на товарите и превозвачите, които търсят товари.
Обединяват пратки в контейнери или цели превозни средства ( групажни превози ). Могат да бъдат местни или представители от чужди фирми. Те не са превозвачи, а представители на товародателя. Спедиторът е агент, който сключва договор за превоз от свое име, но за сметка на своите клиенти срещу комисионна за него. Има няколко типа спедитори, в зависимост от вида на транспорта.
Спедиторът би могъл да е и превозвач. Като цяло става дума за международни превози. В автомобилния транспорт, по силата на международната конвенция CMR, действаща официално от 1947 г., но нератифицирана от България, международният автомобилен превозвач, независимо дали желае, се превръща в спедитор. Лично водачът на автомобила носи отговорност за натоварването, попълването на превозните документи, пломбирането на транспортното средство и представянето на превозваните продукти пред митническите власти.Автомобилите за международни превози трябва да са регистрирани по конвенцията TIR. Изисква се представяне на TIR карнети. Водачът на превозното средство трябва да следи за безопасността на товара по време на превоза, до неговото доставяне при клиента. През това време спедиторът, който е наел този водач, следи целия процес от самото натоварване на стоката, до доставката.
Спедитори могат да бъдат и товарните железопътни превозвачи. Те се заемат с оформяне на документацията, експедиране на стоки и други. Все пак на пазара съществуват железопътни спедитори. Те работят предимно в областта на международните превози, докато с вътрешните превози се ангажира БДЖ Спед.
В сферата на водния транспорт съществуват морски спедитори. Те действат предимно в областта на линейното корабоплаване. Спедиторът подготвя товарите за даден кораб, за да се оптимизират товаро-разтоварните дейности, тъй като в повечето случаи са необходими допълнителни транспортни машини като например мотокари; подготвя документите. Възможно е и да няма морски спедитори, тъй като в морския транспорт работят и други агенти. Типичен пример са фрахтовите брокери, които се занимават с наемане на кораби или части от тях на свободния т.нар. фрахтов пазар. Среща се и т.нар.агенцийско обслужване, свързано с корабни агенти. Корабният агент се ангажира с приемането на съответния кораб в пристанището и всички дейности, необходими за обслужването. Може да изпълнява и спедиторски функции. За всички свои услуги корабният агент представя дисбурсментска сметка. Тя се подписва от капитана на кораба, но се изпълнява от корабособственика.
При товарните въздушни превози задължително се ползват услугите на спедитор, защото клиентите нямат възможност за пряка връзка с превозвача. Всички случаи на директен комбиниран транспорт се организират и управляват от спедитор. Единствено той може да издаде документ, който покрива цялото превозно разстояние.
Логистичният спедитор се стреми към самостоятелно организиране на транспортни услуги. Осъществява се чрез комбинирани транспортни технологии. България е сред първите, които развиват комбинираните Ro-Ro технологии.
Независимо от вида транспорт, спедиторите изпълняват няколко основни функции:
1. спедиторът е специализиран по вид транспорт, поради което избира вид транспорт и сключва превозен договор, за чието изпълнение отговаря пред клиента солидарно с превозвача и съответно поема отговорност за ненавременната доставка или други проблеми по време на транспортирането ( повредена стока );
2. спедиторът носи отговорност за подготовката и приключването на основната транспортна услуга. Спедиторът може да се ангажира със:
o избор на опаковка;
o комплектуване и опаковане на превозваните стоки, като се издава документ, посочващ съдържанието на всяка опаковка;
o спомагателни транспортни операции превоз до и от основното транспортно средство;
o натоварване / разтоварване на основното транспортно средство;
o издаване на т. нар. чисти транспортни документи. Те показват, че превозвачът признава приемането на стоката в изправно състояние и с изправна опаковка;
o попътно проследяване на стоките, когато това е необходимо;
o застрахователни операции за продукти, които са обект на международни превози, от име и за сметка на клиента. Става дума за cargo застраховките те са задължителни за международните превози;
o дава право на собственикът на превозваната стока да избира вид на застрахователното покритие на превозваната стока-минимално,ограничено,или пълно покритие.
o представяне на стоките пред митническите власти и получаване на митнически режим.
o застраховка отговорност на спедитора пред неговите клиенти.
Изпълнението на всички изброени по-горе функции на спедитора улесняват клиента, тъй като ако трябваше сам да ги извършва това щеше да е загуба на време, а в бизнеса времето струва пари.
Спедиторът съставя дисбурсментска сметка, която съдържа начисленията за извършените от него услуги. Неговите доходи са формирани главно от разликата между цената на износителя и сумата, която дават на превозвача за консолидиране на товарите. Другата част, която формира доходите на спедитора са таксите за обработка на външнотърговската документация и други такси.

Спедиторът осъществява директен контакт с превозвачите. Превозвачите са стопански организации с основен предмет на дейност предлагане на превозни услуги на обществен принцип. Получаването на статут на обществен превозвач се свързва със следното:
1. издаване на лиценз, който представлява документ за професионална компетентност;
2. осигуряване на подходящи транспортни средства, които да съответстват на определени изисквания. Годността им се удостоверява чрез застраховка каско;
3. способност за извършване на безопасни транспортни услуги.
Спедиторът следва да поддържа взаимоотношенията си и с други партньори, които потенциално участват при осъществяването на движението на материалните потоци, с цел осигуряване на ефективни логистични мрежи. Областите, в които следва да се търси подобно взаимодействие са финансово-счетоводната, инженерингова ( включваща стандартните опаковки, транспортни съоръжения и средствата за манипулиране ), складова дейност и дистрибуцията ( за доставки "точно навреме", управление на покупките и т.н. ). Транспортният процес изпълнява ролята на свързващо звено между партньорите от различни видове дейности, при изпълнение на разнообразни задачи, включващи като основен проблем управлението на движението на продукта. Специфичните функции по организирането на транспортната дейност включват следното:
• Изборът на подходящ вид транспорт, включително и комбиниран, както и на съответните превозвачи;
• Правилно определяне на тарифите за превоз, въз основа на подходяща и опростена класификация на товарите, видовете на пратките, теглата и обемите, но и от реалните разходи за осъществяването на превоза, защото никой от превозвачите се стреми да избегне празен курс. При по-малък обем на стоката има случаи, в които цената на транспорта е по-висока, отколкото би трябвало да бъде. Това се дължи на факта, че ако обема на стоката е малък, за автомобилен транспорт, а в същото време е голям за куриерска услуга, превозвачите обявяват по-висока цена, за да могат да оправдаят разходите за вземането и доставянето на стоката;
• Осъществяване на избор на подходящи транспортни средства, базиран на изискванията на конкретните продукти, равнището на обслужване, финансовата база и прочие;
• Подготовка на документацията за натоварване и разтоварване на стоката и организиране на плащанията между него и клиента, както и между него и превозвача;
• Осъществяване на договорни взаимоотношения с други институции, свързани с дейността на бранша (например митническите агенции). Съществуват така наречените митнически представители, които при необходимост от обмитяване на стоките, представляват клиентите. Спедиторът също може да извършва тази дейност при спазените условия затова. Това също е услесние за клиента, тъй като пак му спестява време.
Практиката показва, че основният проблем възникващ при транспортния процес е предизвикан от закъснение на доставките на необходимите продукти. За всяко закъснение превозвачът / спедиторът търпи своите загуби, защото при всеки договор има съответните неустойки при закъснение на доставката. Това е така, защото и самият клиент може да търпи финансови загуби от недоставянето на стоката навреме и по този начин да бъде поне малко обезпечен. Водещите спедитори и техните фирми успяват да преодолеят закъснението и по този начин да осигурят добавената стойност на клиентите си, свързана с полезността на продукта, но и с времето и пространството. Следователно, транспортният процес представлява решаващото условие за успешната реализация на маркетинговата стратегия на производствената фирма, защото в противен случай цялото производство може да спре. Подходящите решения на спедиторите по отношение на пространственото преместване оказват влияние върху сключените договори и върху цялостните разходи по дистрибуция и доставка като основна цел е оптимизиране на разходите.
Използването на услугите на спедиторите има и своите предимства и недостатъци.
Предимствата на спедиторите са доста. С използването на техните услуги ние като клиенти се възползваме от знанията им в различни търговски области. Наличието на специфични знания и умения, които притежава добрият спедитор и въз основа на които се комбинират възможностите за изграждане на взаимоотношения в логистичната мрежа помагат на целите на стратегическото планиране и координацията на дейностите между тактическите единици, в зависимост от възможностите и потребностите на всеки клиент. Всеки спедитор има за цел да е в полза на своя клиент и да запази пред него доброто си име. По този начин той си осигурява един регулярен клиент, от който би имал печалба. Затова спедиторът се стреми да удовлетвори напълно нуждите на своя клиент и то по най-добрия начин. Контактите на спедитора с различни превозвачи му осигуряват по-голяма възможност за намиране на по-евтин транспорт за стоката на своя клиент. В зависимост от нуждите на клиента ( по-бърза доставка / по-евтина доставка ) спедиторът преценява с кои от своите партньори да работи. Спедиторът трябва да е сигурен в превозвача и то най-вече когато става въпрос за спешна доставка.
Използването на спедиторски услуги ни предлага по-високо качество на самата услуга. Това е следствие на техните формални или неформални контакти с фирмите занимаващи се с местен и международен транспорт, както и банки, митници и други. С някои от тези фирми спедиторът има сключени договори или така наречените формални контакти. При тези договори има определени ценови параметри, както и времеви. По този начин ние като клиенти получаваме по-добра цена, отколкото ако решим директно да се свържем с дадената фирма.
Спедиторът може да осигурява складово стопанство на дадена стока до момента на доставката. При претоварване на стоката от едно превозно средство на друго, може да се наложи стоката да престои известно време в склад. Затова повечето спедитори и спедиторски фирми разпологат с такива помещения. Освен това той извършва непрекъснати проверки за местоположението на стоката и при желание от клиента той може да го уведоми затова как се движи превозвача и да го увери, че всичко е наред. В днешно време има улеснение за проследяване например на камиони, които извършват превози. С тези GPS системи спедиторът или собственика на фирмата за превози следят камиона.
Друго предимство на спедитора е използването на системата EDI ( Electronic Data Interchange )- - електронен обмен на данни. Организирането и осъществяването на дадена транспортна услуга е свързана с издаването на различни видове документи - поръчки, заявки за транспорт, фактури и други. Електронният обмен на данни предоставя на търговските партньори ефективно средство за осъществяване на бизнеса, предназначено за автоматично предаване на търговски данни от една компютърна система директно на друга.EDI представлява предаване на структурирани данни, по приет стандарт за съобщенията от едно компютърно приложение на друго по електронен път и с минимална намеса на човека.Този обмен се отнася за търговските транзакции с техните комерсиални, логистични и финансови операции. Използването на тази система улеснява както клиента, така и спедитора. По-лесно достигат документите до клиентите, с което се намалява времето за осчетоводяване на получената стока, тъй като на повечето счетоводни програми, за да осчетоводят получена стока са им необходими транспортни документи - транспортна фактура и подпечатано ЧМР. По този начин и спедиторът намалява времето за издаването на самите документи. С минималната човешка намеса се избягват често допускани грешки, например в изготвянето на фактурите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Спедитори и участието им в логистичната верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.