Специфика на рекламата на лекарствени продукти


Категория на документа: Икономика


> Рекламата не може да съдържа предложение и/или обещание за подарък и/или друга имуществена или неимуществена облага.

Изискванията към рекламата на лекарствените продукти се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Те се съдържат в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛХПМ).

В брой 10 от ДВ от 03.02.2012 е обнародвана Наредба № 1 от 25.01.2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти, издадена от Министерство на здравеопазването.
* Специфични изисквания относно разпространението на безплатни мостри:

Изискванията за предоставяне на безплатни мостри от лекарствени продукти са записани, освен в ЗЛПХМ и в обнародваната в ДВ 10/03.02.2012 Наредба № 1/2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти.
> Не повече от два броя мостри от една и съща лекарствена форма на лекарствения продукт, през една календарна година могат да бъдат предоставяни на медицинските специалисти.
> Притежателите на разрешения за употреба могат по изключение да предоставят безплатни мостри от лекарствени продукти само на медицински специалисти, имащи право да предписват лекарствени продукти.
> Всяка мостра е не по-голяма от най-малката разрешена за употреба и пусната на пазара опаковка;
> Всяка мостра съдържа надпис "безплатна мостра, която не се продава" или друго предупреждение, носещо същия смисъл.

За притежателите на разрешения за употреба е въведено задължение да поддържат система за отчетност и контрол на предоставените мостри, която съдържа: имена на медицинския специалист, на който са доставени мострите, вид, количество и време на доставка. При нужда ИАЛ има достъп до тази информация.
Във връзка със ЗКНВП е забранено рекламирането и разпространението на
мостри от лекарства, съдържащи наркотични вещества. ЗЛПХМ забранява
директното предоставяне на мостри от лекарства на населението. По отношение
на санкцията е разписано, че който рекламира неразрешени за употреба в
страната лекарства и/или насочва към несъществуващи свойства,
профилактика, диагностика, или лечение или публикува (излъчва)
неправомерно реклама се наказва с глоба от 10 000 до 20 000 лв.

* Реклама на лекарствени продукти, предназначена за медицински специалисти

Медицинските специалисти, които предписват лекарствени продукти, не могат да искат или приемат никакви имуществени или други облаги от производители на лекарствени продукти, притежатели на разрешение за употреба/удостоверение за регистрация, медицински търговски представители и търговци с лекарствени продукти.

При провеждане на промоционални срещи, научни конгреси, симпозиуми или други мероприятия с научна цел, посещавани от медицински специалисти, спонсорите или организаторите могат да поемат разноските на медицинските специалисти по пътуването, престоя им и регистрационните такси в съответната държава, в която се провежда мероприятието, с изключение на лицата, заемащи публична длъжност, на членовете на комисиите ЗЛПХМ и на Висшия съвет по фармация. Разноските, поемани от организаторите трябва да бъдат строго ограничени само до професионалните и научните цели на събитието и по отношение на лица, които са медицински специалисти.

Медицинските търговски представители, извършващи посещения при медицински специалисти, е необходимо да притежават достатъчно научни познания, даващи им възможност да предоставят точна и пълна информация за лекарствения продукт. При посещенията медицинските търговски представители предоставят при поискване на медицинските специалисти одобрената кратка характеристика на лекарствения продукт, който представят, и информация относно цената на лекарствения продукт и условията за неговото пълно или частично заплащане от НЗОК.

Забранено е поставянето на рекламни материали, предназначени за разпространение сред медицински специалисти, на места, достъпни за пациенти. Разпространение на рекламни плакати (постери) на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание, се допуска само на научни конгреси, симпозиуми и други мероприятия с научна цел, в които участват медицински специалисти.

Медицински специалист не може да извършва пряка или косвена реклама на лекарствени продукти в печатните и/или в електронните медии, както и в интернет.
* Разрешително за реклама на лекарствени продукти

Рекламата на лекарства подлежи на разрешителен режим, чрез разглеждане и
одобряване от Експертен съвет и издаване на административен документ от
директора на ИАЛ. За целта притежателя на разрешението за употреба подава в
ИАЛ заявление, проект на рекламата, литературните източници на
използваните цитати, таблици или други материали, когато има такива, както и
документ за платена такса. Особено изискване е проектите на рекламни
материали да са ясни, с разбираем текст и да дават възможност за оценяване
на всички елементи - текст и илюстрации.

Издаденото разрешение за реклама се отнася само за конкретно лекарство в
рамките на срока на валидност на разрешението му за употреба. Когато са
извършени промени в разрешението за употреба, които водят до промени в
разрешена реклама е необходимо ново одобрение на рекламата.

Източници:
1. http://mariaradeva.comСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специфика на рекламата на лекарствени продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.