Социологията като наука


Категория на документа: Икономика


Социологията като наука

1.Социологическото познание съществува от най-дълбока древност.
Възникването на социологията се свързва с името на Огюст Кант (френски учен)- 18-19век. Той създава термина "социология" състоящ се от две думи - общество и наука - наука за обществото. През този период се извършват съществени изменения в характера и структурата на френското общество. Утвърждава се капиталистическия начин на производство, чрез извършването на буржоазните революции. Развиват се природните науки и математиката. Започва едрото машинно производство. Извършват се поредица от технически революции, които променят качествено развитието на икономиката в Европа. Конт се опитва да развие социологията по образец на природните науки като въвежда два основни метода - наблюдение и експеримент като задължителни в социологията. Конт въвежда понятието социологична физика за да може науката за обществото да се развие по модела на физиката . През 18в. физиката е най- развита социологичната физика има 2 дяла- социологическа статика и соц. Динамика.
Соц. Статика изучава основните сфери на обществото. Соц. Динамика изучава промените в обществото и факторите водещи до тези промени. Той въвезда две основни черти в социологическото познание - научна точност и практическа приложимост.
2. Равнище на социологическото познание.
- макро социология се занимава със системните теории на обществото как то функционира. Тя изучава най- общите закони на развитието (функционирането на обществото)
- мезо равнище (социологии от средно равнище - соц. на науката, образованието)
Те използват най- общите закони като ги конкретизират към съответните явления
- макро равнище - соц. изследвания при които се изучава всекидневното поведение на хората: техните мотиви, нагласи, ценности, действия. Най- конкретният социологически феномен е обществения факт.
3. Макро - Социологични теории - структурен функционализъм.
Родоначалник на функционализма е Хърбърт Спенсър. Др. автори- Парсънз, Мъртън.
Основни тези на функционализма
- обществото е органична цялост, като основните сфери са икономика, политика, семейство и наука. Тези сфери постоянно си взаимодействат.
- когато функционира, обществото се намира в равновесие. Естественото развитие на обществото е еволюцията .
Според авторите, Революциите са вредни и нежелателни явления
- соц. структура на обществото е единство от общности, групи, слоеве, класи и съсловия. Противоречията между класите са нещо което може да бъде разрешено .
- социологическият ред се поддържа, чрез различни механизми на контрол - съд, прокуратура, полиция, армия и затвори.
- теория за социологическата структура на обществото.
Има три основни групи понятия:
1 социални сфери (материално прозиводство, духовно производство, социално управление, възпроизводство на хора и комуникации)
2 Главни обществени явления (производство на материални блага и размяна )
Обществен възпроизводствен процес: Прозиводство - разпределение- размяна- потребление.
- духовно производство- право, политика, изкуство, религия, философия.
- соц. управление - поддържане на обществения ред и регулиране на дейността на хората - бит, образование, възпитание, спорт, здравеопазване.
- комуникации - език и транспорт.
Основно понятие в теориите на структурният социологизъм е Системноста, която означава: изучаване на взаимодействията, всеобщите връзки и зависимости между обекти и субекти .

4. Теория на конфликта- основни автори са Карл Маркс, Карл Каутски, Хербърт Маркузер и Юрган Хабермас.
4.1 Основни тези в теориите за конфликта.
- Обществото е оргнична цялост. Неговите основни подсистеми са икономическа политика, право и наука. Те взаимодействат помежду си, но най- важният елемент е икономиката. Тя определя характера на обществото.
- В обществото постоянно се извършва социални промени. Промените в икономиката имат ключово значение и те са най- бързи, защото са свързани с главния интерес за получаване на печалба. Промените в останалите области са по- бавни, защото те изискват технологично повече време и реакцията и нежеланието на администрацията работеща с тези дейности . Революциите са естествени състояния на общество .
- социалната структура включва различни класи, слоеве, и съсловия, които се намират в състояние на класова борба.
- Основна роля за поддържане на социалния ред имат институциите , които упражнавят негативни санкции ( съд, прокуратура, полиция, армия ) Те изразяват
интересите на политическата класа.
4.2. Основни критики срещу теориите- те преувеличават соц. противоречия в обществото и че винаги може да се намери изход за всеки един конфликт в обществото.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологията като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.