Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица


Категория на документа: Икономика


СА "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ
ФАКУЛТЕТ "ФИНАНСИ"
КАТЕДРА "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"

Д О К Л А Д
НА ТЕМA

"СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА ИЗДРЪЖКА НА НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ ЛИЦА - СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПИ "

Изготвил: Силвия Г. Еманоилова
спец. "Застраховане и социално дело"
ІI курс, ред. обучение, 12 гр.
Ф№121052

Свищов
2013
1. Същност на социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица

Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства, формира се специален фонд и средтсвата се предоставят посредством разпределение на членовете на съвкупността от осигурени лица, които са неработоспособни поради настъпване на осигурителен риск.
Неработоспособните лица (деца, болни, инвалиди, възрастни хора) има във всички етапи от човешкото развитие. Издръжката им, средтсвата необходими за тяхното съществуване, винаги са произвеждани от едновременно живущите с тях здрави, работоспособни, икономически активни членове на обществото. Те имат издръжката на подрастващите, за да могат последните да укрепнат, да придобият знания и да ги наследят като участници в полето на труда. Произвеждат средства за съществуване на възрастните лица. Икономически активните лица произвеждат и за болните, инвалидите, които макар и в работоспособна възраст, са принудени, временно или трайно, да не работят поради влошено здравословно състояние.
Социалното осигуряване възниква като форма за издръжка на неработоспособните лица. Неговото появяване се предхожда от различни форми на издръжка на неработоспособните лица в условията на натурално затворените стопанства и в условията на стоково производство. Възникнало чрез обособяване от личното застраховане, социалното осигуряване е узаконено едва в края на 19 век и се развива самостоятелно и динамично като важна сфера на осигурителното дело и съществен елемент от социалната политика на всяка съвременна държава.

Социалното осигуряване е държавно, то се урежда на законова основа и ангажира цялото общество с издръжка на неработоспособните лица. То е задължително и се разпростира върху цели професионални или социални групи. Съществуващите през този период форми на издръжка на нетрудоспособните лица, като: издръжка в семейството, спестяване, застраховане, организации за взаимопомощ, благотворителни дружества и пр., не дават цялостно решение на въпроса за осигуряване издръжката на наработоспособните лица. Тези форми не удовлетворяват по отношение на обхвата по лица и рискове, равнище на плащания, начин на осигуряване на необходимите средства, организация на институцията и т.н. Работната заплата не дава възможност от нея да се заделят части за издръжка през нетрудоспособния живот. Утежняващото обстоятелство е и твърде голямата несигурност - работникът всеки момент може да остане без заплата, поради настъпили рискове на труда. С развитието на индустриализацията, за работниците възникат редица опасности. Увеличават се заболяванията, смъртните случаи, инвалидизиранията, травматизма, безработицата. В тези условия стават очевидни проблемите, които предизвикват издръжката на нетрудоспособните лица. Два начина изискват утвърждаване на нов начин за решаване на оформилия се проблем:
* Икономическа необходимост от обществено организиране издръжката на неработоспособните лица - т.е. в рамките на държавата, за социална група или съсловие, трябва предварително да се събират или заделят средства в специален фонд, който да се разпределя при осъществяване на осигурителните рискове.
* Политическата необходимост да се направи отстъпка пред разрастващите се борби, които започват да заплашват социалния мир - т.е. работниците водят борба, която вкл. исканията за увеличаване на РЗ, за намаляване на работния ден, за защита на женския и детския труд и пр. Наред с тях е и искането за осигуряване на средства за издръжка на лицата, по отношение, на които са се осъществили опасностите, рисковете на труда.
Възникването и съществуването, както и развитието и усъвършенствуването на всяка от формите за издръжка на нетрудоспособните лица, е обослувено от определени фактори - икономически, социални, политически. В далечното минало в древността тези средства не са предварително заделяни. Постепенното им обособяване и по - късно, съсредоточаването на по - голямата част от тях в специален фонд (нар. осогурителен фонд), се извършва на една по - висока степен от развитието на човешкото общество - тогава, когато обществено - икономическите условия са направили възможно или са наложили това. В различните етапи от човешкото развитие хората, като съвкупности и като отделни индивиди от тези съвкупности, имат различни възможности да предотвратят и ограничават опасностите, които ги заплашват. Различни са и възможностите им да се осигуряват срещу неблагоприятните икономически последици от тези опасности. В зависимост от равнището, на което се организира защитата срещу опасностите застрашаващи хората и в частност срещу рисковете на труда и техните неблагоприятни икономически последици, тя може да бъде индивидуална, семейна, колективна и социална.

Тези равнища, които се представят от различни фроми за издръжка на неработоспособните лица, не съществуват самостоятелно. По - често явление е форми за издръжка на неработоспособни лица от различни равнища, да съществуват заедно и така да осигуряват необходимите средства за съществуване на тези лица.
Съвкупността на нетрудоспособните включва лица в подтрудоспособна възра - деца. Нашето законодателство е определило, че минималната възраст за започване на работа е 16 години. Но поради това, че децата трябва да се квалифицират, физически да се развият и умствено да съзреят, работоспособната възраст настъпва между 19 и 20 години. В този случай социалното осигуряване се налага да изплаща месечни добавки за деца до 18 годишна възраст. Към тази съвкупност спадат още лица в надтрудоспособна възраст - пенсионерите. Те са доста голяма група. За тях социалното осигуряване е задължено да изплаща пенсии, тъй като те имат натрупани права. Съвкупността на нетрудоспособните включва й нетрудоспособни лица в трудоспособна възраст- инвалиди, болни, гледане на болен член от семейството.

2.Функциите на социалното осигуряване намират външен израз в обществено икономическия живот на страната. Те биват няколко вида:

>> Възпроизводствена - чрез, която се осъществява съхраняването на нетрудостоспобните; възстановяване на работната сила на нетрудоспособни-
те и безработните и т.н;
>> Здравословна - насочена е към оказване на помощ чрез заплащане изцяло или на част от разходите за санитарнокурортно лечение и специално лечение; мероприятия за повишаване на здравната култура на осигурените, набавяне на ортопедични уреди и др.;
>> Биологично - физиологична - чрез нея се осигуряват минимални осигурителни доходи.

>> Осигурителна функция на социалното осигуряване- тя гарантира средства за издръжка на нетрудоспособните. Тя осигурява по- голяма част от средствата за живот на нетрудоспособните и определя някакво равнище на живот. Тя заличава неблагоприятните икономически и финансови последици при настъпило определено рисково събитие. Осигурителната функция отстранява причините породили нетрудоспособност- това е задължение и на здравеопазването. Тя компенсира работната заплата изгубена при нетрудоспособност.
>> Икономическа функция на социалното осигуряване- тя подпомага развитието на производството. Икономическата функция е разпределение на част от националния доход предназначен специално за нетрудоспособните.
>> Стимулираща функция на социалното осигуряване - тя стимулира населението към труд и увеличаване резултатите от труд.

3. Принципи на социланото осигуряване
>> Задължителност - действието на този принцип се изразява в безусловно включване в осигурителната съвкупност на цялото население и се прилага независимо от индивидуалните и професионалните особености. Покрива всички социални рискове, водещи до загуба на доход или бедност;
>> Доброволност - в основата е на частно социално осигуряване. Дава възможност за избор на начините на неговата реализация на пазарна основа в, т.ч. и предпочитанията за институцията за доброволно пенсионно, здравно и за безработица осигуряване и неговите параметри и разновидности;
>> Хуманност - насочена е към осигуряване на членовете на обществото на базата на:
- Приетата от ОНН през 1948г. Всеобща декларация за правата на човека, където се казва: Всеки човек има право на жизнено равнище, включително и на облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържането на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има право на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него причини;
- Международния пакт за икономическите, социалните и културните права, ратифициран от България през 1970г., в който е записано: Държавите-страни по този пакт признават правото на всяко лице на социална осигуреност, включително и обществени осигуровки;
>> Комплектност -за всички видове осигуряване (пенсии, безработица, нетрудоспособност, инвалидност, бременност, раждане и отглеждане на деца, социални помощи, социални грижи, здравно обслужване и т.н); вертикално-за всички възрасти; регионално- всички населени места; функционално- едновременно ползване на различни видове социални рискове;
>> Всеобхватност и общодостъпност-за всички (цялото население като възможност) и за всичко, свързано със социалното осигуряване, без ограничения за осигурителни, здравни и други институции, малцинства и религиозна принадлежност, политически убеждения, пол, професия и др.;
>> Солидарност този принцип е на принципа един за всички, всички за един срещу рисково: настъпване на нетрудоспособност в процеса на труда; изпадане в безработица; биологично обусловена нетрудоспособност в детската и третата възраст; намаляване на доходите под нивото на бедността и увеличаване на числеността на социално слабите; ползване на заведения за социални грижи; ползване на заведения за деца с умствени, физически и други увреждания; потребност от средства за лечение и обучение; други случаи на икономически, здравни и социални критични ситуации и рискове.
>> Финансиране - диференциране на СО целево: самофинансиране за социалното здравно осигуряване и безработица; финансиране на социалното подпомагане с участие на данъците на населението.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.