Социалното осигуряване и социалните дейности


Категория на документа: Икономика
ДОКЛАД

по

Социално осигуряване

тема: Социалното осигуряване
и
социалните дейности

включва искания за увеличаване на работната заплата, намаляване на работния ден, защита на женския и детския труд и пр.

2. Социални дейности

2.1 Социално подпомагане
Развитието на индустрията през миналото столетие се извършва в тежки условияна труд и увеличаваща се честота на настъпване на опасностите на труда: нарастват случаите на заболявания, злополуки, инвалидизирания, безработица. Поради тези причини и ниското равнище на заплащане на труда много хора, често цели семейства, измежду социлно слабите слоеве на обществото, изпадат в положение на бедност, с крайно недостатъчни средства за съществуване. Тогава някои държави са принудени да предприемат мерки, да издадат закони, с които да облекчат състоянието и да осигурят минимални средства за съществуване на такива лица и семейства.Така възниква социалното подпомагане.
Обезщетенията и помощите от социалното подпомагане се предоставят за сметка на средства от държавния бюджет, а не както е в социалното осигуряване-за сметка на образувани фондове от доходите на определени източници. Социалното подпомагане няма връзка с труда, докато социалното осигуряване възниква и съществува заради труда и неговите рискове.
Социалното осигуряване и социалното подпомагане се допълват.
Социалното подпомагане представлява една добре развита система, която заедно със социалното осигуряване, съставляват сърцевината на съдържанието на съвременната система за социална сигурност. Социалното подпомагане и социалното осигуряване имат и сериозни различия, които не дават никакво основание за смесването им като социални дейности.Тези различия се отнасят главно до:
> начина по който си осигуряват необходимите средства - Социалното подпомагане се осъществява без вноски, средствата за неговата дейност се осигуряват от държавния бюджет и зависят от възможностите на бюджета;
> характера на плащанията, които извършват - Социалното подпомагане дава помощи, подпомага лица, които са останали без средства за съществуване, при съблюдаване на критерия за нуждата.

2.2 Социално обезпечаване

Понятието социално обезпечаване се използва за ограничаване на системата, извършваща социални плащания, които покриват осигурителни рискове за сметка на средства от държавния бюджет. Социалното или държавното обезпечаване се свързва с т. нар. " държавни пенсии". Това е държавно обезпечаване чрез държавни пенсии за опеределени категории население или за всички граждани на страната. При определен ред, ако са изпълнени определени условия, държавата отпуска за своя сметка, без да се събират вноски, пенсии с право на иск в предварително определен размер. В някои случаи държавни пенсии, без да се събират вноски, се отпускат и на лица, които са във висока възраст, в състояние на неработоспособност, без осигуровка и средства за съществуване, при което се съблюдава критерия за нуждата, а плащанията по своя характер, носят белезите на подпомагане.

2.3 Здравеопазване

Здравеопазването най-общо може да бъде представено като комплекс от дейности, ориентирани към опазване и възстановяване на здравето. Включваните в състава на здравеопазването дейности, преди всичко са насочени към оказване на индивидуални здравни услуги на потребителите - под формата на първична медицинска и стоматологична извънболнична помощ, спешна помощ и т.н., както и дейности по профилактика, хигиенна помощ, лекарствоснабдяване, рехабилитация и др., отнасящи се до големи групи или до цялото население.
Социалното осигуряване и здравеопазването безспорно имат много общо помежду си, най-вече поради обстоятелството, че случаите на заболявания са най-честите причинители на състояние на неработоспособност, и като такива са основен осигурителен риск. Същевременно са налице и основания за прокарване на определени различия, най-малкото по отношение на:
> очакваните последици-социалното осигуряване насочва внимание към загуба на трудов доход за периода на неработоспособността, а здравеопазването към заболяването или увреждането като причина за неработоспособността;
> предназначението на плащанията-социалното осигуряване предоставя парични плащания, които компенсират лицата за загубените за периода на неработоспособността трудови доходи, докато здравеопазванетопредлага плащания в натура под формата на медицински продукти и услуги, насочени към превенция и възстановяване на здравословното състояние и работоспособността.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социалното осигуряване и социалните дейности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.