Социални услуги в България


Категория на документа: Икономика


Социални услуги в България

Социалното подпомагане се изразява в предоставянето на социални помощи и социални услуги.

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в общността и в специализирани институции. Законовото определение за "социални услуги" разглежда социалните услуги като дейности, насочени към подкрепа на подпомаганите лица за водене на пълноценно съществуване и за социално включване в обществото. Социалната интеграция на лицата се явява съществен елемент на понятието "социална услуга", която следва да бъде разработена и предоставена по начин, гарантиращ на лицето водене на самостоятелен начин на живот, а не поставяне на лицето в зависимост от услугата, съответно от институцията.

Социалните услуги се предоставят като делегирана от държавата дейност, като общински дейности и от регистрираните в Агенцията за социално подпомагане доставчици, които са предимно организации от неправителствения сектор.

Според българското законодателство социалните услуги са обособени в две големи групи, в зависимост от средата, в която се предоставят услугите:
* Социални услуги, които се предоставят в общността;
* Социални услуги, които се предоставят в специализирани институции ( предоставят се след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността ).

Местните потребности на населението са основен фактор при разкриването на нови видове алтернативни социални услуги, затова при необходимост и съобразно потребностите на населението е предвидена възможност на всяка община да се разкриват и други видове социални услуги.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА

Социални услуги предоставяни в общността, са услуги, предоставяни в семейна среда или в среда, близка до семейната. Такива са:
* Личен асистент;
* Социален асистент;
* Домашен помощник;
* Домашен социален патронаж;
* Дневен център;
* Център за социална рехабилитация и интеграция;
* Център за временно настаняване;
* Приемна грижа;
* Кризисен център;
* Център за настаняване от семеен тип;
* Защитени жилища;
* Обществени трапезарии.

Формите на предоставяне на социални услуги в общността се променят в зависимост от обществените потребности, като тенденцията е на увеличаване на капацитета на тези видове дейности и заведения, насочени към различни социално уязвими групи от населението.

През 2008 г. капацитетът за предоставяне на социалните услуги в общността е 69 974 места, като увеличението в сравнение с 2007 г. е със 17.3%.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ОБЩНОСТТА ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА В СТРАНА И В ОБЛАСТ РУСЕ
Социални услуги, които се предоставят в общността
Заведения
Капацитет
Преминали лица, ползвали социални услуги
Общо за страната:
Социални услуги, извършвани в общността
646
69 974
133 066
Дневен център за деца и младежи
82
2583
3685
Дневен център за възрастни с умствени увреждания
31
806Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социални услуги в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.