Социални неравенства и социална стратификация


Категория на документа: Икономика


Доклад
на тема
Социални неравенства и социална стратификация

Изготвил:Денис Събев Наумов
Специалност:СФК
Група:36
Ф.К.№112321

Икономика и социална стратификация
Социални неравенства и социална стратификация
Социалната стратификация е била разглеждана като теория за:социалното неравенство,социалните различия и класите.Основните понятия,които ще бъдат използвани са: социални неравенства,социална диференциация,социална стратификация социален статус,социална роля,йерархия,социална мобилност и социален филтър.
Социалната диференциация може да се дефинира като хоризонтално и вертикално разделение на обществото въз основа на определени социални неравенства.Чрез нея се разкриват социалните различия между индивидите и групите въз основа на определени обективни и субективни характеристики.
Стратификационното "построяване" на обществото е свързано с отчитането на социалните неравенства.Под "социално неравенство" разбираме нееднакъв достъп на отделните индивиди и социални групи до икономически и социални блага и ресурси.Социалните неравенства винаги са съществували,съществуват и ще продължават да съществуват независимо от равнището на развитие на обществото.
Научните направления в социологията обясняват по различен начин появата и развитието на социалното неравенство.Гледищата относно социалните неравенства се обединяват в две основни направления:
>функционално
>конфликтно
Функционалното направление поставя в основата на социалното неравенство разделението на труда.Неравенството се разглежда като природно и обществено.Природно изградените различия са свързани с пола,възрастта и расата,докато обективно обусловените неравенства се определят от значимостта на конкретен признак или на няколко такива за определен период.
Представителите на конфликтното направление в социологията насочват вниманието към такива йерархизиращи признаци като собственост и власт.При тях социалната структура и изменението на общите"правила на играта" са винаги свързани с властта и собствеността-кой контролира значимите обществени ресурси,и при какви условия се формира елитът и се извършва преливането на социалния капитал.Това поражда определени противоречия,които придобиват характер на социален конфликт.

Терминът "стратификация" има латински произход и означава слой,пласт.Взимстван е от геологията.Естествено е ,че сравнението между геологическата структура и социалната стратификация е съвсем условно.Използването му в социологическата литература съществено се различава от неговата употреба в геологията.
Социалната стратификация(социалното разслояване)може да се дефинира като вертикалната диференциация на индивидите и групите в социалното пространство в зависимост от социалните неравенства,структуриране на обществото във вертикална посока.
Социалната стратификация в един по-разширен вариант се дефинира като "съществуваща-йерархична по принцип,подредба на различните социални групи от слоеви тип, в това число съсловия,касти,класи,социално-професионални групи,категории и т.н.,заемащи социално неравностойни позиции в които влизат и към които принадлежат индивидите,респективно техните семейства в дадено общество с неговата регионална,етнокултурна и историческа специфика.Това е подредената по определен начин цялостна съвкупност от съществуващите конкретни социални неравенства в които индивидите и съответните общности заемат определено положение в йерархиите-от най-благоприятното до най-неблагоприятното състояние по един,няколко или по система от социално-значими признаци.
Всяко различие,независимо от неговата посока в обществото,представлява социална диференциация ,докато социалната стратификация може да се разгледа като вертикално подреждане на групите в социалното пространство в зависимост от определени неравенства.
Социалната стратификация може да бъде разгледана като индивидуална и групова.Индивидуалната се характеризира със следните основни черти:
*Ранжирането се извършва въз основа на един критерий;
*този вид стратификация е непостоянна,т.е.тя може да действа непродължително време;
*основава се на лично достижение
При груповата стратификация се оценяват и йерархизират отделните групи въз основа на различни критерии.
Социалният слой можем да определим като основна социална група, формирана на базата на определен критерии.Той заема определено място в стратификационната система в зависимост от социалния статус.
Социалния статус може да се обособи в три основни групи:
-Статичен собствен социален статус- социално-групово положение на отделния индивид,определящото се от неговите свойства,качества,характеристики-"атрибутивен статус".Той се разглежда като статичен аспект на социалния статус,тъй като неговите измерения фиксират позицията в социалното пространство на конкретен индивид към даден момент.
-Динамичен социален статус- включва измерения,които са свързани със социалния произход и преспективата,както и влиянието на допълнителни фактори,които определят социалната позиция на индивида във вертикално отношение.
-Субективен статус-определя се от субективното възприятие на индивида на своето социално положение в стратификационното пространство.
Статусът може да се дефинира още на:
-икономически
-политически
-социокултурен
-морален
Стратификационната система на обществото по правило се проектира по специфичен начин във всяка организация.На първо място,защото в нея работят конкретни личности,встъпващи в организационното поле със свой собствен социален статус.И на второ място,защото неизменен атрибут на организацията е йерархията,което само по себе си предполага ранжиране на позиции и статуси.Във всяка една организация неизбежно се осъществява социална диференциация на основата на разделението на труда,като обособените при това групи,на базата на различното възнаграждение и на нееднаквите възможности за участие във властта стават социално неравнопоставени и съответно заемат различни позиции в организационната йерархия.Всичко това е необходимо да се познава и отчита от мениджърите в работата им с персонала,поради необходимостта да се намери точния подход при мотивирането на активирането на различните социални слоеве и групи в организацията.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социални неравенства и социална стратификация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.