Социални дейности


Категория на документа: Икономика


Социални дейности
Основната цел на този вид дейности е да се помогне социализацията на деца, хора с увреждания, възрастни самотни хора ,за да могат тези хора да да излязат от изолацията си, да се срещат и да общуват свободно.
Социална защита и социално включване - да се подкрепя прилагането на т. нар. Отворен метод на координация (ОМК) в сферата на социалната защита и социалното включване чрез:
* По-добро разбиране на социалното включване и въпросите на бедността, социалната защита и политиките на включване, посредством анализ, проучвания и анкети;
* Наблюдение и оценка на прилагането на ОМК в полето на социалната защита и социалното включване и постигнатите резултати на държавно и Общностно ниво.
* Анализиране на взаимодействието между ОМК и други политики;
* Обмен на политики, добри практики и новаторски подходи, насърчаване на взаимното обучение в контекста на стратегията за социална защита и социално включване;
* Повишаване на съзнанието, разпространяване на информация и насърчаване на дебатите по отношение на процеса на координация на ЕС в областта на социалната защита и социалното включване, включително сред неправителствени организации, регионални и местни актьори, социалните партньори и други заинтересовани групи;
* Развиване на капацитета на ключови мрежи в ЕС, с цел да се подкрепи и доразвие стремежа за постигане на целите на политиките и стратегиите на ЕС в областта на социалната защита и социалното включване.
Статистическите изследвания
Статистическите изследвания в областта на социалните дейности са включени в Националната програма за статистически изследвания на НСИ и се провеждат годишно. Потребители на статистическите данни от тези изследвания са както органите на законодателната и изпълнителната власт в страната, така и международни организации - ООН, УНИЦЕФ. Данните се предоставят и на електронни и печатни медии, на фондации и други неправителствени организации, които работят по проекти в областта на социалните дейности.

Тематични области на социалните дейности
Те дават възможност за предоставяне на медицински, социални и образователни услуги на всички социални групи.
Осъществяват се чрез:

1.Предоставяне на медицински, социални и образователни услуги за деца .
Дейности по разработване и финансиране на спектър от разнообразни интегрирани услуги за деца и семейства, насочени към следните области:
* Предотвратяване на изоставянето, насилието, безпризорността и институционализацията на деца;
* Предоставяне на необходима и подходяща закрила на деца и семейства в риск, съобразно конкретните обстоятелства по случая/положението на всяко дете.
2. Предотвратяване на изоставянето и безпризорността на малки деца (на възраст от 0 до 3 години)
Дейности по предотвратяване на изоставянето и безпризорността на малки деца (на възраст от 0 до 3 години насочени към следните области:
* Приемна грижа
* Осиновяване
* Дневни грижи
* Възстановителни и рехабилитационни услуги за деца с увреждания на възраст между 0 и 3 години
* Семейно консултиране и подпомагане
* семейно планиране
* родителски грижи
* Звено "Майка и бебе" (ЗМБ);
3. Предотвратяване на изоставянето и настаняването в специализирани институции на по-големи деца (над 3-год. възраст)
Дейности по предотвратяване на изоставянето и настаняването в специализирани институции на по-големи деца (над 3-год. възраст) са насочени към следните области:
* Приемна грижа
* Осиновяване
* Дневни грижи
* Възстановителни и рехабилитационни услуги за деца с увреждания над 3-год. възраст
* Семейно консултиране и подпомагане
* Неотложно (кризисно) настаняване
* Услуги за отпаднали от училище
* Гореща телефонна линия
4. Услуги за деинституционализация и реинтеграция
* Реинтеграция в семейството;
* Приемна грижа;
* Осиновяване;
* Обучение за придобиване на умения за самостоятелен живот;
* Дневни грижи;
* Преструктуриране на съществуващите специализирани институции;
* Закриване на специализирани институции;
* Домове за малки групи, защитени жилища, социални апартаменти;
* Интегриране в масовите училища на деца с увреждания и деца, обучавани в помощни училища.
5.Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хораСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социални дейности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.