Социална работа с приемни семейства


Категория на документа: Икономика


По този начин кандидатите имат възможност да съпоставят своите представи и желания и сами да вземат адекватно решение относно своите намерения.

При оценяване на кандидатите социалния работник преценява следните обстоятелства:

* Възраст на кандидатите
* Месечен доход на член от семейството, който следва да не е по-нисък от минималната работна заплата
* Възможност до се осигури лично пространство на детето в жилището
* Притежаването на лични качества на кандидата за полагане на приемни грижи, а именно :

> физически и психически капацитет за справяне (толерантност, гъвкавост, издръжливост);
> яснота по отношение на личната мотивация за приемане на чужди деца;
> опит в общуването с деца;
> умения за създаване на отношения и решаване на конфликти, емпатийност;
> компромисност и сдържаност;
> чувство за отговорност /възпитание без физическо и душевно насилие!/;
> готовност за работа в екип, за образование, рефлексия и приемане на съвети и помощ.

Приемните родители трябва да отговарят на следните условия:

* да са навършили 25 години и да не са по-възрастни от 60 години;
* да не страдат от тежки физически и психически заболявания;
* да нямат криминално минало;
* месечният доход на член от семейството да е равен или да надвишава минималната месечна работна заплата за страната;
* домът им да отговаря на необходимите хигиенни норми и да има възможност за осигуряване на лично пространство за детето;
* да заявят готовност за сътрудничество с Отдела за закрила на детето в процеса на оценяване и подготовка при настаняването на детето;
* кандидатите може да не са семейни или да нямат собствени деца.

Лица, които не могат да кандидатстват за приемно семейство:

* които не са навършили пълнолетие;
* поставени под запрещение;
* които са били лишени от родителски права или чиито родителски права са били ограничени, освен ако това е било по обективни причини и родителските им права са възстановени;
* които не могат да бъдат настойници;
* настойници или попечители, както и приемни семейства, отстранени от тази дейност поради виновно неизпълнение на задълженията;
* които не са годни да изпълняват родителски функции поради липса на лични качества за възпитаване на дете и на материални условия за отглеждането и развитито на дете;
* които са осиновители при прекратяване на осиновяването по тяхна вина и по реда на Семейния кодекс;
* които страдат от СПИН и др.болести.

Кандидатите за приемно семейство задължително попълват въпросник за самооценка, който представлява следното:

Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1
Въпросник за желаещите да кандидатстват за приемно семейство

1. В какво жилище живеете?

а) собствено ¤

б) общинско ¤

в) свободен наем ¤Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа с приемни семейства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.