Социална работа с приемни семейства


Категория на документа: Икономика- Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД)

- Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняването на деца в тях;

- Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Нормативната база според повечето професионалисти, работещи на местно и национално ниво, е разработена подробно, което е необходимо условие за развитие на приемната грижа. Тя осигурява наличието на почти всички аспекти, на които едно кандидат-приемно семейство трябва да отговаря.

Приемните семейства се грижат за детето за различен период от време в зависимост от неговите нужди. В съществуващата нормативна уредба е предвидено дългосрочно, краткосрочно и спешно настаняване в приемно семейство според потребностите на детето и целите на настаняването.

Дългосрочното настаняване се предприема за деца, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права, с ограничени родителски права или чиито родители трайно не полагат грижи за тях и не е възможно връщане в биологичното семейство в срок до 6 месеца.

Краткосрочното настаняване се предприема за срок до 6 месеца с цел подкрепа на биологичното семейство и връщане на детето в него. При краткосрочното настаняване между детето и неговото биологично семейство се осъществяват редовни контакти, ако това е в интерес на детето.

Спешно настаняване с цел запазване на живота и здравето се предприема за деца:

- изпаднали в бедствена ситуация;

-за които е предприета мярка "полицейска закрила" след изтичането й;

- които са жертви на насилие и трафик;

- до 3-годишна възраст.

Причините, поради които едно дете не може или не иска да живее с родителите си, са винаги различни. Всяко дете е уникално и при решаването на неговите проблеми трябва да се подхожда строго индивидуално. Някои от причините, поради които може да се наложи детето да бъде настанено в приемно семейство, са:

-родителите не могат да се грижат за детето си, защото са болни, защото изтърпяват присъда или са починали;

-родителите не осъзнават отговорностите си по отношение отглежднето и възпитанието на детето си и не искат да се грижат за него, като тяхното поведение може да доведе до увреждане здравето и развитието на детето;

-родителите на дете със сериозни здравословни проблеми се нуждаят от кратки почивки - за няколко дни или седмица, за да могат да продължат да се грижат за него;

-съществува риск детето да бъда физически, психически или сексуално малтретирано в дома си;

-децата, изоставени от родителите си в домовете за деца, се нуждаят от топлина и грижа;

-децата, които са напуснали домовете си, прекарват по-голямата част от времето си или постоянно живеят на улицата, се нуждаят от подкрепа, за да изградят своето бъдеще.

Уловията и редът за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях се определят с Наредба на Министерския съвет на министъра на труда и социалната политика.

Отдел "Закрила на детето" в Дирекция "Социално подпомагане" провежда с кандидатите за приемно семейство информационна среща, на която предоставя информация за условията и реда на кандидатстването, процедурата по подбора и увърждаването на кандидатите, както и относно естеството и целта на приемното семейство като мярка за закрила на детето.

Целият процес на подбор, оценяване, обучение и одобряване на приемни семейства, както и на съпътстващото обучение, е насочен към осигуряване на качествена грижа за децата, която да им даде възможност за придобиване на умения за самостоятелен живот и по-добра социална интеграция. Предвиденият механизъм гарантира необходимите условия за оптимално развитие на приемното дете и неговата социална интеграция.

Процедурите, при които приемното семейство се оценява, подбира, утвърждава, обучава и наблюдава, са разработени, за да се гарантира качеството на приемната грижа. В същото време анализът на процедурите показва, че те се оказват едни от "най-тежките" в сравнение, с които и да било други мерки. Това често води до търсене на по-лесни и леки процедури при настаняване на децата от страна на експертите в Отдел "Закрила надетето".

Подборът на кандидатите за приемни родители, включва:
* Индивидуални интервюта с кандидатите с цел предоставяне на подробна информация за същността на приемната грижа.
* Попълване на работна документация за изследване на желанията, мотивите и очакванията на кандидатите.
* Домашни посещения за оценяване на семейна атмосфера, жилищните и битовите условия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа с приемни семейства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.