Социална работа с приемни семейства


Категория на документа: Икономика


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - ГР. БЛАГОЕВГРАД

Изготвил :

Фак.№ :

Спец.: "Социални дейности"

IV курс, задочно обуч.

Съдържание:

1. Увод

2.1. Приемна грижа - цел,видове,причини за настаняване

2.2. Кандидатстване за приемни родители

2.3. Оценяване на кандидатите за приемно семейство

2.4. Настаняване на дете в приемно семейство

2.5. Роля и отговорности на приемните родители

2.6. Наблюдаване и подкрепа на приемното семейство

3. Заключение

Приемните семейства са нова и почти непозната форма на грижа в България и предизвикват интерес и коментар от страна на специалистите и обществото. В миналото у нас е било разпространено "храненичеството", което е близко като идея и смисъл до приемните грижи, и би улеснило утвърждаването им като форма на отглеждане на децата.

Приемните грижи са широко разпространени и добре приети почти в целия свят. В западноевропейските страни приемните семейства стартират като практика преди повече от 20 години. В приемни семейства се отглеждат всички деца, за които не могат да се грижат биологичните им родители. Това са предимно деца със сериозни физически или психични увреждания, деца с емоционални и поведенчески проблеми. Чрез обхватни квалификационни програми приемната грижа се е превърнала в социална професия. Тезата е, че приемните деца са с особени потребности и затова се нуждаят от приемни родители със специални способности, надхвърлящи обикновеното родителство.

Развитието на приемните грижи у нас би предоставило възможност на децата, които поради различни причини не могат да останат в биологичното си семейство, да израснат в семейна среда. Целта е да се осигури на децата сигурна и грижовна среда, за да получат по-добра възможност за личностово развитие и придобиване на социални умения.

Много важно е да се знае, че приемните грижи са партньорство между много хора, които си сътрудничат, водени от нуждите и най-добрия интерес на детето.

Основна трудност в реализирането на приемната грижа е намирането на приемни семейства, които да се грижат за детето и да бъдат партньори на биологичните му родители. Това партньорство се налага, тъй като от детето не бива да се отнема никой значим възрастен, бил той родител, възпитател от институцията или друг човек. Добруването на детето не може да се постигне изолирано или абсолютизирано, то е възможно само чрез партньорство на всички значими за него лица.

В приемните семейства биха могли да бъдат настанявани деца, чиято единствена перспектива е преминаване от институция в институция; деца, чиито семейства преживяват тежка криза, или ситуацията е такава, че би било вредно детето да остане в семейството (например в случаите на насилие); деца, чиито родители са дали съгласие за осиновяването им до намирането на подходящи осиновители; деца с различни увреждания за временно или почасово пребиваване в приемно семейство.

В Закона за закрила на детето настаняването на дете в приемно семейство се разглежда като мярка за закрила и алтернатива на институционалното отглеждане.

Социалната услуга "приемна грижа",предоставяна от Дирекция "Социално подпомагане", включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

Приемно семейство могат да бъдат двама съпрузи или лице, при което се настанява дете за отглеждане и възпитание. Приемните родители не притежават родителски права върху децата и между тях и детето не възникват правните отношения на осиновяването. Предварително се прави оценка на нуждите на детето (здравни, образователни, емоционални и др.) и оценка на способностите и уменията на приемните семейства до каква степен могат да посрещнат тези потребности.

Приемната грижа според българското законодателство е настаняване на дете по съдебен ред в семейство на съпрузи или при отделно лице въз основа на сключен договор. До произнасяне на съда дирекциите за социално подпомагане могат да настанят детето по административен път.

Законите и поднормативните актове, който имат отношение към приемната грижа са:

- Закон за закрила на детето (ЗЗД).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа с приемни семейства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.