Социална политика на област Стара Загора


Категория на документа: Икономика


Законът урежда условията за придобиване правото на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца, формите и реда за тяхното предоставяне. С правилника се уреждат условията и редът за отпускане, изплащане, възобновяване, изменяне и прекратяване на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца.

Семейните помощи по чл. 7 (месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст), чл. 8 (Месечни помощи за отглеждане на дете до една година) и чл.10а (еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година на семейства, чиито деца са записани в първи клас) от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции.

Общо за област Стара Загора за първо тримесечие на 2013 г. са начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца на 29 623 лица в размер на 5 864 306 лв. Наблюдава се увеличение на общия брой отпуснати семейни помощи по реда на ЗСПД за първо тримесечие на 2013 г. в сравнение със същия период на миналата година със 100 случая.

Причина за увеличаване броя на случаите на отпуснатите месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст на основание чл.7, ал. 1 от ЗСПД, е увеличеният брой семейства с доход под регламентирания в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Помощи по закона за интеграция на хората с увреждания - месечни интеграционни добавки

Хората с трайни увреждания ползват правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършената социална оценка по реда на глава трета.

3а първото тримесечие на 2013 г. за област Стара Загора са начислени добавки за социална интеграция на 19 474 лица с увреждания в размер на 1 257 213 лв.

Данните показват увеличение на общия брой лица с увреждания, подпомагани по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания за първо тримесечие на 2013 г. в сравнение със същия период на миналата година с 694 случая.

Oтпускането и предоставянето на месечните добавки за социална интеграция по реда на ЗИХУ за първото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на миналата година бележи тенденция към увеличение на общия брой на лицата с трайни увреждания, ползващи най-вече добавки за социална интеграция за транспортни услуги, диетично хранене и лекарствени продукти, балнеолечение и рехабилитация, както и достъпна информация, причина за което е освидетелстване на по-голям брой лица и деца с трайни увреждания.

Еднократни помощи

Във връзка с приетия от Министерския съвет в началото на април 2013г. пакет от спешни социални мерки, съгласно ПМС №85 от 05.04.2013г. за област Стара 3агорае предоставена еднократна финансова помощ на следните групи лица:

- деца с трайни увреждания, за които семейството има право на семейни помощи по реда на чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца - еднократната помощ е в размер на 50.00 лв. и е предоставена на 1377 лица за 1485 деца на обща стойност 74 250 лв.;

-лица и семейства, които са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012 - 2013 г. и на които е издадена заповед за отказ поради установен средномесечен доход за предходните 6 месеца, по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10 лв. Еднократната помощ е в размер на 65.72 лв. и е изплатена на 154 лица и семейства на обща стойност 10 120.88 лв.;

-лица и семейства, които не са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012-2013 г. и които отговарят на условията за отпускане на целева помощ за отопление по Наредба № РД 07-5/2008 г. и на които средномесечният доход е по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10 лв. Еднократната помощ е в размер на 65.72 лв. и е изплатена на 172 лица и семейства на обща стойност 11 303.80 лв.;

-лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, на които е отпуснато парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години, съгласно чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за поне един ден през периода от 01 януари 2013 г. до влизане в сила на постановлението - 12.04.2013 г., и които имат право на семейни помощи за деца по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за периода от 01 януари 2013 г. до 12.04.2013 г. Еднократната помощ е в размер на 50.00 лв. и е изплатена на 1194 лица в общ размер на 59 700 лв.

Национални програми

Безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи, се включват в програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика.

Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"

Подпомаганите безработни лица в трудоспособна възраст могат да бъдат разделени на следните основни групи:

- лица, които не работят, издържат се от социални помощи, като за тях социалното подпомагане е начин на живот, загубили са мотивация за работа.

- лица, които работят в сивата икономика, без трудов договор, но получават доходи, поддържат редовна регистрация в Дирекция "Бюро по труда" и получават социални помощи, тъй като не могат да бъдат установени доходите им от сивата икономика.

В тези случаи помощите, които лицата получават, не дават очаквания резултат. Лицата са демотивирани за труд и помощите са временно решение за оцеляване и задълбочават социалната им непълноценност. От друга страна, създават се предпоставки за участие в недекларирана заетост и паралелно получаване на социални помощи.

Протичащата в страната икономическа и финансова криза поставя в още по-неблагоприятно положение продължително безработните лица, които срещаха трудности за трудова реализация на първичния пазар на труда дори в периода на икономически благоприятно развитие. Продължително безработните трудоспособни лица, получаващи социални помощи са с ниски шансове за устройване на работа на първичния пазар на труда и се нуждаят от специфични мерки, каквито съществуват в рамките на Програмата.

Основните цели на програмата са:

1. Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности, както и в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие. Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалификацията.

2. Повишаване на конкурентоспособността на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане чрез включване в обучение за ограмотяване и придобиване на професионална квалификация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална политика на област Стара Загора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.