Социална политика на област Стара Загора


Категория на документа: ИкономикаВ тази връзка визията на АСП за 2013г. е създаването на условия за подобряване адекватността и устойчивостта на системите за социална закрила и социално включване.

Някои от основните цели и приоритети на агенцията през 2013г. са:

1.Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална политика и пълноценно социално включване и равни възможности на всички български граждани.

2. Да се създадат условия за интегриране на хората с увреждания във всички области на обществения живот.

3. Да се осигури максимална усвояемост на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

4. Да се създадат условия за повишаване ефективността и качеството на работа в АСП.

Социално подпомагане

Социалното подпомагане се предоставя по начин, който запазва човешкото достойнство на гражданите, и се основава на социална работа, като се прилага индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и семействата. Социалното подпомагане се осъществява чрез:

1. предоставяне на помощи в пари и/или в натура за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество;

2. предоставяне на социални услуги.

Помощи по 3акона за социално подпомагане(3СП)

Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.

Социалните помощи са месечни, целеви и еднократни.

Социални помощи се отпускат след преценка на:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата и учебната заетост;

6. възрастта;

7. други констатирани обстоятелства

Условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето, спирането, възобновяването и прекратяването на социалните помощи се уреждат с правилника за прилагане на този закон.

3а област Стара Загора общият брой на лицата и семействата, подпомагани през първо тримесечие на 2013 г. с месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП, е 2586 случая, за сумата от 685 782 лв. Броят на лицата, подпомогнати с месечна социална помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП през първо тримесечие 2013 г., се е увеличил с 98 случая спрямо същия период на 2012 г.

Причините, довели до това, са нарастващата безработица и липсата на професионални умения и квалификация на по-голямата част от подпомаганите лица.

Помощи по 3акона за семейните помощи за деца
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална политика на област Стара Загора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.