Социална политика на област Стара Загора


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра "Икономическа социология"
Дисциплина "Социална политика"

КУРСОВА РАБОТА
НА ТЕМА

Социално подпомагане в област Стара 3агора

Изготвил:
Георги Карастоянов

Фак. № 111341
Група: 1706
Поток: 403

Съдържание:

1.Увод
2. Структура и цели на Агенцията за социално подпомагане
3. Социално подпомагане
3.1.Видове помощи

- помощи по Закона за социално подпомагане (ЗСП)

- помощи по 3акона за семейните помощи за деца (3ЦПД)

- помощи по 3акона за интеграция на хората с увреждания

- еднократни помощи
3.2. Национални програми (НП)

- НП "От социални помощи към осигуряване на заетост"

- НП "Асистенти на хората с увреждания"
4. Социални услуги

Увод

Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи и услуги. То се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество.

Министерският съвет определя държавната политика в областта на социалното подпомагане. Министърът на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане. Държавната политика в областта на социалното подпомагане се осъществява в сътрудничество с областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в тази област. За изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане се създава Агенция за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика.

Структура и цели на Агенцията за социално подпомагане

Агенцията за социално подпомагане(АСП) е изпълнителна агенция към Министерство на труда и социалната политика. Структурата на Агенция за социално подпомагане се състои от обща администрация и специализирана администрация. За изпълнение на дейностите си АСП се подпомага от 28 Регионални дирекции за социално подпомагане и 147 Дирекции "Социално подпомагане", една от които е Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора.

Агенция за социално подпомагане , предоставя чрез централната си администрация и териториалните си поделения 50 броя административни услуги, в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, интеграция на хората с увреждания и закрила на децата. Административното обслужване на физическите и юридическите лица се извършва в съответствие с Наредбата за административно обслужване, Хартата на клиента и Вътрешните правила за административно обслужване.

Визията на АСП за 2013г. произтича от основната и мисия- изпълнение на държавната политика по социално подпомагане, както и осъществяваните дейности.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална политика на област Стара Загора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.