Социална политика


Категория на документа: ИкономикаОсновните инструменти, които използва държавата при реализацията на своята социална политика и достигането на нейните цели са:
- Преразпределение във всичките му аспекти - на доходи, на собственост, на властови позиции, на информация и др. Това става основно чрез финансовата и данъчната система на държавата, ресурсите на общините и местната власт и други инструменти;
- Правнонормативно регулиране на отношенията между различни субекти, имащи отношение към социалната политика - работодатели, работници, институции, граждани, сдружения и пр. Това става посредством закондателството и подзаконовите актове на различните държавни интитуции;
- Въвеждане на международните стнадарти в областта на социалните отношения, образователната системата и здравеопазването.

2. Общинска социална политика - това е политика на общините, която е насочена към осъществяването на различни секторни политики в социалната сфера и се реализира на територията на съответната община, основно посредством свои собствени ресурси или предоставени от държавния бюджет средства.

Общинската социална политика е своеобразно продължение, конкретизация, форма на проява на държавната социална политика. Свързана е с непосредствения живот и с бита на хората.

Основната цел е в областта на развитието и усъвършенстването на общността, населяваща дадена територия, постигането на социална справедливост, социална сигурност и равнопоставеност на индивидите в обществото при реализирането на техните цели и задоволяването на потребностите им.

Задачите й са свързани с:
- Общинското имущество - предприятия, фирми, финанси, данъци, такси, общинска администрация;
- Устройство и развитие на територията на общината и населените места в нея;
- Образованието - предучилищно възпитание, начално, основно, средно;
- Здравеопазване - амбулаторно, ДКЦ, болнично, здравна профилактика, медико-социални грижи, санитарно-хигиенни дейности;
- Култура - читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи, музейни сбирки, самодейност, ритуали, мести традиции и обичаи;
- Благоустрояване и комунални дейности - канализация, електрификация, водоснабдяване, топлофикация, инфраструктура, площади, паркове, градини, осветление, корекция на реки, дерета, транспорт, бани, потели, гаражи и др.;
- Социално подпомагане и услуги;
- Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общинско значение;
- Поддържане и опазване на културни, исторически и архитектурни паметници с общинско значение;
- Развитие на спорта, отдиха, туризма с общинско значение.

1

 Брайкова, Т. Теория на социалната политика, "Парадигма", С, 2000 г.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.