Социална политика


Категория на документа: Икономика


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ФАКУЛТЕТ "СТОПАНСКИ"
Катедра "Социални и стопански науки"

КУРСОВ ПРОЕКТ

По дисциплината "Социална политика"

на тема: Същност на социалната политика и области на приложение.

С
оциалната политика е съвкупност от управленски дейности, които се предприемат от социалните институции за регулиране на отношенията между социалните групи и индивидите във връзка с удовлетворяване на основните им жизнени интереси, намаляване на социалното неравенство и постигане на социална сигурност за всички граждани. Тя е политика на социалното развитие, управление на целокупните жизнени условия, а не само подпомагане на изпадналите в беда граждани. В нея се включва: заетост и безработица, образование, здравеопазване, социално осигуряване, социално подпомагане и др. Такъв регулатор, какъвто е социалната политика, става необходим в човешкото общество, когато традиционните връзки, религията и пазарните отношения не са достатъчни, за да се създаде или запази общността. Социалната политика е функция на реално съществуващата политическа власт, която се приспособява към процесите, извършващи се в обществото. Тя е механизъм, който се създава в резултат на различните интереси на социалните слоеве и гражданите, съществува, за да удовлетворява тези интереси в по-голяма или по-малка степен. Целта е да се постигне относително равновесие между тях, да се съхрани съществуващия тип обществени отношения, да се интегрира общността и в крайна сметка, да се укрепи властта.1

Предметът на курсовия проект е да изясни същността на социалната политика, както и нейните разновидности и особености.

Проектът цели да разкрие важното значение на социалната политика и механизмите, които предприема за решаване на конкретни проблеми на рисковите групи.

Този проект не дава яснота за всички видове и области на приложение на социалната политика, причина за това е търсенето на допирните точки между социалната политика като наука и практика и социалната работа, като дейност, основана на политически и нормативни основи.
I глава: Същност на социалната политика.

1. Понятието "социална политика".

Понятията "политика" и "социално" са с много и различни смислови значения, отразяващи различни страни от обществените явления.

Понятието "политика" е с много значения, най-важните от които са изкуството да се управлява държавата, дейност на държавната власт, областтта на вътрешното управление и международните отношения, съвкупност от ръководни начала за дейност на държавни и обществени организации, партии, класи и пр.

Понятието "социално" (обществено) е свързано с живота на хората в обществото, който реорганизира, преобразува обществените и производствените отношения в обществото, който е предизвикан от обществения живот, и който се отнася до класите и отделните групи в обществото.

Докато под "политика" най-често се разбира упражняването на власт в обществото, то под "социален" се разбира власт, насочването й към социалната сфера на обществения живот. Прегледът на определенията на социалната политика в научната литература води до следните изводи: политиката трябва да бъде разбирана като съзнателна и свободна обществена дейност, насочване на обществото към определена цел, което се постига с определени средства.

Политиката се състои от 5 елемента: насочване на човешките дейности/ осъществяване на специфична дейност; наличие на политически субекти; обект на социалната политика; предмет за постигане на целите/социална сигурност и социална защита; средства за постигане на целите/управление.
2. Обект и субект на социалната политика.

Като обект на социалната политика трябва да се разглеждат всички социални отношения на различни обществени равнища.

Обект на социалната политика са отношенията между различните по своето социално положение социални субекти на различни равнища - на равнище на обществото, между отделните класи и социални групи, на териториално равнище, на равнището на предприятията и фирмите, на междуличностно равнище. По-строго за обект на СП се определят отношенията по повод на труда, на условията на труд, социалната сигурност, здравеопазването, образованието и др. Обект са и социалните случаи - болест, инвалидност, безработица, материална сигурност, семейни затруднения, хората в неблагоприятно положение и др.

Субекти на социалната политика са всички държавни и недържавни органи и организации, които упражняват въздействия за постигането на дадена социална цел. Решаваща роля има държавата, нейните специални органи.

Обекти на социалната политика:
- жени и деца, хора от третата възраст, семейства, имиграция, здравеопазване, образование, наука, култура, обществени услуги, социални услуги и други социални процеси, трудови и други отношения, инфраструктура от всички степени и форми.

Субекти на социалната политика:
- държавни органи и органиации (държавен апарт на централно и регионално равнище), неправителствени организации и движения, индивиди и групи, осигуряващи средства за държавни цели (благотворителни организации, фондации, частни асоциации, религиозни институции).

Специално място имат синдикатите и професионалните сдружения. Те изпълняват ролята си на субект на СП в следните насоки:
- като участници в органите за тристранното сътрудничество по трудови и социални проблеми;
- като опонент и контролиращ субект на провежданата правителствена политика;
- като организатор на различни осиурителни и подпомагащи своите членове дейности.

В либералноориентираната СП общините, фирмите, доброволните сдружения са белег за развитост на гражданското общество, способни да инициират нетрадициони форми на социалнополитическа дейност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.