Социална комуникация - характеристика, елементи, цел и ефект


Категория на документа: Икономика


 Югозападен унивеситет "Неофит Рилски"
Правно- исторически факултет

КУРСОВА РАБОТА

По
Комуникации и връзки с обществеността

Тема:
Социална комуникация-характеристика,елементи,цел и ефект

Изготвил: Проверил:

2011г.
гр. Благоевград

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Увод
2. Социални групи.Главна характеристика
3.Личност и социални групи
4.Комуникация и семантика
5.Елементи на комуникацията
* Източник на комуникацията
* Съобщение на комуникацията
* Форма на комуникацийте
* Канал или средство за комуникация
* Предназначение на комуникацията
* Контекст на комуникацията
* Цел на комуникацията
* Ефект на комуникацията
6.Цел и ефект на комуникацията
7.Посредник в комуникациите
8.Обратна връзка в комуникациите
9.Заключение
10.Използвана литература

Увод

Общуването е процес,който протича неизменно в рамките на определен социално-културен контекст,ограничен е от структурните и функционалните параметри на дадената социална система.Комуникацията се противопостява на еднопосочносста на информацията.Комуникацията е това ,което се прави от хората .Сама за себе си ,без хората,тя не съществува.В нея няма нищо магическо,което хората влагат,когато се вклучват в комуникациооните връзки.1

Комуникацията е неразривно свързана с човешкият живот.Всички форми на социална дейност са възможни само благодарение на факта,че хората могат да взаимодействат ,да комуникират, да обменят по между си интелектуално и емоционално съдържание.Казано иначе, хората се осведомяват едни други за различни неща,събития, състояния. Човешкият език е средството чрез което хората организират контакта си с външната среда. Чрез езика хората научават за опита на другите индивиди. Този опит може да бъде запазен и за следващите поколения, за едно бъдещо използване.Миналото може да бъде реконстроирано а бъдещето предсказано,прогнозирано.Цивилизацията изградена от хората зависи от системиете от символи и от тяхната циркулация между членовете на обществото.2

Социални групи.Главна характеристика

Човечеството е най - абстрактното, в смисъл на максимално обобщено понятие на съществуване на обществото. То обхваща исторически период на възникване и загиване на една социална форма на движение на материята, свързана с биологическия вид Хомо сапиенс.. Всеки конкретен човек мисли или има представа за общество само от това общество,в което живее. Не отделният човек, а обществото като органична общност е най-сложният познат вид действителност. Изследването на тази свръх сложна система, на тази общност от хора засега е твърде повърхностно, без собствен езиков материал. Езикът, обобщаващ социалната реалност много често е взаимстван от природните науки. Това, което сега е най-изследвано от обществото са неговите исторически цикли на развитие, неговата социална история, неговите изкристализирали в еволюцията обособени предметни носители, или качествено обособени общности.3 Има животински и човешки групи.

В животинските групи общуването е подчинено на инстинктите. Физическата сила определя водача в групата на животните. Те реагират на различните ситуации обикновенно по един типичен, дори типизиаран начин -например,вълци,кокошки,кучета и т.н. При хората, човешките групи отсъства подобен физически императив -например-
преподавател и студент , сред студентите може да има лица физически по силни от преподавателя. Това обстоятелство обаче не е определящо за реда в тази човешка

1 http://download.pomagalo.com/635879/socialna+komunikaciya/?search=347Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална комуникация - характеристика, елементи, цел и ефект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.