Социална и осигурителна защита - същност и обхват


Категория на документа: Икономика


Стопанска академия
Д.А.Ценов

Доклад на тема:
Социална и осигурителна защита- същност и обхват

Изготвил: Проверил:
/Пламен Борисов/ /асистент Цветелина Ненкова /

Факултетен номер: 131267

1. Социална защита

Социалната защита се разглежда като понятие, вклю чващо всички институциоонализирани форми на обществено организирани действия, за защита срещу социални рискове. Тук, освен социалното осигуряване, са включени още социалното подпомагане, здравеопазването, образователната система, преквалификацията на кадри във връзка с решаване проблемите на безработицата и др.

От социална защита се изключват действия и форми, които имат частен характер.

Социален характер придобива защитата, предоставена от някои форми, които институционално не са организирани и не се управляват от държавата. Те включват големи групи от хора, насочени към решаване на важни социални проблеми, осигуряват средства за издръжка и подпомагат основните социални форми. Такъв характер придобива доброволното осигуряване, което подпомага решаването на социалния проблем "издръжка на нетрудоспособни членове на обществото".

2. Характерни белези на социалното осигуряване

Социалното осигуряване най-общо се определя като форма за издръжка на неработоспособните лица. То се е обособило като такава форма в процеса на развитието на застраховането. Застраховането се разделя на 2 големи дяла: имуществено и лично застраховане.

От своя страна лияното застраховане вкл ючва:

-индивидуално (договорно) лично застраховане, което се изгражда като основата на предвидливостта на индивидите;

-социалното осигуряване, което се изгражда като израз на грижата на общността към нейните членове.

Социалното осигуряване се обособява латп социална форма на защита срещу рисковете на труда, но запазва (и има) застрахователна същност. Главното, което го представя , с което то се изразява като социално осигуряване, са същите характерни белези, каквито има застраховането. Всяко застраховане и социално осигуряване, може да бъде разпознато по включваните в схемата на неговото фунгциониране няколко основни момента:

-нали чие на рискове;

-изграждане на фонд, на основата на застрахователно-технически план на приходите и разходите;

-преварително определяне размера на плащанията от фонда и поемане твърдото задължение да се извършват тези плащания при изпълнение на определени условия;

-правото на иск на пострадалите от рисковете върху полагащите им се плащания.

И застраховането, и социалното осигуряване съществуват, защото съществуват рискове, опасности. Рисковете са вероятни събития - те могат да настъпят, но могат и да не настъпят. За отделния човек, за отделния обект те винаги са случайно настъпващи събития, не могат да се предвидят. Но в големите съвкупности, по честотата и тежината на рисковете се появяват с определени закономерности, които трябва да бъдат опознати и използвани за бъдещи предвиждания, тоест теса статистически оценяеми.

Подбудата за възникването и съществуването на социалното осигуряване е потребността от защита, от сигурност срещу рисковете, които заплашват здравето и живота на човека и при настъпването си довеждат до неработоспособност или смърт, както и до намаляване или прекратяване на трудови доходи. Изплащаните от социалното осигуряване обещетения и пенсии имат предназначението да компенсират загубените трудови доходи и да задоволят потребности на неработоспособните.

Възможността да се опознават и оценяват рисковете, да се откриват закономерностите на тяхното проявление в големи съвкупности и да се предвиждат честотата и тежината на тяхното настъпване в бъдеще, осигурява възможност да се предвиждат необходимите разходи и приходи в рамките на един осигурително - технически план. Този план е основа за създаването на осигурителен фонд, на която основа се гради застраховането и осигуряването. Без такъв план, какво ще се изразходва по повод настъпването на рисковете и за тази цел какво трябва да се събира от източниците, не може да има застраховане и осигуряване. Затова, за непридвидими, за статистически неоценяеми сибития, не може да се провежда застраховане и осигуряване.

В социалното осигуряване се поемат предварително определени ангажименти за предоставяне на сигурност срещу неблагоприятните икономически последици и рискове. Тази сигурност се изразява в гарантиране на обезщетения, плащания, застрахователни суми, чиито размери са предварително твърдо определени, според договор или закон.

3.Фунгции и роля на социалното осигуряване

Като имаме предвид вътрешната социално-икономическа същност на осигуряването и теоритическата същност на понятията "фунгция" и "роля" можем да определим, че социалното осигуряване изпълнява следните 2 фунгции:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална и осигурителна защита - същност и обхват 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.