Служебното правоотношение. Задължения на органа по назначаването.


Категория на документа: Икономика


Лекция 5
Служебното правоотношение. Задължения на органа по назначаването

Теми
Приложима правна уредба
І. Обща характеристика на служебното правоотношение
ІІ.Страни по служебното правоотношение
ІІІ.Задължения на органа по назначаването

Чл.6, чл.9, чл.11, чл.14, чл.30, чл.81, чл.83, чл.84 и чл.86 ЗДСл

І. Обща характеристика на служебното правоотношение
• административно правоотношение
• възниква въз основа на ИАА - заповед за назначаване - задължително трябва да е в писмена форма и да съдържа реквизитите посочени в чл.11 от ЗДСл:
1. наименование на АА (заповед)
2. наименование на органа, който е издал заповедта
3. правно основание, на което се издава - трябва да се посочи точно разпореждане от ЗДСл на основание, на което се издава заповедта
4. трите имена на назначаваното лице, за да се идентифицира като страна по служебно правоотношение
5. наименование на длъжността, на която се назначава лицето. Използва се едно от наименованията в КДА и също така се посочва вътрешното звено, в което се използва тази длъжност
6. размер на основната заплата и на допълнителни възнаграждения, само на тези с постоянен х-р (за прослужено време и за научна степен)
7. дата на издаване и подпис на издателя
• обект на служебното правоотношение - работната сила на служителя
• съдържание на служебното правоотношение - взаимно свързани права и задължения на страните на правоотношението
• възникване на служебното правоотношение - съгласно закона служебно правоотношение възниква от деня, в който се яви служителя да заеме своята длъжност. Ако друго не е предвидено в заповедта за назначаване служителят е длужен да се яви в 10-дневен срок след издаване на акта за назначаване. Изисква се това да бъде писмено документирано, за да има достоверна дата, от която за лицето да се прилага статута на държавен служител. Ако служителят не постъпи на работа в 10-дневен срок и това се дължи на уважителни причини, органът по назначаването определя със заповед нов срок, в който служителят трябва да се яви. Ако служителят не спази и този срок, тогава заповедта за назначаване се отменя.
• прекратяване на служебното правоотношение - от момента на издаване на заповедта за прекратяването на служебното правоотношение на някое от изчерпателно посочените основания за прекратяване по ЗДСл
ІІ.Страни по служебното правоотношение
• държавен служител
• орган по назначаването - орган на власт, който ръководи съответната администрация. Когато този орган е колегиален, органа по назначаването е неговия председател. В чл.6 се посочват отделните правомощия на органа по назначаване във връзка със служебните правомощия да бъдат делегирани на други лица.
правомощия, които не може да се делегират:
-назначаване
- временно преместване в друга администрация
- налагане на дисциплинарни наказания по чл.90, ал.1,т. 3, 4 и 5.
-прекратяване на правоотношението
служители, на които органа по назначаването може да делегира:
-главен секретар
-ръководители на териториални звена

ІІІ.Задължения на органа по назначаването
Регламентирани са в чл. 30 от ЗДСл, представляват конкретизация на общото задължение на държавата да създава необходимите условия, за да може държавният служител да изпълнява своите функции. Тези задължения представляват гаранция за реализиране на предвидените в закона права на държавния служител
• да осигури на държавния служител необходимите условия за изпълнение на държавната служба - насочено е като цяло да създаде предпоставки за реалното изпълнение на задълженията. Включват се 3 основни аспекта:
1.

• да не възлага допълнителни задължения на държавния служител извън определените му в длъжностната характеристика

• да изплаща по установения ред и в срок заплатата на държавния служител

• да осигури държавния служител по предвидения в закона ред

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Служебното правоотношение. Задължения на органа по назначаването. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.