Ситуационен анализ


Категория на документа: Икономика


 СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ
1. Анализ на пазарната макросредата
Разположението на Кафе-сладкарница "Лъки" в непосредствена близост до Античния театър в Стария град дава една добра възможност за реализирация на фирмата. От една страна мястото е ориентирано към непрестанните туристо-потоци от страната и чужбина, а от друга- към младото поколение, тъй като в близост се намира и Музикалната академия на Пловдив.
Демографска фактори- факт е наличието на демографска криза поради ниската раждаемост и застаряващо население, което ще окаже влияние и върху търсенето на нашия продукт, тъй като един от пазарните сегменти, към които фирмата е ориентирана е именно млади семейства с малки деца.
Демографски тенденции- Наблюдава се нарастване на дела на градското население поради миграционните течения през последните няколко години, което може да се счита за благоприятно за нас. Това води повече клиенти на пазара на ресторантъорски услуги в Пловдив и се отразява положително върху търсенето на нашия продукт.
Икономическа конюнктура- Неблагоприятни тенденции към развитие на частния бизнес поради разрастващата се световна икономическа криза. Наблюдава се нормално равнище на безработицата към момента, но с тенденция за растеж. Вероятност за намаляване на туристо-потоците от Русия. Съществува риск за фалит на банковата система поради наличието на финансовата криза, което ще възпрепятства кредитирането на различни инвестиционни проекти.
Политико-правна среда- Фирма "Лъки" е със статут на ООД, което определя отговорността на сътрудниците до размера на дяловата вноска. Решенията се взимат с протокол от общото събрание, чрез който всеки един от собствениците изявява писмено своето съгласие за взимане на решението и неговото обявяване.
Фирма "Лъки" ООД основава своята туристическа дейност в съответствие със Закона за Туризма по чл.3, ал. 3: "Заведенията за хранене и развлечения- ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове. "
Чл.. 45, ал.2 Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство и категоризирани туристически обекти по чл.3, ал.3, т.1,2,3 и 10 се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58
По смисъла на Закона за Туризма :
"Ресторантьорство" е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи;

"Ресторантьор" е лице, което извършва ресторантьорство.

В момента реалността е такава, че съществува тежка данъчна система, липсват преференции за дребния бизнес, банковите учреждения отпускат кредити за финансиране на дейността на фирмите в много редки случаи. Всичко това затруднява развитието на бизнеса в страната. Увеличават се лихвите и условията за получаване на кредит в следствие на настъпилата финансова криза.

Технологична среда- благодарение на съвременните информационии и телекомуникационни техлонологии фирмата ни може да разчита на бърза и надеждна реклама. Социалните мрежи също са част от популяризиране на дейността на Кафе-сладкарница "Лъки". Ще се създаде официална страница на заведението във Facebook, а на тези, които се абонират за новостите около нас, ще се пращат покани с конкретни оферти за промоции и събития.
Инфраструктура- Като цяло разположението на Стария град е много удобно с оглед на факта че е в близост до централната част на града. Инфраструктурата в района е добра, сградите с архитектурна принадлежност се стопанисват. Има няколко спирки на автобусите, през които минават някои от най-натоварените линии на градския транспорт в града. Достъпът до обекта е лесен. Има отличителни табели, които водят до Античния театър, който се намира на метри от сградата на заведението ни. Фирмите за почистване се грижат за облика на архитектурните забележителности в района.
Природна и географска среда- Има наличие на много антропогенни ресурси, които привличат вниманието както на местни, така и на чуждестранни туристи. Старият град е обект на международен интерес. Със своите архитектурни паметници, с тематичните магазинчета за сувенири и подаръци, той е най-ярката забележителност на град Пловдив. Античният театър освен атракция, много често е и домакин на културни събития като концерти, фестивали, шоу-програми. Религиозните обекти също привличат последователи на този вид туризъм.
Тук се намира и Музикалната академия на град Пловдив, поради което младежката вълна също е голяма.
Социо-културна среда- Стандартът на живот в България винаги е бил по-нисък в сравнение с останалите страни от Евро-зоната. Затова и склонността на българите към "харчене" на пари не е голяма. Но напоследък се наблюдава тенденция към промяна в стила ни на живот, което дава предпоставки за повече излизания извън работно време и посещения на заведения от типа на Кафе-сладкарница "Лъки".
По отношение на храненето нашето общество има определени нагласи и навици. То се отличава и с предпочитанията си, които клонят към традиционните, изпитани балкански ястия, в частност десерти. Затова до една голяма степен предлаганият ни асортимент от храни и напитки ще е от нашите географски ширини. Но за тези, които искат да опитат нещо различно ще предлагаме и тематични вечери, посветени на най-известните десерти и сладкиши от цял свят.
Технологична среда- благодарение на съвременните информационии и телекомуникационни техлонологии фирмата ни може да разчита на бърза и надеждна реклама. Социалните мрежи също са част от популяризиране на дейността на Кафе-сладкарница "Лъки". Ще се създаде официална страница на заведението във Facebook, а на тези, които се абонират за новостите около нас, ще се пращат покани с конкретни оферти за промоции и събития.
Инфраструктура- Като цяло разположението на Стария град е много удобно с оглед на факта че е в близост до централната част на града. Инфраструктурата в района е добра, сградите с архитектурна принадлежност се стопанисват. Има няколко спирки на автобусите, през които минават някои от най-натоварените линии на градския транспорт в града. Достъпът до обекта е лесен. Има отличителни табели, които водят до Античния театър, който се намира на метри от сградата на заведението ни. Фирмите за почистване се грижат за облика на архитектурните забележителности в района.
Природна и географска среда- Има наличие на много антропогенни ресурси, които привличат вниманието както на местни, така и на чуждестранни туристи. Старият град е обект на международен интерес. Със своите архитектурни паметници, с тематичните магазинчета за сувенири и подаръци, той е най-ярката забележителност на град Пловдив. Античният театър освен атракция, много често е и домакин на културни събития като концерти, фестивали, шоу-програми. Религиозните обекти също привличат последователи на този вид туризъм.
Тук се намира и Музикалната академия на град Пловдив, поради което младежката вълна също е голяма.
Социо-културна среда- Стандартът на живот в България винаги е бил по-нисък в сравнение с останалите страни от Евро-зоната. Затова и склонността на българите към "харчене" на пари не е голяма. Но напоследък се наблюдава тенденция към промяна в стила ни на живот, което дава предпоставки за повече излизания извън работно време и посещения на заведения от типа на Кафе-сладкарница "Лъки".
По отношение на храненето нашето общество има определени нагласи и навици. То се отличава и с предпочитанията си, които клонят към традиционните, изпитани балкански ястия, в частност десерти. Затова до една голяма степен предлаганият ни асортимент от храни и напитки ще е нашите географски ширини. Но за тези, които искат да опитат нещо различно ще предлагаме и тематични вечери, посветени на най-известните десерти и сладкиши от цял свят.
АНАЛИЗ НА МИКРОСРЕДАТА
Анализ на отрасъла- Този отрасъл е един от най-бързо развиващите се в момента на световно равнище, генерира големи доходи за икономиката на страните. Има потенциал в него. Отличава се с голям процент на заети в отрасъла. Заведенията от ресторантъорски тип имат най-високи приходи към момента. Съгласно проучванията се наблюдава тенденция към увеличаване на потребителите на сладкарски продукти, което е добре за отрасъла като цяло. Клиентите са склонни да похарчат средно между 15 и 25 лв. в заведение като Кафе-сладкарница "Лъки".
Туристическият отрасъл е много динамичен и непрекъснато търпи промени от гледна точка на търсенето и предлагането на стоки и услуги. Човешките потребности са неизчепаеми, неограничени. Това прави нуждата им от задоволяване наложителна, което е добре за развитието на бизнеса. Колкото повече расте потребителското търсене, толкова повече се увеличават и средствата за предлагането им.
Ориентацията на нашата страна към развитието на туризма и превръщането му в приоритетен отрасъл на икономиката, чрез който се привличат многобройни чуждестранни туристи, в още по-голяма степен засилва ролята на обслужващите дейности. Важна и все по-нарастваща роля сред тези отрасли и дейности изпълнява съвременното ресторантьорство и неговите структурни звена. Като основна дейност в съвременния туризъм то осъществява тази своя роля чрез създаването и предлагането на висококачествен ресторантьорски продукт.
Ресторантъорският продукт има потребителски характер на задоволяване на нуждата от храна. В някои ресторантъорски обекти доминират развлекателните услуги- например барове, дискотеки. Те задоволяват вторични човешки нужди, но дори и в тях на преден план е задоволяването на нуждата от ресторантьорски услуги .

При посещението на дадено заведение за хранене и развлечения, където се създава, продава и потребява специфичен ресторантьорски продукт, гостът е винаги склонен да мисли за осезаемата страна на храната, която е главното съдържание на ресторантьорския продукт. Такава е формираната представа у гостите и туристите към продукта. Ресторантьорските обекти не предлагат и продават просто храна (набор от хранителни продукти), а предлагат и продават едновременно с това удобства, атмосфера, комфорт, а също безопасност и специални преживявания. Следователно клиентите в заведенията за хранене и развлечения купуват преди всичко неосезаемата полезност, която те очакват да получат от потреблението на осезаемия продукт. Всички тези ползи гостите и туристите получават в процеса на ресторантьорското обслужване.
Като един от отраслите, генериращ най-много приходи, в Туризма се създава огромна конкуренция, повлияна от нарастващата тенденция все повече хора да излизат извън домовете си и да се ползват от услугите на ресторантьорския продукт. В това число въпросите за хранителната стойност и безопасност на храните ще бъдат критични за всички видове заведения. Те ще бъдат ключови при формирането на пазарна ниша за нашия продукт. Основно ще се специализираме в предлагането на десерти и сладка, но различното при нас ще е, че ще предлагаме и продукт, който да задоволява нуждите и на по-различните клиенти. Това ще е основното, което да ни отличава от вече утвърдилите се заведения на пазара.
Приходите от ресторантьорските услуги са големи. За навлизането на нова фирма на пазара се изискват големи ресурси, големи капитало-вложения. При успешно провеждани политики, периодът на възвращаемост на инвестициите за фирмата може да е много кратък. Но също така, при грешни управленски решения и неконкурентен продукт , животът на предлагания продукт може да бъде изключително кратък. Огромно значение за този отрасъл има качеството, което ще предложим на клиентите. Качеството като израз на стоките, които предлагаме и като израз на високото ниво на обслужване. За да привлечеш висококвалифиран персонал е необходима по-голяма инвестиция. Но в дългосрочен план това ще е основната причина клиентите да посетят повторно заведението ни.
Динамиката на развитие на печалбата зависи изцяло от различността на продукта и услугите, които предлагаме на клиентите. Отрасълът е гъвкав, което е предпоставка за реализирането на печалби при правилна ориентация на производството на фирмата. Обособеният детски кът и специфичното меню са доходоносни елементи, които ще използваме срещу силната конкуренция и това определено ще ни отличава от останалите. А възможността за организиране на частни партита и предлагане на кетърингови услуги ще ни изведе на пътя на успеха.
Анализ на пазара- Кафе-сладкарница "Лъки" ще бъде предназначена както за младежи, така и за семейства, които искат да се насладят на почивката си извън дома, но в уютна и приятна атмосфера. Заведението ще предлага на посетителити си сладкиши от балканския полустров, а също така и специализирани десерти за хора, които по една или друга причина внимават с какво се хранят и следят за теглото си. Друга отличителна черта на нашето заведение ще е обособения детски кът, където малчуганите ще се радват на вниманието на родителите си и ще създадат нови приятелства.
Потребителите на нашите услуги ще са хора, които търсят уюта и спокойствието на място, различно от техния дом.
Офертите на всяка фирма се основават на обстойно проучване на пазара и най-вече на предпочитанията на потенциалните клиенти. За подробен и точен анализ бе проведено маркетингово проучване чрез анкетиране на потенциалните клиенти на базата на представителна извадка, чрез случаен подбор.
Обработените данни показват, че 65% от анкетираните са недоволни от нивото на обслужване в конкурентните заведения. Именно затова главното, което ще ни отличава ще е висококачественото обслужване.
За мнозинството от анкетираните качеството на предлаганите храни и напитки е определящо при формирането им на мнения и нагласи спрямо даден обществен обект. Затова ние ще използваме само утвърдени на пазара стоки и консумативи.
Според 73% от анкетираните, времето за посещение на заведение от типа Кафе-сладкарница е от 10:00 до 20:00 часа. Като пика на посещенията да е след 17:30 ч.
За 55% от потенциалните потребители цената е важен фактор при избора на заведение. В период на криза хората искат да получават много, но за сметка на това да дават малко.
За една голяма част от анкетираните тематичните вечери са мероприятия, които биха посещавали с удоволствие. За тях това ще е различното, което ще допринесе за развитието на заведението като цяло.
Около 50% са на мнение, че ще посетят Кафе-сладкарница "Лъки". Други 29% смятат, че нямат достатъчно информация за дейността на заведението, което поставя въпроса за създаването на рекламни канали, които да популяризират нашия продукт. За целта ще раздаваме промоционални флаиьри и брушури. Ще се излъчва и реклама по "Евроком Пловдив". Ще публикуваме промоции и на страниците на вестник "Марица". Отделно на сайта на Кафе-сладкарница "Лъки" ще има непрекъснато обновяване на актуалните промоции и тематични вечери.
Анкетата е проведена сред 30 студента, 30 ученика, 20 млади родители и 20 посетители на града. Повечето от анкетираните попадат в границите 16-26 и 26-36 годишна възраст.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ситуационен анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.