Системи за оценяване на работниците


Категория на документа: Икономика2. Да идентифицира тези служители, които имат потенциал за по-големи отговорности и да се дадат насоки какво да се направи, за да се реализира този потенциал.

3. Да помогне при решаване на повишенията на заплатите, като изравнява нивото на заплащане с нивото на изпълнение.

4. Да установи степента, в която подготовката, специалните знания, професионалните умения, трудовите навици и нагласите на заетите лица отговарят на изискванията на длъжността. Това е необходимо за:
* Определяме потребностите от образование и квалификация;

* Оценяване и усъвършенстване на систеата за повишаване на квалификацията и за преквалификация;

* Оценяване и усъвършенстване на мотивационната система в предпирятието; подпомагане на робтниците и служителите по-добре да изпълняват своите трудови задачи и задължения;

* Набиране на информация за определяне на потребностите от работна сила и други.

5. За определяне на онези работници, които работодателят трябва да задържи на всяка цена както и на онези, които при дадена пазарна ситуация биха могли да бъдат освободени без щета за фирмата.

6. За подпомагане самооценката на работниците и служителите, за аиктивизиране на тяхната себереализация в труда.

7. За оценяване на новопостъпилите работници по време на изпитателния срок с оглед установяването на това, дали те са подходящи за длъжността и евентуално какви допълнителни знания, умения, навици, и нагласи са им необходими, за да могат да изпълняват пълноценно своите трудови задачи и задължения.

Трябва да се вземе предвид, че оценяването на трудовото представяне може да постигне своите цели при спазване на няколко условия. То трябва да бъде:

o свързано с практиката по планиране на човешките ресурси, по определяне на работната заплата, по мотивацията, по квалификацията и преквалификацията и по подобряване използването на работната сила;

o обичайна практика в предприятието;

o добре организирано и правилно проведено;

o съобразено с целите, които си поставя предприятието;

o съобразено с чувството за справедливост на работниците и служителите;

o свързано с използването на ясни процедури и обективни критерии за оценяване и други.

Ако дадено предприятие се нуждае от ефективно функционираща система за оценяване на трудовото представяне, при разработването на своята стратегия и политика в тази насока, то трябва да съзнава следните неща [2, стр. 204-205]:

* оценяването на трудовото представяне е важен елемент на работата по разкриване на съществуващите резерви и фактори за постигането на висока производителност и конкурентноспособност;

* разглеждане участието на работниците и служителите в процедурите за оценяване на тяхното трудово представяне като необходимо звено на системата за управление на човешките ресурси;

* предприятието трябва да обсъжда с работниците техните идеи и предложения за подобряване на работата;

* резултатите от оценяването на трудовото представяне задължително се прилагат за усъвършенстване управлението на човешките ресурси;

* проблемите и възможностите за усъвършенстване на системата за оценяване на трудовото преставяне се обсъждат със служителите;

* дейностите по оценяване на трудовото представяне се усъвършенстват непрекъснато, като се отчита опитът на предприятието, практиката на наши и чуждестранни компании с висока ефективност и конкурентноспособност, както и развитието на теорията и практиката в тази област;

* обучението на тези, които оценяват трудовото представяне и на тези, чието трудово представяне се оценява е грижа на предприятието и други.

Когато се разработва стратегията и политиката на даденото предпирятие за оценяване на трудовото представяне трябва да се отчитат [2, стр. 205-206]:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за оценяване на работниците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.